De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 13< - Jaar-g-an y lSQCï .