De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 55 â?? schot gevonden van 'Willem van Dorp (1), overste-kolonel van het Noord-Hollandsche regiment, die den 3den Juli 1592 bij het beleg dier stad sneuvelde. Het grafschrift luidt: â??Jonker Willem van Dorp in sijn leven Collonel Mitsgadr. Bailliv ende Dijckgraef van Delflant werd ge­ schoten den 3n Juli 1592 int aenvoeren van een storm op dese stat Steenwijck.' (Dagblad van Zuid Holland en 's-Gravenhage, 11 November 1892.) (1) In het geslacht reg. der familie van Dorp in de Batt. Illustrata komt hij niet voor, wel op blz. 1506 onder de dijkgraven van Delf­ land 1575, alwaar hij genoemd wordt Schout van Delft, zooals hij dan ook in die betrekking voorkomt bij R. Boitet â??Beschrijving der Stadt Delft' in 1577, '78, 79, '80, '81, '82, '83 en '84 in'welk jaar hij gesuccedeert wordt door Gerrit Pransz. Meerman Bij zijne benoe­ ming tot Schout 1577 staat aangeteekend dat hij te gelijk dijkgraaf wordt â??, dus niet in 1575 zoo als Batt Hl. verkeerdelijk zegt. In het verbond der Edelen III, blz. 514â??15, zegt te Water: â??In de gedrukte geslachtlijsten (van Yan Dorp) wordt niet .gesproken van den Bond­ genoot Willem van Dorp, gelijk ik aanmerkte blz. 345, doch hij is mij op de m. s. genealogie (berustende onder den Heere van Spaen van Hardenstein) voorgekomen, als een zoon van Cornelis van Dorp en Maria van Bronkhorst' (Joost dr.) F. C. Vragen over de Genealogie van Outhoorn *). Voor de samenstelling eener genealogie dezer familie, welke later aan de geachte redactie van dit maandschrift ter plaatsing zal worden aangeboden, ontbreken den bewerker nog enkele zeer gewenschte data en namen. Recht aangenaam zoude het hem dus wezen, indien een der lezers eenige inlichtingen zoude kunnen verstrekken omtrent het volgende. Willem van Outhoorn geboren te ? den ? 1580, was de zoon van ? Hij was baljuw van 's-Gravenhage tot 1620 (vergelijk de Riemer) en huwde te 's-Gravenhage of Dordrecht tusschen 1598 en 1607 Jonkvrouwe Adriana Cornelia de Jonge van Baertwijk geb. te ? den ? dochter van ? Hun zoon Cornelis van Outhoorn geb. te 's-Graven­ hage 1 Januari 1609, was gehuwd en liet na: a. Arlanda van Outhoorn geb. te ? den ?, overl. te ? den ? 1672- huwde-te ? den ? Jan van der Laen geb. te ? den ? overl. te ? den ? 1675, kolonel in statendienst, zoon van ? b. Cornelis van Outhoorn die volgt III, c. Willem van Outhoorn, gouverneur generaal van Ned.-Indie. Hij huwde te Batavia den ? 1660 Elisabeth van Heyningen geb. te ? den ?, overl. te ? den ? dochter van ? uit welk huwelijk ééne dochter Susanna van Outhoorn geb. te ? den ?, huwde te ? den ? Johan van Hoorn, gouverneur-generaal van Ned.-Indie. *)FrancoisCharlesMarievanOuthoorn,geb 1 Aug 1801, zoon van F. N. v. O , en J. A'. C. Bichon Yisch, trad in 1821 in[Nederlandschen Krijgsdienst, werd 16 Jan. 18?5, 2e. luit der lansiers, den 1G April 1830 bevorderd tot le. luit was hij eenigen tijd Ordcnnance-otficier brj den Generaal Hertog Bernhard van Saxen-Weimar en werd 26 Juni 1834 op zijn verzoek eervol uit den dienst' ontslagen. In 1831 werd hij benoemd tot Ridder IYe. kl. der M. W. O. Veider was hij Ridder in de Orde van den Witten Yalk van Saxen-Weimar-Eisenach, en gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis. III. Cornelis van Outhoorn, baljuw van Batavia, geb. te ? den !?, overl. te ? den ?, huwde te ? den ? 1685 Susanna Muller, geb. te -? den ? overl. te ? den ? dochter van ? Zij hadden drie kinderen waarvan het tweede Nicolaas volgt IV. en het derde Maria v. O. geboren te ? 24 Dec. 1690, overleden is te ? 27 Februari 1718 en gehuwd was met Mr. H. Slicher. IV. Nicolaas van Outhoorn geb. te ? den ? overl. te ? den ? huwde te ? 29 Sept. 1739 Wilhelmina Lons geb. te ? den ? overl.' te ? den ? dochter van ? Van dezen Nicolaas van Outhoorn stammen de thans nog voortlevende takken der familie af, waarvan een .lid ± 1860 een adelsdiploma zoude ontvangen hebben van den Groot Hertog van Saksen-Weimar-Eisenach en zich in Zwitserland en Frankrijk Baron d'Outhoorn noemt. Zijn alhier niet erkenden baronnalen titel, sproot voort uit den aan­ koop van een landgoed in Oostenrijk, waaraan deze titel was verbonden. Hij stierf te Parijs den.. . 1869, nalatende een zoon, zoover beken dis buiten huwelijk verwekt bij de beroemde Sabine Heinefetter, die 19 Aug. 1809 geboren, in hare jeugd harpiste, vervolgens met veel succes als chanteuse aan de theaters te Frankfort a/M, Kassei, Parijs, Weenen en later te Milaan optredende. Yan 1833â??35 trad zij te Berlijn op, was vervolgens aan het Hoftheater te Dresden, ging in 1836 naar Milaan, en verliet in 1843 voor goed liet tooneel. In 1853 huwde zij den koopman Marquet te Marseille, en stierf krankzinnig in de badplaats Illenau 18 Nov. 1872. [REn.] J. D. G. van Epen. - Het Doop- en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aanteekeningen. (Slot.) c. Johnston. â?? (Zie acta.) Deze familie Johnston schijnt ook te Helvoirt gevestigd zijn geweest. Eene rekening van den koster te Helvoirt i. d. Mei 1745 vermeldt: Voor ordinaris geluy over de Ede Heer Kapteyn Janstö (Sic) -0-7-0 Extraordinaris geluy -4-0-0 Voor 't maken en het toe maken van't graft op ten 17 May 1745 -3-0-0 Somme . . . - 7 - 7 - 0 â?¢ Op 'tzelfde briefje staat aangeteekend: De huyshuer die verschenen was Maey 1745 ter som van 28 gul bekenne ick ondergeschrevene van juffr. Janston ontfangen te hebben. (get. ) L. BEYNEN. Verder werd nog op den 27 November 1746, ten overstaan van Jacobus Beijnen en Dielis van de Goor â??schepenen des Dorps Helvoirt' een testament gepasseerd van Pieter Verster â??Luytenant onder het Regiment Dra­ gonders van de Heere Collonel Massou, ten dienste van desen Staat' en â??vrouwe Hillegonda Johnston, Eghte luyden', die elkander wederkeerig tot universeel erfge­ naam hunner nalatenschap benoemen. (De Secretaris van Helvoirt was ten dien tijde J. S. van Dompzelaar.) Bovengenoemde Pieter Verster werd 16 Juli 1731, aangesteld als adjudant, in 't reg. Gardes te paard van Reynard Vincent, Grave van Hompesch en verder 5 Oct. 1742, tot Luitenant over de Compie Ruiters van den Majoor en Ritmeester Graaf van Nassau van Beverweert, in 't reg. van den Brigadier en Collonel van Schagen. ». Zonder twijfel zal het volgende, overgenomen uit de Duitsche Herold XXIV, N°. 2 (Febr. 1893), ook van belang zijn bij iedere nasporing met betrekking tot het hier destijds verblijf houdende geslacht Johnston, Lanark, 15 Mai 1596 Universis et singulis, ad quorum notitias praesentes litterae pervenerint praesertim excellentissimo et nobi-