De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijn t oiuslreek s het midde n van ieder e maand . onde r redacti e van het bestuur en word t allee n aan de leden Van het genootscha p gezonden . Brieve n te zende n aan den secretari s den heer FRED. CALAND, Celebesstraat 89, en bijdrage n voor het Maand­ blad, met de daaro p betrekkin g hebbend e correspondenti e aan den heer M. Ge. WILDEMAN, van Speykstraat 41, te 's-Gravenhage . Leden te 's-Gravenhag e betale n per jaar. Æ? 10.0 0 Zij, die buiten's-Gravenhag e wonen Æ?6.00 De vorig e jaargange n zijn voor de nieuw e leden verkrijgbaar per jaargan g ad f 6.00 Advertentién in verban d met bovenge ­ noemd e wetenschappe n per regel . / 0.20 Afzonderlijk e nummer s niet verkrijgbaar. De redacti e van het Maandbla d wijst ' er nadrukkelij k op, dat zij niet aansprakelij k is voor de strekkin g of inhou d der onderteekend e stukken . .N°. 1. X.I Ie Jaargang. Bericht. De leden van het genootscha p worde n beleef d verzocht , ten eind e alle noodelooz e onkoste n op het inne n hunne r contributi e te vermijden , dez e per. postwisse l te wille n overmake n aan het adre s van den penningmeeste r den heer R. P. VAN DEN BOSCH, Koningsplei n 47 te 's-Graven­ hage . Na 15 Apri l zal over de nog niet voldaa n zijnd e contributiën worde n beschikt , ook van de in Nederlan d wonend e leden , met verhoogin g der koste n daa r op vallende. . Teven s worde n alle n dringen d verzocht , om bij ver­ andering van woonplaats hun nieuw adres op te geven Tot lid is benoemd : F. P. Polderdij k Nieu w en St. Joosland . Het Genootscha p is in ruil getrede n met: Het orgaa n van â??Limburg, provinciaa l Genootscha p voor Geschiedkundig e wetenschappen , taa l en kunst' , gevestig d te Roermond . Tijdschrift voor Noordbrabantsch e Geschiedeni s â??Tax andria'', onde r redacti e van den Heer W. J. F. Juten te Bergen-op-Zoom . Verheffin g in den Adelstand . Bij Kon . Beslui t van den 13 Nov. 1893 is Mr. Eduard Pieter Schore r te Middelbur g met al zijne wettig e zoo mannelijk e als vrouwelijk e afstammelinge n in den Neder landsche n Ade l verheve n met het praedicaa t van jonk heer en jonkvrouw . Avis. Dans 1'intérêt d'un servic e régulier, nou s prion s nos membres , d'envoyer , le'plu s tot possible , le montan t de leur abonnemen t pour 1'année 1894 , è. Mons . R. P. VAN DEN BOSCH, trésorier de notre société, Koningsplein 47, la Haye. Passé le 15 Avril , nou s feron s présenter les quittance s a domicile . M.M. les membre s son t instamman t priés de nou s com munique r tout changement d'adresse. Aanteekeninge n uit de Poorterboeke n van Zierikzee . 1302â??1810 . (Vervolg en slot van blz. 82, jaargan g 1893. ) 1602. 25 Nov. Ja n Sarragon , goudsmid , geb. te Sluis . 1606. lOFebr. Andriae n Doniss e (de Kater) schalie ­ dekker , geb te Bergen-op-Zoom , met Donis Adriaense , oud 4 jaar. 1612. 18 Mei. Gerit Claess e Hodenpil , geb . te Delft , met zijn zoo n Huyghe , oud 3 jaar. 1613. 3 Juni. Han s van der Hellen , geb. te Middelburg , met Johannes , zijn zoon , oud l1^ jaar. 1613. 22 Oct. Frederik Rademaecker , geb. te Veer e 1614. 20 Dec. Jacque s de Vos, geb. te Gent , met Jacque s zijn zoon , oud 2 jaar. 1616. 5 Mei. Te n verzoek e van Jkvr, Ann a Campe, weduw e van Jhr. Wille m van Berendrecht , is tot poorte r aangenome n Jhr . Jaco b van der Meer van Berendrecht , oud 18 jaar en Maximiiiaa n oud 4 jaar. 1618. 26 Febr. Gorneli s Liens, med . doctor , geb. te St. Maartendijk . 1619. 20 Maart . Francoi s de Vos, geb. te Gent , borg zijn. broede r Jacque s de Vos.