De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 56 â?? lissimo Principi Aurangiae et Poliniae (1), nee non omnibus pér Hollandium, Zelandium et. Brabentium Statibus, admiralis, vice-admiralis, portuum et arcium custodibus, Urbium custodibus, Burgi Magistratibus, In dicibus, alliisque quibuscunque coram interest. Nos Ballivi et consilii Senatus Burgi Lanercae in Regno Seotiae Salutem, Quatenus Franciscum Johnstonn, Simonum Johnstonn 1 et Gilbertum Johnnstonn filios fratresque germanos, inter quondam nobilem Joannem Johnstonn de Crageburne et Mareotam Mure ejus legitimam conjugem rite etlegitime procreatos fuisse notam facimus ac tenore praesentium attestamur. ' Quaequidem Mareota legitima fuit filia quondam Joan nis Mure nobilis Domini et Annestona, nee non in ' Ecclesia parochiali de Symington infra Vice-Comitatum de Lanark debite et secundum divini Numinis ordinem dicti quondam Joannis et Mareota ejus Conjugem in conjuga nexu perimplerunt. Illa autem Mareota ad hue favente Deo, vitam a gente. Nune vero veritatis causa dictorum Francisci,' Simonis et Gilberti legitimae procreationis fidele, Testimonium perhibeamur perque has litteras nos attestamur. Quapropter hoe nostrum Testimonium serio scribere mandavimus et vos proeul dubio certiores reddimus et ipsa veritate notum facimus ac dictos fratres germanos minime Nothos, sed de legitimo thoro honestoque Con jugio genios per parentes praedictus procreatos esse : quorum primores absque oriyinis Memoria nobiles ad honestos fuisse Vsus scimus. Vobis itaque universis et singulis, quibus ipsa veritas et pia honorum generatio cordi est: hos fratres germanos et de legitimo thoro nuptas commendamus eosque honesta Societate in omnibus rebus dignos, obnixe rogamus, quemadmodum si quandb par referendi facultas a vobis dabitur qua possumus opera compensatum iri pollicemur. In omne rei Testimonium Sigillum commune didti nostri Burgi de Lanark ad causam praedictatn testandüm prae dictam testandüm praesentibus appendi curavimus. Lanercae' decimo quinto die mensis Maji Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto. DAVID BRENTONN, ANTONIUS LOKHART, Notarius et Scriba ejusdem, balivius dicti burgi. (L. S.) (2) VlLELMTJS MONAT, communis clericus dicti burgi manu meapropria. fl) Lees: Gelria. (2) Aan ieder en een iegelijk tot wiens kennis de tegenwoordige letteren zullen komen, voornamenlijk aan den zeer doorluchtigen en zeer edelen Vorst van Oranje en Polinie (*), benevens aan alle (Heeren' Staten, admiralen, vice-admiralen, tepelhebbers van havens en vestingen, bevelhebbers van steden, Burgemeesters en Bechters in Holland, Zeeland en Brabant en aan alle anderen, wien het betreft, â?? Wij balluwen en raden in den Baad van burg Lanark in het Koninkrijk Schotland â?? Heil. Opdat wij bekend maken en voortdurend door deze tegenwoordige ge­ tuigen , dat Franciseus Johnstonn, Simon Johnstonn en Gilbert Johnstonn zonen en volle broeders, op zekeren tijd tusschen den edelen Johannes Johnstonn van Cragaburn en Mareota Mure , zijn wettige huisvrouw, naar eisch en wet zijn gewonnen. Welke Mareota de wettige dochter was van zekeren Johannes Mure, een edele Heer van Annestona en gezegde Johannes en Mareota zijn huisvrouw werden in de parochie­ kerk van Symington in het ondergraatschap van Lanark naar plicht en volgens de bepalingen der goddelijke Voorzienigheid door den huwelijksband verbonden. Terwijl zij, Mareota door Gods goedheid tot nu toe het leven geniet. E. Stuart. â?? De op bladz. 36, vermelde doopacte in dato 12 Nov. 1730 van Eva Stuart, verzwijgt ons den naam der moeder. Het kerkelijk archief geeft ons echter weder genoegzame opheldering. Het leert ons, dat George Stuart, in leven koster der Engelsche kerk (f 22 Oct. 1748, en den 26 Oct d. a. v. begraven in de Kloosterkerk), gehuwd was met Eva Smits of Smith, begraven Kloosterkerk 8 Mei 1767), uit welk huwelijk voor zoover is na te gaan 3 kinderen zijn geboren n.1.: 1. Johannes Stuart, ged. Groote kerk 23 Juni 1723, die in 1748, Guarde du Corps van Z. H.was, blijkens 'een briet berustende in meergenoemd ar­ chief. 2. Elisabeth Margaretha Stuart, die in Dec. 1748, 23 jaar oud was, en dus ongeveer 1725 moet zijn geboren. 3. Eva Stuart, wier doopdatum bekend is (12 Nov. 1730). Zij stierf als kosterinne der Engelsche kerk en werd 18 Mei 1786 iu de Kloosterkerk be­ graven. In 1748 verdienden de gezusters Elisabeth Margaretha en Eva hun brood met het opmaken van â??huiven en mutsen '. Maar nu moeten wij ter bevestiging van de waarheid, getrouw ge (*) Lees: Gelderland. ' Medegedeeld door: M. G. WILDEMAN en J. C. v. D. MUELEN. tuigenis afleggen omtrent de wettige geboorte voor voorzegde Francis­ eus, Simon en Gilbert, hetgeen wij door deze brief doen. Weshalve wij last gegeven hebben deze verklaring ernstiglijk op te schrijven en wij buiten twijfel bericht geven en met de waarheid zelf bekend maken, dat gezegde volle broeders in het minst geen bastaarden, maar van wettige bedde en uit eerlijk huwelijk geboren, door voorzegde ouders gewonnen zijn: en wij weten dat hun voor­ ouders voor zoover de heuchenis van hun afkomst strekt edel en eerlijk zijn geweest. Gij allen dus aan welke deze waarheid zelf en grondslag der achting ter harte gaat, bevelen wij deze volle broeders, en die van wettige bedde geboren zijn, aan en wij vragen voor hun dat zij in alle op­ zichten een edel gezelschap waardig gekeurd worden en wij beloven het in. alle opzichten naar onze macht te zullen regelen, wanneer door TT ooit daartoe gelijke gelegenheid gegeven zal worden. Ten bewijze waarom wij hebben zorg gedragen dat bet gewone zegel van onze gezegde burg Lanark ter getuigenis van voorzegde zaak aan deze tegenwoordige werd aangehangen. Te Lanark op den vijftienden dag der maand Mei van het jaar des Heeren duizend vijf honderd negen-en-zestig. DAVID BREKTONN , ANTONIUS LOKHAET , Notaris en schrijver van dezen. baljuw van voornoemde burg WILLEM MONAT (?), ordinaris klerk van voorzegde burg met mijne eigen hand. INHOUD 1893 IV0. 7. Joannes .Tosephus Habets, Levensbericht. â?? Verheffing, inlijving en erkenning in den Adelstand. â?? Slot ter Hooge in Walcheren. â?? Bij­ namen. â?? Geslacht van Borsselen, door Fred Caland. â?? Het Kempisch Museum, door B. â?? De PEbyo, door M. G. W. â?? Een boek met wapens en genealogien van Hamburger familien, door J. C. v. d M. â?? Genealogie van der Baan, door J. G. Frederiks. â?? Groen van Prin sterer, door Jac. A. â?? v. Wouwâ??v. Half-Wassenaer, door Jac. Anspach.â?? Mom, door Jac. Anspach. â?? Grafzerk van Willem van Dorp, door F. O. â?? Genealogie van Outhoorn. door J D. G. van Epen. â?? HetDoop en Trouwboek der Engelsche Kerk te s Gravenhage, met enkele aanteekeningen, door M. G. Wildeman en J. C. v. d. Muelen. (Slot.) Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.