De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

‚?? 83 ‚?? 176 N. Mclaa, meesterknegt in de gieterij. Palinquiest, Envoy√© van Sweeden, onder Vervloet. Magtelt van Papen, onder Le Heul. Pareira, bij Jodenkerk (eerste opgebouwde). ‚?? 162 Salomon Pareira, joode rentenier, eyge huys, 2 koetsiers, 2 knegts, 5 meyden, 1 knegt, 1 buyteplaats, koets en 6 paerden met 2 rij paerden, bij hem inwoonende: .‚?? 163 de Wed. van Juda Pareira, jodin. .‚?? 115 d'Heer Harold Johan Pels, advocaat, eyge huys met syn broeder, ∆? 480.‚??, 2 dienstb., bij hem inwoonende: .‚?? 116 d'Heer Marcus van der Hoeve, rentenier. van Persijn, bij Mes. .‚?? 140 d'Heer Govert van Persijn, advocaat, ∆? 460.‚??, 1 meyt, 1 knegt en 1 minne, bij deselven inwoonende: ^, 140 secundo loco. Gerard Blankert, Heer van 's Graven Ambagt. ‚?? 98 d'Heer Willem van Perzijn, Raadsheer in de Raad van Brabant, eygen huys, 2 meiden, 1 knegt, 1 koetsier buiten 't huys, 1 buitepl. die te huur staat, koets en 2 paerden. .‚?? 40 Cornelis Piek, Commenijhouder, /' 140.‚??, 6 kinderen. .‚?? 23 De weduwe van Piemante, de moeder van Hugetan, renteniersse, eyge huys, 1 knegt en 2 mijsjes. j, 127 Jacob de Pinto, jood, koopman, ∆? 760.‚??, hier¬≠ onder een stal die verhuurt wert, dog nu ledig is, 3 meijsjes en 1 knegt, een rijpaard. ^ 156 d'predikant Jacobus du Pire(?) predikant, f 550.‚??, 2 meiden. .‚?? 72 Christiaan van der Poel, Garde du corps geweest, eyge huys op / 70.‚??. Poelmans, onder van Holl. N. van der Pol, onder Le Heul. .‚?? 183 Cornelis Polak, gedisteleerde wateren en brande¬≠ wijn verkopende. .‚?? 80 Pieter van der Poll, klein bierverkooper, ∆? 70.‚??, om een dagloon werkende, de vrou met 4 kinderen. Pralijn, bij van Reimsdijk. .‚?? 122 Reinier van Prattenburg, Mr. kleermaker, ∆? 80.‚??. ‚?? 1 Johan de Quavere, Chirurgijn, ∆?700.‚??, lmeyt, vrou en dochter, heeft bij hem inwonen: .‚?? 2 d'Heer Casembrood, Hr. van Reinestein, Raad van State wegens Utregt, naar U. vertrokken, en j, 3 d'Heer Tierens, proc. genl. van de Raad van Brabant. .‚?? 182 Fredrik Quiros, jood, doet niets, ∆? 340.‚??, 2 dienstb. .‚?? 58 Mclaas Symensz. Raaphorst, houwer, eyge huys. Raats, bij Blankenburg. .‚?? 111 Pieter van Reimsdyk, Mr. Saaimaker, hebbende inwoonen: .‚?? 112 twee juffrouwen Pralijn, 1 meyt. .‚?? 214 Charl Renaud, Latijnsse meester, hebbende 4 leerkinderen, dat buitelanders zijn, ∆? 240.‚??, 1 meyt, een huys ledig, de Ridder, bij van Wouw. Rogge, onder Le Heul. ^ 22 De vrouw van Mosse Roseau, de man te Tpre, f 100.‚??, onmagtig, met 4 kinderen. N¬į. 113 Gaspar Rover, Advocaat, eygen huys, sonder stal, ∆? 500.‚??, alsoo de stal verhuurt wordt, 3 dienstb. ‚?? 94 Jacob Roy, gaat uit leeren, ∆? 70 ‚??, 2 kinderen. Jan Cousyn, koffy en thee, f 40.---. ‚?? 202 Jacobus van Ryswyk, ijserkramer, ∆? 220.‚??. ‚?? 157 Jacob van de Rijt, heer van Woestweezel, Edel¬≠ man, eyge huys, op ∆? 650.‚??, vier dienstboden, de buitenpl. verhuurt aan den Graaf van Benthem, koets, 2 paerden, waarbij inwoonen: ‚?? 158 Jacoba van Wyngaarden, Juff. van Werkendam, jonge juffrou 1 meyt en 1 knegt, en ‚?? 159 Dorothea van Lier, jonge juffrou, 1 meyt. ‚?? 6 Marta Sacreler, rentenierse, ∆? 650.‚??, 1 meyt en een jonge, bij haar inwoonende: ‚?? 7 Elisabet Sacreler, heeft 1 meyt. ‚?? 8 Mad'leen Sacreler (?), ‚?? 9 Marie Sacreler (?), by malkandren inwoonende. j, 179 Abraham Salvador, joode negotiant, eyge huys, 3 dienstb., sijn soon is: ‚?? 180 Salomon Salvador, jood. ‚?? 219 J Salvador, joode, leeft van syn goed, 6 dienstb., koets en 2 paarden. ‚?? 11 Gerrit Sas, tuynman van de vrou van St. Anna land, vrije woning, met vrou en dogter. ‚?? 97 secundo loco. Jaques Saurain, frans predikant, ∆? 375.‚??, twee dienstb ‚?? 220 Jan Sayer, Brigadier, eyge huys, 1 meyt en 1 knegt, koets. ‚?? 147 Johannes Scheen, Zaalmaker, eyge huys. Schenk, bij Grootveldt. ‚?? 211 Bastiaen Scheurleer, niets, / 160.‚??, een meysje. ‚?? 51 Walraven Schoutten, klein bierverkoper, ∆? 80.‚??, woonende agter syn huysing vry, 2 geringe luyden, Jan Messing, brief bestelder, en de Weduwe de Jong. ‚?? 181 Juda Senior, jood, schrijft op een comtoir, 1 dienstb. ‚?? 198 Michiel Senior, joodekoopman, eyge huys, niet te weten wat het van huur doet, 1 dienstb., en bij hem inwoonende: ‚?? 199 Rachel Lussade, jodin, jonge dogter. Six, bij de Waart. ‚?? 108 Johan Abraham Sixti, commis van de Correctie, ∆? 250.‚??, 1 dienstb., daarby woonende syn suster: ‚?? 109 Maria Eleonora Sixti. Sluyskens, by Heynsius‚??van der Horst, v. d. Smaal, bij van der Kruys. ‚??~ 34 d'Heer Smits, Raad van State wegens Gelderland, ‚?? 35 d'Heer Tamminga, Staten-Genl. wegens Groningen, beiden naar gissing ∆? 600.‚??, ieder 2 dienstb., en koets en 4 paerden. ‚?? 170 d'Heer van Sommelsdyk, Vice-Admiraal, ∆? 700.‚??, 6 dienstb., koets en 2 paerden. Solicoffer (1), bij Bakker, van Son, bij van Dijk. ‚?? 134 Antoni van Son, piqueur, omtrent de ∆? 400.‚??, 1 meyt, geen paerden als in de mesnege. Johan Permy deede 't woort, en begeerde geen billet voor hem aan te neemen, sustineerende (1) Ongeveer 1750 een Waalsch predikant van dien naam. ‚?? Ph. Gr. Zollikoffer van Altenklinger was Gouverneur te Haarlem. Zie ‚??Geul. Huisvriend' 1891, bl. 256.