De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12 (1894)

114 1616, Jan. 25. Robbertu s Puppius , predican t van Middeli e en Cadijck, obijt 1619 . 1618, April 4. Casparu s Staphortiu s een jongma n uijt Vrieslant , vertroc k na 'Dordrech t 1643, Novemb . 3. 1619, Meij. Jacobu s de Roo, predican t van de Koog en is hier gerus t 1654 . 1644, Sept . 12. D. Henricu s Schalkenius , predican t van Uijtgeest , vertroc k na Hoor n 1652 , Maer t 11. 1645, Meij 29. D. Godefridu s Lamotius , predican t van West Saardam , vertroc k na Rotterda m 1647, Aug. 26, eerste , derde predicant . 1648, Jan. 13. D. Andrea s Landsman , predican t van Abbeker k en Lambertschagen , vertroc k na Leijde n 1650 , Novemb . 28 (gebore n te Amsterdam , overlede n 12 Sept. , 1666 , oud 43 Jaar). 1651, Meij 21. D. Isaacu s la Maire , predican t van de Blockers , vertroc k na Rotterda m 1656, Juni 14, geb te Amsterdam , zoo n van Joannes , over l 6 Meij 1692 . Was het laats t Pred . te Amsterdam , getr . 1665 met de Vogelaa r 1652, Oct. 7. D. Nicolau s Cossius , predican t van Oostzanen , obijt 1657 . 1654, Aug . 17. D. Nicolau s van Galen , predican t van Middelie , gerus t 1673 . 1656, Nov. D. Johanne s Reckius , predican t tot Warder , vertroc k na Alckmaar , 1664, Novem . 4. 1658, Julij 5. D. Petru s Schaak , Pred . van Bove n Carspel, vertroc k na Alckmaa r 1660 , Julij 22 (1667 te Amsterdam , obijt zeer oud zijnde 17 Sept. 1708) . 1660, Nov. 10. D. Nicolaa s Haring , Pred. van Uijtgeest , vertroc k na Lewarde n a°. 1678, Nov. 1. 1665, April 27. D. Johanne s Leoninus* , Pred. van Marcken , vertroc k na Enckhuijse n a°. 1675, Aug. 8. 1674, April 9. D. Petru s Swalmius , Pred . van Mastricht , vertroc k na Leijde n a°. 1684, Sept. 13. 1676, Jan. 6. D. Valentinu s Blondeel , Pred . van de Beets , gerus t 1681 . 1679, Meij. D. Johanne s Hondius , Pred . van Haringhuijsen , obijt a°. 1690, Jan. 15. 1683, Feb. 1. D. Johanne s Clapmuts , Pred. van Purmerlandt , obijt 22 Feb. 1694 . 1685, Feb. 5. D. Johanne s de Roy , Pred . van Durgerdam , vertroc k van hier na Amsterda m 1686 , April 8 (zoo n van Abraham , overl 11 Febr. 1705 , gehuw d Anna Scholten , was 't laatst predican t te Amsterdam) . 1686, Oct. D. Johanne s Cramer, Predican t van Durgerdam , vertroc k na Enckhuijse n 1692 (Geb . te Grafd in N-Holl, obijt . 6 Oct. 1718, getr . Judit h van der Meulen , hierui t 9 kinderen , o a 1 Wilhelmus , Pred . te Devente r 1716 , f 1729 , 2. Gerard, Pred . te Petersbur g 1724 , 3. een e dr. Huijsvr. van Berth van Wezel , Pred. van Maarssen) . 1690, Oct. 22. D. Adrianu s Flodorp , Pred . van Wormerveer . TOT MONICKENDAM. 1576. was Lauren s Janse n daer gestorve n a°. 1598 in fine of 1599 in principi o anni. 1577. Casparu s Holstegius , vertroc k na Hoogtwoud , omdatte r de stadt gee n twe e voede n en konde . 1599, Juni j 7. D. Samue l Bartholdi , Predican t van , obijt 1640, Oct. 15, statis fux? 66, minister y 47. 1621, April 19. D. Johanne s Bruno , predican t van Oostwoud , obijt a°. 1642, Jan. 29. 1641, Sept. 2. D. Hermannu s Langelius , Pred . van Twisck , vertroc k na Rotterda m a°. 1642, Oct. 13, (later Pred. te Amsterdam , obijt 10 Sept. 1666 , oud 52 jaar). 1642, Aug. 4 D. Johanne s Landtman , Pred. van Oosterlan d of Wieringen , gestorve n 1675 . 1643, Sept. 27. D. Gerardu s Johannis , Pred . van Graft, gerus t 1652 . 1652, Aug. 5. D. Laurentiu s Homma , Pred . van Hem , vertroc k na Enckhuijse n 1653, Nov. 17 (geb. te Amsterdam , overl. (aldaar ) 4 Jan. 1681, oud 54 jaar was het laatst Pred . te Amsterdam) . 1654, Meij 18. D Arnoldu s Deventer , Pred . van Hoogcaspel , obijt 1683 . 1675, Oct 28. D. Isaacu s Balck , Pred . van Winekel , obijt 1684 . 1683, Oct. 11. D. Anthoniu s van Schaijk , Pred. van Landsmeer . 1684, Juni j 4. Lambertu s Zegers , Pred . van Uytgeest , vertroc k na Amsterda m 1691 , den 29 Octob . (Geb . 15 Febr., 1654 , get r Gribius, zij obijt 18 Mrt, 1719) obijt 8 Oct., 1727 . TOT PTJRMEREND. 1576 ware n der Petrus Sicheniu s en Johanni s Arcerius , dez e vertroc k na Zuijdthollan t om datter de stadt gee n twe e en kond e onderhouden . 1581, Meij 7. Gerardu s Larenius , Pred. van elder s daer hij te voore n 25 jaren gewees t was, blijck t 2de actis classi s de a°. 1596, Oct. 7, art. 6, maer blijck t niet waar , noch ooc k waar bleef en moedelij k gestorven . 1598, Aug. 20.. Gerardu s Johannis , Pred . van Broec k of Langendijck , vertroc k na Wijck te Duersted e 1602 de Gemeent e tot Purmeren t had 47 ledemate n manspersonen . 1602, Decemb . Carolu s Petri , predican t van Westwou d en Binnenwijsen , obijt a°. 1622, Januari j 8. 1620, Maer t 16. D. Josua de la Casevelcav e .... . gedesorteer t 1622 den 28 Novemb . 1623, den 3 Maert . D. Johanne s Brouwerus , Pred . van Emnemes , obijt 1627, Sept 24. 1628, Sept. 4. D. Georgiu s Roscus , Pred . van Hem , vertroc k na Gorchu m 1634, Julij 3. 1629, Oct. 21. D. Henricu s Conradi , Pred. van Eep in Gelderland , vertroc k na den Bosc h 1637 , Febr. 23. 1634, Oct. 2. D. Johanne s Goethals , Pred . van Schellinekhoudt , vertroc k na Delft 1640 , in- Januarie . 1637, Juli 27. D. Petru s Roelandus , Pred . van Midwoud , obijt 166. . (sic). 1640, Juni 4. D. Adrianu s Teqularius , Pred. van Grotebroeck , vertroc k na Haerle m 1641, Sept. 17.