De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 85 â?? niermede (zij eindigden met N°. 226) waren â??Deeken en regeerende Hoofman v. d. Noordoostenryksche buurt', aan het einde van hun taak gekomen. Zeer zeker zijn vele der voorgaande namen hoogst belangrijk voor de geschiedenis, en haar hulptak: de genealogie. Vooral werpt deze lijst een eigenaardig licht op de deftige Joodsch Portugeesche bevolking dier dagen (1715), en doet zij vragen opwellen omtrent haar ver­ schillende Synagogen. Christiaan Kopernagel en A. Verstraten hebben hun taak nauwkeurig verricht. Zij hebben de opschrijving â??soo goet gedaan als sy eenigscinds, na de nieuwigheid der saak en hunne geringe capaciteyt en presentie hebben kunnen doen'. Medewerking mochten zij niet altijd van de betrokken belastingschuldigen ondervinden, trouwens ook daarin is 't al weer niets nieuws onder de zon, want onze heden daagsche beschrijvingen en volkstellingen, al is 't niet ten dienste eener belasting, hebben ook niet op medewerking te bogen. Zelfs van de zijde van hooggeplaatste personen, of van mannen van aanzien was men niet altijd tot die medewerking genegen. Zoo vinden we nog afzonderlijk aangeteekend: bij n°. 167 â??'t biljet heeft de heer Meerman niet gelieven terug te geven, seggende d'Heeren Ketelaer en Burgem1'. van Assendelft te sullen spreeken'. N°. 144 maakte 't nog erger: â??'t Billet heeft de Heer Ketelaer gesegt selfs te sullen overgeeven, H geen de huuren heel vremt, veragtelyk en als een affront hébben opgenoomen speculatief voorgekomen is, om dat de knegt al stamelende de huur begroote nadat de buur en daarom meer als eens aan 't huys hadden geweest, en dat men seide geen buitenplaats te hebben (1). Overigens constateerden â??de verdere regeerende officieren van de gemelte buurt, dat alles (de beschrijving) was geschiet ten hunnen byweesen'. â?? Pieter de 'Waart, Claas Symensz. Raaphorst en N. de Graaff onderteekenden. 's-Gravenhage. A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN. Met geboorteregister der Portugeesch Israëlitische gemeente te 's Gravenhage. Dit register berustende ten Stadhuize begint met dit opschrift: Noticia das Criaturas de nossa Nacad que forad cir concidados por Nosso Hazan et Mosé Din H: H: R: Selomoh Saruco que D3. tem. Na de inschrijving der geboorte van een kind van Manuel Saruco Abendana op 7 Nov. 1782 volgt: Nos Abaigo firmados como Parnassim et Gabay do K, K: Honendal, declaramos ser apresente noticia das circuncicoems feitas pello Hazan et Mosé Din H. H. R. Selomoh Saruco que P'. tem Copia Autentica do livro no qual artinha registra do aqual temos revisto et Achado de Acordo, addim que possa servir em toda occaziad comoo original (o qualfica em poder de sua familia) addi em Fee da Verdade o ftrmamos et o cellamos com o sello (1) De gecursifeerde regels zijn op de lijst doorgeslagen. deste Kahal Kados. Haija ao. Elul 5545 Is. de Aharon Isl Suasso Abr. de Jah. Is. Suasso D. Teixeira junior Em Pr° Tamuz 5544. Se juntarai Ossre s de Mahamad em companhia dos Sres Velhos da Nacad et tomarad em concideracad a Grande Utilidade seria para nona Kehüa (em occazioem e que se podriad presentan deterum livro . onde se notaddem os nacimentos de Iodas as criaturus da Nacad pello que resolverad dittos Srfs Publicar um Pregad na Esnoga que se achara no livro de Termos N. 3 a f° 11 suplicando nella a todos os Sres Yehidim et Congregantes ' deste K. K. que addim que ehesnacer um filho ou filha de entregar uma attentacad aosr, Gabay ou ao samas da comadre ou Parteiro da datta do Nacimento de ditta criatura o qual ficara registrado em este livro para que em toda tempo se possa dor serteza do Nacimento de qualquer Persoa. Mos. f' de Sadik Coh. Belinfante em 3 Tirri 5522, 1' outubro 1761. Selomoh P de Sadik Coh. Bolifl» em 2 Tiri 5524, 9 Septembro 1763. Ab'> f o de Sad: Cohen Belif'' em 2 Iyar 5525, 23 Abril 1765. Ishac fu de Aharon Buzaglo, Em 29 Iyar 5528, 16 Mayo 1768. Jah. f» de Sadik Coh. Belifte em 26 Nisan 5540, 1° Mayo 1780. Patoma de Mos Cohen Belinfante em 17 Quisler 5552, id. 13 Decembro 1791. Jahacob f de Aharon Buzaglo em 22 Iyar 5529, 29 Mayo 1769 Jacob filho de Abraham Lopes Cardozo, circoncidado em 19 Tamuz 5515, coresponde Com 28 Junio 1755. Moseh filho de Raphael Go8. Carvalho e Lea Carvalho Leon id. 9 kisler 5571, id. 6 Decembro 1810. Gabriel, f° de Abâ?¢. da Costa em 16 Hesvan 5529, 27 Outoubro 1768. Abraham van Jacob van Daelen, zoon van Jacobus van Daelen en[oningevuld] Barsilay, echtelieden, geboren den 1 Febet 5583, 15 December 1822. Sabetay f° de Aharon Ephratti em 24 Iyar 5530, 19 Mayo 1770. Abm. 'Israël filho de Ribca Ephrattie 26 Adar 5551, 2 Marco 1791. Milca dochter van Abraham Israël Ephrati en Gracia Acehen Farro, geboren 7 Sebat 5580, 22 Jauuarij 1820. Aron zoon van Abraham Israël Ephratty en Gracia Ephratty geboren Cohen Faro [of Tirao] Anno 5582 kislen 14, [1821 December 8]. Rachel de Mos Espinosa id. 5 Tisri 5552, id. 3. 1791. Ryna filha de Mos. Levy Gasday id. 13 Sebat 5547, 1 Febr. 1787. Jahacob f0 Ab» Pena 1' dia de Hanuca 5530.24 Dec. 1769. Jos: f° de David Henriquez em 21 Menahem 5528, 3 Agosto 1768. Mordehay, f° de Joseph Lavdi, em 11 Sebath 5521, 16 Janheiro 1761. Jahacob f° de Jos Lavdi em 11 Menahem 5523, 21 Julio 1763. David f° de Jos Lavdi em 3 Ab. 5526, 5 Agosto 1766. Selomoh f' de Jahacob de Leon, em 22 Nisan 5519, 19 Abril 1759.