De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks he t midden van iedere maand , onder redactie van het bestanr en wordt alleen aan de leden va n het genootschap gezonden. Brieven en mede deelingen, alsook bijdragen voor het Maand­ blad te zenden aan de n secretaris van he t genootschap, den heer FEED. CALAND, Celebes straat 89 , te 's-Gravenhage. Leden t e 's-Gravenhage betalen pe r jaar / 10.0 0 Zij , die buiten 's-Gravenhage wonen f 6.0 0 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden verkrijgbaar pe r jaargang ad Æ? 6.0 0 Advertentiën in verband me t bovenge­ noemde wetenschappen pe r regel . f 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie va n he t Maandblad wijst er nadrukkelijk op , da t zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud de r onderteekende stukken. N». ? XI Ie Jaargang. 1893. JOANNES JOSEPHUS HABETS. Te Maastricht ontsliep op de n 22 Juni 1893, des morgens te n 9 uren, tengevolge va n eene hart­ ziekte , JOANNES JOSEPHTJS HABETS, geb . t e Oirsbee k bi j Sittard 2 7 Novembe r 1829 , zoo n va n Ja n Mathias Habets en Maria Catharina Widdershoven. - â?¢ Zijne eerste opleiding ontving hi j in zijne geboorteplaats, zijne humanistische studiën voltrok hi j aan he t Klein Seminarie te Rolduc. . Na volbrachten cursus de r wijsbegeerte trad hi j in 1853 in he t Groot Seminarie te Eoermond, ontving i n 185 7 d e Heilige Priesterwijding, bekleedde zijn ambt to t 1 October 1878, achtereenvolgens als kapelaan te Hunsel, Bunde en da t niet te vergeten Berg- en Terblijt, da t zeventien jaren lang ee n brandpunt, en als ee n pelgrimsoord wa s voor profane en geestelijke geleerdheid. In 1878 volgde zijne benoeming to t pastoor t e Oud-Vroenhoven e n 7 Oct . 1881, die to t Rijks­ archivaris te Maastricht. Er wordt veel, zeer veel i n pastoor HABETS verloren, Nederland verliest in he m een uitstekend geleerde, Limburg de n grootsten kenner zijner wereldlijke en kerkelijke geschiedenis, beide ee n kerkelijk oudheidkundige va n groot talent. Maastricht tevens ee n braaf burger, de maatschappij ee n ma n va n veel verdiensten en .velen missen in he m een oprechten vriend, raadsman en leermeester. Hij wa s sedert 2 1 Me i 1880 li d va n de Koninklijke Academie va n Wetenschappen (afd . Letter­ kunde), bekleedde he t voorzitterschap va n he t Limburgsch Genootschap voor Geschiedenis en Oudheid­ kunde, in welks orgaan ontelbare stukken va n zijne hand voorkomen, terwijl andere binnen- en buiten landsche genootschappen he t zich to t eene ee r rekenden he m onder hunne leden te tellen. Het door he m geredigeerde tijdschrift: â??d e Maasgouw'', werd me t on s â??Maandblad' in ruil gezonden. Van d e vele door he m geschreven werken is â??D e Geschiedenis va n he t tegenwoordig bisdom Roermond en va n de bisdommen, di e he t in deze gewesten zijn voorafgegaan' ( 2 deelen, Roermond 1875â??77), het voornaamste. Ook op wapenkundig gebied heeft hi j zich vooral doen kennen door zijne bemoeiingen to t het vast­ stellen e n he t laten registreeren va n de zegels en wapens, va n die kleine gemeenten in Limburg, die zulks sedert he t herstel de r Nederlandsche onafhankelijkheid, hadden verzuimd. De uitvoerige beschrijving va n die wapens is te vinden in he t orgaan â??d e Maasgouw'. Op Maandag de n 25 Juni ha d de begrafenisplechtigheid va n HABETS plaats en werd bij die gelegen­ heid in O. L. Vrouwekerk eene indrukwekkende lijkrede gehouden door den Eerw. P. Schmeits, kapelaan aan de St . Servaaskerk te Maastricht, voor deze treurige gelegenheid to t tekst kiezende: Sapientia.. . dedit illi scientiam sanctorum .. . et honestavit eum in laboribus, et complevü labores Mins. (â??D e wijsheid schonk he m de wetenschap va n heilige dingen, en zij heeft he m verheven in den â??arbeid, en zijne werken heeft .zij voleind.') Boek de r Wijsheid X , 9, 10 .