De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

K'. 12 yt Hl â?? 172 â?? 16 d 106 , 107 â?? 150 â?? 15 * 210 » 212 » 28 , 21 » 174 . 208 â?? 209 â?? 65 â?? 100 32 33 â?? 84 â?? de buuren, dat hy als bewys hebbende van 's vaders goet, een billet hebben moet, 'tgeen hier voor memorie dient. van Spanbroek, heer van Bolkestein, Staat-Generaal wegens Zeeland, die 't huys bewaart seyt niet te weeten. v. Starrenburg, zie bij van Wassenaar. Mevrou van Starrenburg, weduwe, Æ? 900.â??, 5 dienstboden, koets en 2 paerden, bij haar inwoonende: Juff. van Aarssen van Wernout, ongetroude juffrou, 1 meyt en 1 knegt. d'Heer Steenbergen, Staten-Generaal wegens Overijssel, de knecht weet de huur niet, vier dienstboden, koets en vier paarden. Hendrik Stobberink, Schilder, Æ? 200.â??, en op syn kamer wonen: Gerrit Valéri, advocaat, van Stoutenburg, bij van Albranswaard. Swaan, bij van Wassenaar. Frangois van Swanenburg, Mr. kleermaker, f 250.â??. Tamminga, bij Smits. Tierens, bij de Quavere. d'Heer Tierens, Raadsheer in de Raad van Brabant, die thuys bewaerdt, weet niet van de huur, koetsier en knegt, koets en 2 paerden. Timmermans, onder Usebrant. Daniël van Tol, onder Le Heul. Willem Top, arbeider om een daghuur, en de vrou een glaasje brandewyn verkopende, Æ?50.â??, een huys ledig. Pieter Toulouze, Deken van de Borduurwerkers, Æ? 160.â??, 1 meyt. d'advocaat Tullingh, rentenier, eygen huys, 5 dienstb., koets en vier paerden, met 4 kinderen. Philip de Valcourt, fransse school voor juffrouwen, Æ? 260. â?? , 1 meyt, syn vrouw sieck (?) Valéri, bij Stobberink. Mevr. van Valkenier, eyge huys, 2 meysjes, 1 knegt, 1 koetsier buite de kost, koets en 2 paerden. Cabeb Quein de Valleus, anders Belgrado alhier genaamt, joode, gewees e Lt. van de Brood­ wagens, huyr Æ? 250.â??, seyt niets te hebben, hebbende inwoonen: Francisque Barasse en Leonore Barasse, jodin­ nen , leeven van 't geen haar gestuurt wordt van yemand van haar vrienden, dus onmagtig. Marie de Veillemaisons, renteniersse, Æ? 150.â??, 1 dienstb. Bartje Vereist, Commenyhouder, Æ? 150.â??, heb­ bende haar suster by haar woonen, de Wed. van Fornenberg en boven op haar kamer Coste des Ju, joode, die nu en dan maar komt, en in een agterkamertje de Weduwe van Dadera, jodin, fans te Amsterdam, en vertrouwende dat niet weder komt, en op haar voorkamer een jood. Vermenlen, bij Elink. Mevrouw Vermeulen | ,nr. â?? Booy I f400-â??' 2 dienstb. Verstraaten, Verstraaten, bij Bronkhorst. bij Mulder. N°. 81 Aarnout Verstraaten, Mr. Houfsmit, eyge huys,. na gissing Æ? 150.â??, bij hem inwoonende: â?? 82 Dirk van Lerven, Mr. Silversmit Versteegh, bij Mulder. â?? 38 Laurens Vervloet, Stalhouder, Æ? 200.â??, met 6 kinderen. â?? 168 Laurens Vervloet, Stalhouder, Æ? 500.â??, 1 meytr koets en paerden om te verhuuren [stal van v. Dijkâ??v. Son?] d'Envoyé van Sweeden, Palinquiest, maar voorbij, gegaan. â?? 57 Jan Vos in 't oude Valkhuys van Princen van Oranje, gegageert ruyter, soo wat kopende en verkopende, Æ? 100.â??. â?? 197 Pieter de Vos, Raadsheer in 't Hof van Hollt., Æ? 300.â??, 2 dienstboden. â?? 31 d'Heer van Vryenhoeven, Raadsheer in Hoogen Raad, eyge huys, 4 dienstb., 1 buitenpl., koets en 2 paerden. â?? 114 JVlargriete de Waard, Weduwe, eyge huys, ledig, agter in de poort een heereknegt. â?? 123 Pieter de Waart, Mr. Schoenmaker, eyge huys,. Æ? 150.â??, bij hem inwoonende: â?? 124 Willem Six, advocaat. van der Wal, bij van Wouw. â?? 207 Jan Wapperom, Mr. Metselaar, eyge huys, na gissing f 200.â??. â?? 88 Willem Wassenaer, Mr. Schrijnwerker, heeft bij sig inwoonen Pieter van Court, arbyder van een dagloon. ,221 Willem van Wassenaar, heer van Starrenb.T g, premier noble van Hollant, Æ?1000.â?? omtrent, 7 dienstboden, 1 buitenpl., koets en 4 paerden, nog bij hem inwonende: â?? 222 Jan Anderssum, Camerbewaarder van finantien van Hollant. â?? 223 Pieter Swaan, zegelklopper. â?? 126 Juffr. Anne van Weliant, renteniersse, 1 meyt met een jonge, van Werkendam, bij van de Ryt. â?? 78 Gillis Wevering, Mr. Zadelmaker, eyge huys, Æ? 80.â??. â?? 104 Jaco Jansse van Wouw, Mr. Wielmaker, eyge huys, hebbende op syn kamer wonen: â??105 Weduwe van van der Wal, Citzenschoonmaaken. â??184 d'Wed. van Jacob van Wouw, Wielmaaker, eyge huys, hebbende inwoonen: Willem Rikke de Ridder, arbeider in 't giethuis. â?? 26 Mevrouw van Wouweren, weduwe, eyge huys, drie dienstb., koets en 2 paerden. â?? 64 Lambert van Wichem, Commenyhouder, Æ? 200.â??. van Wyngaarden, bij van Holy. van Wyngaarden, bij van de Ryt. â?? 24 d'Heer Ysebrant, gecomm116 raad wegens Rot­ terdam, Æ? 700.â??, vijf dienstboden, 1 buite­ plaats, 1 koets en 4 paerden, was uit den Haag (ongenommerd) 't huys van de Weduwe Timmer­ mans, staat ledig, in huur gedaan Æ? 1200.â??. â?? 62 d'Heer van Ysselmunde, Staten-Generaal wegens Overijssel, Æ? 200.â??, twee dienstb., koets en 2 paerden, Is nu in Overijssel, 't biljet sal gesonden worden van Juffr. Coster, zie op dien naam. van Zelum, bij St. Annaland.