De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

I IV H O U IX 1894 . Kolom. Bericht 1 , 49, 65 , 81 , 155 . Benoemin g tot lid 1 , 49, 65, 81, 139 . Kuiling van tijdschrifte n . - v 1 , 49, 139 . Aanteekeninge n uit de Poorterboeke n van Zierikze e (1302â??1810) , doo r P. D. de Vo s 1 . Van Heemskerck , doo r C. Gysberti Hodenpy l 10 . Van Gendt , doo r 3. v. E ....... 10 . Familie-berichte n 1] , 42, 58, 76. Correspondenti e 16 , 32, 138 , 154 . Het voorste l van Mr . A. de Wi t c. s., in zak e de Oud e Kerkregister s van 's Gravenhage , doo r M. G. Wildeman . . 17 . Nederlandsch e Wapenzegel s doo r M. G. W. . . . - . . . ' 26 . Van Bodege m (Bodegom ) doo r Jac . Anspac b 27 , 49. Afkoms t der familiën Groenewege n en Rosendae l ontleen d aan een oud handschrift , doo r C. Gijsberti Hodenpij l . . 30 . Een mooi e aanbieding , doo r J. G. Frederiks , 31 . Mr. Daniël Weert s van St. Philipsland , door M. G. W 33 . Algemeen e Jaarlijksche Vergaderin g van het Genootscha p .. - . . 35 . Korte inhou d van het verhandeld e in de Bestuursvergaderinge n â?¢ 37 , 123 , 139 , 155 . Geslach t Caland, doo r Ered. Caland 38 . Verheffin g in den Nederlandsche n Ade l â?¢ 49 . Het Graafscha p Zeelan d doo r Jaco b van Grijpskerke, besproke n doo r J. G. Frederiks 39 , 54, 67. â??Von' ' â?¢ 58 . Berichtboekje s van den Haa g 64 . Boekwerken , enz . ontvange n voo r de bibliothee k en het Archief 65 , 125 . Acht Kwartieren van Louis Gaspard Adrien van Hanges t baro n d'Yvoy , doo r J. D. G. van Epen 73 . Toekennin g van 3 /4 edeldoms , doo r Fred. Caland 75 . Jaarboekj e van den Nederlandsche n Adel, doo r M. G. W. â?¢ 75 Aanteekeninge n betreflend e de famili e Snouck , doo r Mr . L. M. Eollin Couquerqu e 81 . Jan H. Junius. Heraldiek . Recensi e doo r Mr . J. E. van Somere n Brand 86 . De Hollandsch e tak van het Schotsch e geslach t Craffort of, Crawfurd, doo r H. J. Schoute n 88 , 97. De famili e Anspach , doo r Jac . A 91 > 102 . Johanne s ter Gou w (levensberich t overgenome n uit het W.bl . de Goo i en Eemlander ) Hl Vragen en Antwoorde n - 112 , 137 . Naamlijste n van predikante n behoor d hebbend e tot de classi s van Edam, doo r W. baro n Snouckaer t van Schaubur g 113 , 127 . Acht kwartiere n van Wille m Franqoi s baro n van der Borch, doo r J. D. G. van Epen 118 .