De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

MAANDBLA D . _ VA N HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSOH E LEEUW . e Jaarffan g IS O 4.