De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 86 â?? Ishac f« de Jah. de Leem em 29 Ab. 5521, 29 Agosto 1761. Jacob f> de Selemoh de Leon em 29 Tebeth 5542, 15 Jan». 1782. Ishac Is1 f° de Manuel Saruco Abendana em R. H. kisled 5543, 7 Nov°r« 1782. Jahacob Filho de Ishac de Leon Nacem em 7 Nisan 5545, coresponde com 18 Marco 1785. Ribca de Sel^ de Leon id. R. H.: Ijar 5548, id. 7 Mayo 1788. Abraham de D11 Leon id. 11 Aadar Seny 5548, id. 20 Marco 1788. Joseph de D* Leon 2 Adar Seny 5551, 8 Marco 1791. Simson de Sélomoh de Leon 6 Ab. 5552, 6 Julho 1792. Abm de Selomo de Leon e Saro Suiza Pimentil macen em 27 Febat 5557, que corresponde em 16 Janero 1797. Lea filha de Ishac de David Leon e de Rachel Wolf id. 10de Tisry 5567, id, 22 Sept. 1806. Josep1». f° de Jahacob Marache em 27 Kisled 5516, le. Dccemb» 1755. Jos. Haim f° de Jahacob Marache em R. H. Sebath 5522, 25 Janâ?¢ 1762. Isaac Monis 10 Famar 5549, 4 Julho 1789. Iacob de Simson Monis 11 Famur 5551, 13 Julho 1791. Ribca de Simson Monis, 9 '7bâ?¢ 1792. David de Simson Monis, 20 Menachem 5554, corrosie 16 Agosto 1794. Is. f» de Mos. Vaz Nunes em 24 Ab 5542, 4 Agosto 1782. Hanna Filha de Mos Vas Nunes, id. 20 Msan 5547 id. 31 Marco 1787. Abm f°. de Haïm Cohen Pavia, em 10 Kisled 5519, 10 Decembro 1758. Jacob filho de Isaac van David Pardo e de Ester Pardo Lopes Salzedo id. 1° Famar 5573, id. 29 Junio 1813. , Semuel de Isaac de Pinto 6 Nissan 5549, 10 Avril. ' 1789. Aharon fo de Mos de Ah. de Pinto em 24 Sebath 5529, 1° Feb<-.° 1769. Mos. fo de Mos. de Ah. de Pinto, 19 Kisled 5534, 4 Decembro 1773. Aharon f» de Jah. Binjra de Pinto em 18 Iyar 5536, 7 Mayo 1776. Aharon fo de Is. de Mos. de Pinto em 21 Famur 5538, 23 Julio 1778. Mos. fo de Jah. Binjm de Pinto em 21 Adar 5539. 9 Marco 1779. Jacob de Pinto filho de Moseh de Pinto jr. e de Sara de Pinto Jesurun Rodrigues nacem em 23 Quister 5566 corresponde 14 Novembro 1805. Moseh fo de Jacob de Pinto e de Sara de Pinto Jessurun Rodrigues id. 5 de Adar Risson 5567 id. 13 Fevreir» 1807. Aron filho de Moseh de 3 de Pinto e de Sara de Pinto Jessurun Rodrigs (Salvador) id. 2 Iyar 5569 id. 6 maio 1809. Jacob Binjamin de Pinto filho de Aaron de Pinto junior e de Ribca Louise Salvador id. saliente Sabath. 18 de Kisled id. 25 Novembro 1809. Op een los papier in het boek liggende: [Jacob Benjamin de Pinto geboren 25 November 1809. Ribca de Pinto geboren 18 Augustus 1811 beide verwekt uit het huwelijk van Aaron de Pinto junior en Rebecc a Louise Salvador.] Abraham filho de M. de Pinto junior e Sara de Pinto Salvador id. 4de Sivan 5571, 27 Maio 1811. Ribca filha de Aron de Pinto junior e de Ribca Louise Salvador id. 28 Menahem 5571, 18 Agosto 1811. Semuel Franscisco filho de Mosseh de JD_ de Pinto et de Sara de Pinto Jessurun Rodrigues (Salvador) id. 9 de Adar Thisson 5573, 9 Febreiro 1813. Ribca filha de M..de Pinto junior e Sara de Pinto Salvador id. 15 Adar 5575, 27 Marco 1815. Joseph filho de Moseh de Pinto Jr. e Sara Salvador id. 13 Yar 5578, 19 Mayo 1818. Benjamin Alexander zoon van Mozes de Pinto Jr. en Sara Salvador, geboren den 18 Adar 5580, besneden den 26 Adar 5580, 12 Maart 1820. Moses Lodewijk zoon van Mozes de Pinto junior en Sara Salvador geboren den 25 Nissan 5582, 16 April 1822. Sara filha de Moseh Jessurun Rodrigues id. Ijar 5547, 21 en 22 Abril 1787. Ribca Jessurun Rodrigues alias Luiza Salvador id. 2 Tebet 5551, 9 Dezembro 1790. Benjm f> de Ah. Is1, Ricardo em 13 Adar 5519, 12 Marco 1759. Sabetaij fo de Ah. Is1. Ricardo, em 12 Sebalh 5524, 16 Janâ?¢ 1764. Semuel f» de Ah. Isi Ricardo em 4 Adar 5526, 13 Febreiro 1766. Natan fo de Ah. Isl Ricardo em 6 Ab 5528, 20 Julio 1768. Lea de Natan Israël Ricardo id. 2 Nisan 5556 id. 10 April 1796. Aron I1 Ricardo f° de Nathan l Ricardo e de Mirjan Ephraty (sua mr.) id. 28 Kisled 5569 idem 17 Decembro 1808. Jos. fo de Matitia Cohen Roffessa, em 11 Tirri 5518,24 Septembro 1757. Clara Dochter van Joseph Cohen Rofessa e Hanna Kuipers geboren den 18 Sebat 5582, 8 Februari, 1822, in dit boek geregistreerd op den 1 Mei 1823. Moses Haïm zoon van Joseph Cohen Rofessa en Hanna Kuipers geboren den 6 Nissan 5583, 18 Maart 1823. Selomoh f° de Man1 Saruco Abendana. Sa Tora 5541 . 21 Outo. 1780. Ia: f° de Man' Saruco Abendana em 15 Kisled 5542, 2 Decb°. 1781. Jeudith filha de Hazan Isaac Saruco. Nacen em 29 Nisan 5545, coresponde com 9 Abril 1785. Ribca filha de Hazan Isaac Saruco id. 3 Iyar 5546 id. 1 Mayo 1786. Sara filha de Haïm Semuel Saruco e Rachel Leon id. 17 Adar 5576, id. 17 Marco 1816. Manuel f° de Selomoh Saruco em, 17 Ijar 5519 13 Majo 1759. Mirjam de Selomoh da Silva id. 18 Hesvan 5561 id. 6 Novembro 1800. Jos. f' de Abm de Aharon Isi. Suasso en 5 Elul 5522. 24 Agosto 1762. Aharon f° de Mos Is1. Suasso em 3 Kisled 5523. 24 Nov. 1762. Ab'1 fo de Moseh Is1. Suasso em 9 Adar 5524: 12 Febreiro 1764. Benjm f° de Mos: Is1. Suasso em 2 Ijar 5525: 23 Abril 1765. Manuel f° de Abm. de Ah. Is1. Suasso. 4 Famur 5527, 1° Julio 1767. . .