De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' K = % %. Dit blad verschijn t omstreek s het midde n van ieder e maand , onde r redacti e van het bestuu r en word t allee n aan de leden van het genootscha p gezonden . Brieve n te zende n aan den secretari s den heer FRED. CALAND, Celebeatraat 89, en bijdrage n voor het Maand­ blad, met de daaro p betrekkin g hebbend e correspondenti e aan den heer M. Gr. WILDEMAN, van Speykstraat 41, te 's-Gravenhage . De redacti e van het Maandbla d wijst er nadrukkelij k op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekkin g of inhou d der onderteekend e stukken . N». B. XI P Jaargang. 1894 , Naamlijste n van predikante n behoor d hebbend e tot de classi s van Edam. Medegedeel d door W. SNOUCKAERT V. S. In het Archie f der Groote - of St. Jacobsker k te 's Gravenhage , bevind t zich een klei n foli o boekdee l waarva n het opschrif t luidt : â??Eenige voornam e classical e resolutiën over verscheyden e sake n bijeenversamel t ten gebruyk e des classis . _A° 1691' . Het ware n niet de resolutiën die mijn e aandach t trokken , doch de daarachte r vermel d zijnde naamlijste n van de eerwaard e heere n van de classi s van Edam. Hoe dit handschrif t in 't Archie f der St. Jacobsker k geraakt e wete n wij niet , doc h wij laten dit vraagstu k aan deskundige n over en verheuge n ons liever met de ontdekkin g er van , dat in ons blad met het oog op de vel e familiename n en de daarachte r gevoegd e data , voor imme r bewaar d zal zijn. Wat ons van meer belan g zou zijn te weten , is de naam van den samenstelle r van dat geschrift , doc h uit bescheidenhei d heef t de schrijve r zijn naam niet vermel d en moete n wij ons in dez e onwetendhei d schikken . Eenig e data hebbe n wij nog aangevul d uit het werk van H. Croes e Gzn., â??Kerkelijk registe r der predikante n die zeder t de kerkhervorming , de gereformeerde n Nederduitsche n Gemeent e te Amsterda m tot aan den jaar e 1759 bedien t hebben . En na den doo d van den aucteu r vervolg t tot in het jaar 1792' . Te Amsterda m bij Hendr . Diederik s enz. 's Gravenhage 1894 . Eenige voorname classicale Resolutiën over verscheijdene saken bij een versamelt ten gébruycke des classis. A°. 1691 . Name n der predicante n soo die van tijt tot tijt gewees t zijn in de respectiv e stede n en dorpe n onde r de classis van Edam. ' TO T EDAM. 1572. is in de stad t de eerst e opentlijck e predicati e gedae n in de groot e kerc k op den eerste n Sonnenda g na St. Jan , maer hebb e niet konne n naspeuren , door wie 't selv e is geschiet , maer vind e dat hier was, 1575, Paulu s Pieterse n en gestorve n is 1575 , Sept . 1. 1576, Aug . 27. Barneru s Vezekius , filius , vertrocke n na Devente r 1579 . 1577, Octob . 7. Hermannu s Vezekius , pater , oock na Devente r vertrocke n 1579 , Julij 14. 1579, Aug . 9. Simo n Hebelleniu s schijn t weg te zijn 1585 1583, Octo b 2. Lambartu s Valckenaa r is afgese t a°. 1584 , Novem . 12. 1585 (Sic.) Octob . 2 Jodocus de Neve , predican t uijt Vlaendere n vertroc k na Worme r en Jisp a°. 1585 in Julio . 1583, Octob . 1. Matthia s Schat s vertroc k na Leerda m a°. 1594 , Meij 31. 1585, Aug . 19 Guiljelmu s Puppius , geboorti g van Dusseldorp , daer gekome n van Duijsbor g in Gelderlant , tot Edam gestorve n omtren t Decemb . a« 1618 . 1595, Aug . 21 Jan Jansen , Predican t van Worme r en Jisp, overlede n tot Edam a°. 1604 . 1605, den 10 Mey . Corneliu s Petrseus , Proponen t van Alckmaa r en Recto r tot Edam obijt 1612 . 1612, Sept . 13. Corneliu s Gezeliu s uijtgese t predican t tot Rotterda m op den 14 Febr., 1612 en hier gerus t a°. 1613 . 1613, Jan . 16. Hermannu s Cuchlinu s (Zn van Johanne s C. eerst e predican t na de hervormin g te Amsterdam , gebore n 154 6 obij t 1606) , Proponen t vertroc k na Leijden 1615 , Sept . 14. nb. dez e derd e predican t berie p men segroti o Gezelio . 1615. Johanne s Pollio , predican t van ter Heijd e bij Bred a obijt 1617 . Leden te 's-Gravenhag e betale n per jaar. . . Æ? 10.0 0 Zij, die buiten's-Gravenhag e wonen Æ?6.00 De vorig e jaargange n zijn voor de nieuw e leden verkrijgbaa r per jaargan g ad / 6.00 Advertentién in verban d met bovenge ­ noemd e wetenschappe n per regel . Æ?0.20 Afzonderlijk e nummer s niet verkrijgbaar.