De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 82 â?? 1598. 14 Jan. heeft Claes van Heust, zoon van den ouden Claes van Heyst, oud 23 jaar, der eed als poorter gedaan. r D (Wordt vervolgd). AANTEE.KENINGEN: (1) van Campen. Op 29 Jan. 1476 werd ook poorter Adriaë Wrankenz borge Cornel. Vrakez Deze Adriaan Vrancke van Campen overleed 14 Mei 1487 en werd in St. Lievens Monster te ZZee. begraven. (2) de Hubert. Wellicht geef ik in 't vervolg eene vol­ ledige genealogie de Hubert, waarin tal van onjuistheden der tot heden bekende lijsten zullen verbeterd worden. De naam schijnt mij ontleend aan den eigennaam van een hunner schepen. (3) Zie Mr. von Brücken Fock, Het geslacht Pous. (4) De familie de Vager schijnt hieruit ontstaan te zijn. (5) Suis. De hiergenoemde Daniël Suis Pietersz. werd 15 Febr. 1546 te ZZee. begraven en zijne vrouw, eene dochter van Anthonis Bloxen, den 24 Maart 1539, zijn zoon Anthonis 31 Dec. 1545,'zijn broeder Jan Suis Pietersz, opperdijkgraaf van Schouwen, 4 Febr. 1553 en diens vrouw, Jkvr. Anthonia, 11 Juni 15.46. (6) van Praet. Dit is de bekende Jason Pratensis, overl. te ZZee. 2 Mei 1558, den roem nalatende, een zeer kundig geneesheer te zijn geweest. (7) van Mannee. van dit geslacht kan in het volgende mededeelen: mr. Dankart Jansz. med. doctor van Emelisse, werd 4 Mei 1476 poorter te ZZee. Jan Dankaertsz. van Mannee, geb. te Ierseke, 27 Febr. 1516 poorter geworden, werd 7 Febr 1548 te ZZee. begraven en schijnt 2 maal gehuwd te zijn geweest, 1° met Roos e Hendrick Boudins dochter en 2° met Cornelia N. N., welke laatste, als zijne weduwe te Zierikzee 9 Maart. 1561 begraven werd. Zij wonnen, 1°. Dysmas van Mannee, med. doctor, begraven 4 Sept 1557. Een zijner kinderen werd 26 Dec. 1553 begraven. Hij zegelde ook gevierendeeld: 1 en 4 Mannee, 2 en 3 hetzelfde als Oosterland, Duiveland, Botland of Roden, met een schildhoofd waarin 3 ruiters naast elkaar, vermoedelijk was 2 en 3 het wapen zijner moeder Roose . 2°. Danckert van Mannee, raad van Zierikzee, overleden in Mei 1587, huwde Agatha N. N. 3°. Maria van Mannee, begr. 22 Sept. 1553, huwde Cornelis Janz. Boeije, begr. 15 Juli 1568. Zij wonnen o. a. A. Jan Cornelisz. Boeije, gezegd Jan Danckertsz, overl 21 Juli 1579, huwde Magdalena Houtman. B. Dana Boeije, overl. 11 Juni 1592, huwde Marinus Pietersz. Mogge, overl. 24 Sept. 1611, den voor­ vader van Mr Pieter Mogge van Renesse (geb. 29 Dec. 1698, ov. 6 Nov. 1756), die Mannee als hartschild voerde. 4°. Hendrik van Mannee. 5°. Clara van Mannee huwde Jacob Imanse Boeije. (8) Te Nieuwerkerk in Duiveland ligt begraven Jan Croeser, baljuw van Duiveland, overl. 3 Januari 1554, op de zerk zijn gevierendeeld wapen. (9) Zager. Deze is Zagarus bij de la Rue, Gelett. Zeeland. Zijn broeder Pieter Jansz. Zagars, mede geb. van Goes, werd te ZZee. 12 Juli 1527 poorter. (10) Oens. mr. Paschasius Oenius werd, blijkens de notulen van den Raad van ZZee, den 6 Maart 1542 tot schoolmeester (der Latijnsche school) aangesteld, en 11 Augustus 1569 met $ 6. jaarlijks gepensioneerd. (11) de Kanter. Eene volledige geslachtslijst dezer familie zal wellicht eerstdaags volgen. Zierikzee, Nov. 1893. P. D. DE Vos. Wie er in 1715 in de â??Noord-Oostenrijksche' Baart (Voorhout enz.) te 's-Gravenhage woonden. N». » (Vervolg en slot van bladz. 64.) 128 Jacob de Marcado, joods koopman, eyge huys, Æ? 400.â??, 3 meiden en 1 knegt. 192 Anna van der Meer, rente leeven, f 220.â??. 193 Helena van der Meer, rente leeven, te samen woonende. 190 Meynard Meerens, Commis van de Genls. finantien,. eyge huys, 5 dienstb., koets en 2 paarden. Meerman, bij van Dyk. 195 Rebece a Israël Mello, jodin, koffywinkel, f 145.â??. 50 Frangois Mes, Saaimaker en Stalhouder, eyge- huys, na gissing Æ? 450.â??, koets en paarden te huur. 89 Hendricus Mes, Mr. Wielmaker, eygen huys,. Æ? 200.â??, by inwoonende de koetsier van de Raadsheer van Persijn. Messing, onder Schoutten. 75 Andries Meynquett, koetsier en tabakverkoper,. eygen huys, Æ? 80.â??. 39 Jaques Monvoisin, Cabinetwerker, Æ? 220.â??, met 3 kinderen. 85 Jan Mulder, koetsier, Æ? 100.â??, hebbende bij haar inwoonen Geertruy Versteeg en de Wed. van Verstraaten. 224 Maurits van Nassau, heer van Drybergen, in de Westindische Comp., gecommitteerde te Am­ sterdam , f 550.â??, 6 dienstb., koets en 4 paarden, bij hem wonende sijn susters: 225 Amelie van Nassau, 2 dienstb., 226 Louize van Nassau, 2 dienstb., en samen koets en 2 paarden. Niclaa, bij Ouderogge. Van der Nieuburg, bij van Dijk. 52 Rosier Nieuwenhuysen, orgelist, Æ? 160.â??. Ary Noordhoven, onder Le Heul. 41 Willem Notby, verwer, Æ? 60.â??, met 7 kinderen. 206 Isac Olivier, joode, Secretaris bij Medini, Æ? 200.â??, een dienstb., bij hem inwonende. 206 secundo loco. Philippe de Gastro, jodin. 151 Jan van Oostdorp, Stalhouder, eyge huys Æ?300.â??, na gissing 1 dienstb., cheesen en paarden om te verhuuren. 178 Theodorus Otten, heeft geen employ, eygen huys,. na gissing f 200.â??. 79 Thomas Oudentzs, huysvrou, fruytverkoper, Æ?40.â??. 175 d'Heer Ouderogge, 's Landsgeschutgieter, 's Lands- huys, 2 dienstb., chees en paard, waarbij in woond: