De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, onder redactie van het bestnnr en wordt alleen aan de ledsn van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den secretaris den heer FKEB. CAI.AND, Celebesstraat 89, en bijdragen voor het Maand¬≠ blad, met de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. √∂. WILDEMAN, van Speykstraat 41, te 's -Gravenhage. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar ∆? 10.00 Zij, die buiten's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden verkrijgbaar per jaargang ad f 6.00 Advertentien in verband met bovenge¬≠ noemde wetenschappen per regel . f 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ. li. XP Jaargang. 1893, Tot ledeo zijn benoemd de Heeren: J. DE WITT Breslau . J. H. Jusrus den Helder. Aanteekeningen uit de poorterboeken van Zierikzee. 1302‚??1810. (Vervolg.) 1521. 12 Juni. meester Willem Jansz. Zager, geb. te Goes (9). 1524. 1 Dec. Willem van Buschuysen met 5 minderj. kinderen: Lieven oud 9 j, Willem oud 8 j, Jacob oud 5 j, Jaspar oud 3 j, en Balten oud 1$ jaar. 1534. 28 Jan. Jan Cornelis Jacobsz. Duvelaer, arbeider. 1536. 13 Oct. Gillis de Roovere, geb. te Antwerpen, schilder. 1536. 18 Dec. mf. Jacob Rousseau Jacobsz. geb. te Mechelen, benoemd pensionaris van ZZee. 1539. 24 Sept. mr. Dirck van Bronckhorst mr. Anthsz. advocaat in 't Hof van Holland, geboren in den Haag, pensionaris van ZZee, 1539. 5 Nov. Cornelis Adriaansz. Slinghelandt, geb. van Dordrecht. 1541. 15 Sept. Pieter Jacobsz. Mogghe, koopman, geb. van Kerkwerve. 1542. 13 Juni. Pieter Pietersz. Mogghe, geb. van Zuid kerke in Schouwen. 1547. 7 Mei. Ludovicus de Hartoghe Gillesz. boekbinder, geb. te Lier in Brabant. 1549. 5 Dec. mf. Pascasius Oens Jo√™ss. schoolmeester, geboren te Heycruce in 't land van Edinge(?) (10). 1549. 19 Dec. Jan de With Jacobsz. geb. te Bergen op Zoom, dijkgraaf van 't Wester vijfde deel van Schouwen. 1558. 31 Jan. meester Pieter Steenhout, organist, geb. te Gent. 1560. 24 Juli Mr. Anthonis Coelbrandt, vroeger onder¬≠ schout te Antwerpen, geboren te Lier in Brabant, pensionaris van deze stad. 1563. 29 Dec. Jeronimus, Gillis en Jan van Borre, broeders, onbejaarde weezen van wijlen Jan van Borre, gewonnen bij Petronella van Borre, respectievelijk 16, 15 en 13 jaar oud. 1567. 5 Juni. mr. Gillis Jacobs, zwager van Huybrecht Ocker Symonez, van St. Maartensdijk. 1571. 23 Nov. Geraert Cornelisz. van Zijl, geb. te Wijk¬≠ bij-Duurstede, met Clement, zijn zoon, oud + 8 jaar. 1581. 24 Jan. Jhr. Willem de Roover, geb. te Breda oud 50 jaar, baljuw van ZZee, met 2 kinderen: Willemken oud ¬Ī 7 jaar en Mayken oud 4 jaar. 1582. 29 Oct. Vincent de Knuyt, geb. te Ingelmunster, tot Hoogelee opgevoed, oud 33 jaar. 1583. 8 Febr. Jacob de Vos, oud 32 j. met 2 zoons Adriaen oud 7 j. en Laures oud 5 jaar. 1583. 15 Maart. Signeur Emanuel de Ayala, oud 38 jaar, j geb. te Antwerpen, met 3 zoons, Francois oud + 10 j. Gregorius oud 5 j. en Lodewijk oud 4 jaar. 1586. 30 Oct. Jacqucs Asseliers filius' Fran. geb. te Antwerpen oud 25 jaren. 1586. 9 Oct. heeft Wouter Claesz. van Heijst, zoon van Niclaes van Heyst, tot zijn jaren gekomen zijnde, den eed als poorter gedaan. 1588. 3 Febr. Phlips de Cantere, cleermaecker, geboeren tot Brugge met Jacob en Jan zijne soenkens es tot poert√ę ontfangen op de oude con¬≠ diti√ęn (11) 1588. 21 Juni. Jan van Vondele, geb. van Gent. 1593. 3 Febr. Abraham Roeman, metselaar van Aarden¬≠ burg. 1594. 2 Juli. mf. Jan Noreth, chirurgijn, geb. te Brugge, met Samuel oud 9 jaar en Bartelmeus oud 3 jaar. 1595. 21 Febr. mf. Heyndrick Brant, geb. te Delft, met Willem, oud + | jaar (hij was predikant te ZZee. 1580‚??1627). 1597. 12 Mei. Jaques van IJselstein. 1597. 9 Juni. Hans Plevier, kramer geb. te Hulst.