De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

189 190 de Kaap de Goede Hoop, in drie deelen n°s. 39, 58 en 59 van de Nieuwe Serie. Dit belangrijk geschrift bevat de geschiedenis van het begin der vestiging der Nederlanders aan de Kaap tot 8 Mei 1662 toen de commandeur van Eiebeek en zijne familie met het schip Mars naar Batavia zijn vertrokken. Behalve de dagelijksche gebeurtenissen zijn er ook in vermeld de geboorten, huwelijken en sterfgevallen, die gedurende dien tijd hebben plaats gevonden, doch daar men om die te vinden de 3 deelen van bladzijde tot bladzijde moet naslaan wat zeer veel tijd vordert, zal de hier volgende opgave daarvan velen niet onwelkom zijn. Niet alle overledene personen zijn hier vermeld, maar alleen zij, die met name genoemd worden, daar het hier niet om het aantal der overledenen personen te doen is, maar alleen om hun namen. GEBOORTEN. 1652. 6 Junij. 's Avonds is des ziekentroosters vrouw van een zoon verlost, zijn de het eerste kind dat binnen het fort de Goede Hoop geboren is. (De zieken trooster heette Willem Wijlant). 1653. 20 Aug. Is op dato den ziekentroosten kint (verleden jaer geboren) gedoopt, ende 't H. Avontmael hier aan landt gehouden door den predikant Fredericus Fronten (met den Phenix hier gecomen) ende van dage gedaea, omme 't schip daeromme niet expres tot den Sondagh op te houden. 18 Oct. ??als wanneer des nachts- d'E. van Riebeeckx vrouw in de kraem gecomen was van een jonge sone, synde de 2e. die in 't fort de Goede Hope gebooren is. 1655. 1 Oct. 's Morgens, omtrent 2 uyren voor daegh, is in de kraem gecomen van een cloecken zone de huysvrou van den opperchirurgijn Matthijs Witsma. 23 Oct. 's Naemiddaghs den predicant van 't schip Aernhem aen lant gecomen, is door denselven hier in 't fort een predicatie gedaen, mitsgaders gedoopt 't kint van den opperbarbier met name van Broer, sijnde tegenwoordig stijff 3 weeeken out. 8 Dec. Desen morgen is den Commandeur Riebeeck'x huysvrou van haer 2en jonge sone hier aen de Caep verlost, ende 8 Dec. op den namiddagh oock den ondercoopman Fredrick Verburghs' huysvrou van haer eerste, sijnde een dochter, 't eerste meysjen dat hier ter plaetse geboren is, nadat deselve net 9 maanden min een dagh hier getrout syn geweest. 16 Dec. Omtrent 11 uyren in de voornacht, is 'tkraem kindeken van den ondercoopman Vorburghs huis vrou gestorven. 1656. 22 Oct. Sondag den 22 is door den predikant Barnardus Bochbron alhier in 't fort een predicatie gedaen, en de 't kindt van den hovenier Hendrick Boom gedoopt met de name Dirk. 25 en 26 Oct. Is weder door gemelde predicant in 1t fort gepredikt ende gedoopt een matroos genaemt Abel Sjours, welckers ouders menonist geweest ende gestorven waren, mitsgaders hij zigh altijt gehouden aan de gereformeerde kercke, etc. 1657. 22 Mei. Omtrent midnacht is de sieckentrooster Pieter van der Stael 's vrouw van een jonge dochter in de kraem gecomen. 17 Juny. Sondagh 'snachts omtrent 11 uyren is de huis­ vrouw van den Commandeur Riebeecq in de kraem gecomen van een jonge dochter. 1659. 18 Pebr. Omtrent 7 uur in den avond is den vrije cleer- macker Hendrick van Zurwerdens vrou van een jonge soon verlost. 1660. 4 April. Zijn/door den predikant Cornelius Walrandt, met 't Jacht Vlissingen op 3 april aangekomen, zes kinderen gedoopt, n.1. Elisabeth, dochter van den Commandeur. Johanna, dochter van de weduwe van den overleden vaendrigh Jan van Harwarden. Cornelia, dochter van de vrijmeulenaer Wouter Cornelis Mostaert. Cornelis, zoon van den hovenier Marten Jacobs. Catrijn, dochter van den vrijlandbouwer Jacob Cloeten. Johannes, zoon van den vry Saldanhavaerders Joris Jansz. 8 April. Maria, dochter van den vry borgers Jan Sacharias, ook door genoemde predikant gedoopt. 13 Junij. Katarina, dochter van den vrijkleermaker Hendricq van Surwurden en Dirck, soon van den vrykleermaker Elberts Dircksz, beide gedoopt door den predikant Gerardus Holckenburg van 't schip de Vogel Phenix. 18 Julij. Jannetgen, dochter van den vrije lantbouwer Thielman Hendricxs, ged. door den predicant Francois Caron van 't schip de Muskaatboon. 1661. 19 Sept. Is de huysvrouw van den vrij steenbacker Wouter Mostaert van een jonge dochter verlost, en in 't kinderbedde comen te leggen. 1662. 8 Mei. Tegen den avont is de huysfrou van den vrij her­ bergier Hendrick van Zeurwaerden comen te ge­ leggen van een jongen soon ende een dito dochter. HUWELIJKEN. 1653. 8 Nov. Op dato den ondercoopman Jacob Reijniersz. versoeckende, omme te mogen in den huwelijken staet bevestigd te worden, met d'eerbare jonge dochter Elisabeth van Opdorp, nichte ende onder voochdije sijnde van den Commandeur Jan van Riebeecq, als hebbende sich daeraen met trouw-