De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

191 192 beloften verbonden etc., is hem't selve toegestaen, ende te dien sijnde oock geconsenteert op morgen d'eerste afcundinge te laten geschieden als per resolutie, heden daarover specialyck genomen, bij dewelcke oock goetgevonden is, omme door den bouckhouder Frederick Verburgh, secretaris van onsen raet, na 't derde gebodt oock publicquelijck de verdere solemnisatie van het trouwen voor den Raedt ende alle den volcke te laten bedienen ten eijnde alles wettelijck ende in Godes name met goede orde ende stichtinge toegae. Amen Op dato is d'eerste afcundinge van de bovengen, jonge luyden na 't lesen van 't sermoen publijcke lijck gedaen. 16 Nov. ende is de 2de afroepinge der verhaelde onder troude jonge luyden sonder verhinderinge geschiet. 23 Nov. Op dato sijn de voor aangetogen ondertrouwde persoonen (haer 3de afroepinge na christelijck gebruyck sonder eenige de minste verhinderinge gepasseert wesende) voor de wet ofte den Raedt deser forteresse de Goede Hoop ende alle de volcke publicquelijck in open raetcamere solemneelijek in den houwelijcken staet wettelijck bevesticht 10 Sept. Is den ondercoopman Pieter van Duyn, bescheiden op Henriette Louise (een schip van de camer Zeeland), op sijn versoeck toegestaen in de hou lijcken staet te mogen bevesticht worden met d'eerbare jonge dochter Sebastianna van Opdorp, woonachtigh in 't fort de Goede Hoope, mitsgader om 't gemelte schip niet op te houden, desen avont noch d'eerste gebodt te laten gaen ende alsoo vervolgens alle avonden tot het derde incluis, om Sondagh aanstaende (geen wettelyck versoeck van van verhinderinge offrerende) de verdere solemnatie voor de wet, door den Secretaris van onzen Raedt - (vermits geen predikant hier hebben) in openbare Raedtcamer te laten vervolgen ende affectueren. 13 Sept. Synde de voors. conthoralen in den houwelijcke voor de wet_ bevestight 1654. 3 Nov. Alsoo den derden waeck van't schip de Walvis, genaemt Evert Janss. Rijk, van Amsterdam, op dato versocht heeft sich te mogen begeven in den h. staet met d'eerbare jonge dochter Magdalena Andries van Middelborg, welckers vader is Andries Arentss. van Brussel, opperstuyrman op 't jacht de Bul, soo is bij den Raedt, niets voorgecomen, wesende daer door die saecken souden cunnen ofte mogen verhindert worden, deselve jonge luyden haer versoeck toe te staen, als breeder g'extendeert bij resolutie daerover specialijck op dato genomen. 1655. 6 Maart. Ende is op dato alhier getrout den onder­ coopman Jacobus van den Kerckhoven met de aengehoude suster van den predicant d°. Petrus Mus, genaempt Elisabeth Statlanders van den Bos, alle bescheyden op 't Wapen van Hollandt. 9 Maart. Ondertusschen is op dato alhier getrout door d° Petrus Mus, predicant op 't Wapen van Hol­ landt. den ondercoopman Fredrick Verburgh, 2de persoon deser forteresse, met d'eerbare jonge dochter Meynsgen Campen, suster van den predicant d°. Johannes Campius, bescheyden op 't hier ter rheede leggende schip Mallacca. 1656. 21 Mei. Sondag is op dato den adsistent Jan Woutersz. na 3 sondaghse affroepingen alhier getrout voor de wet offte den raedt van dese forteresse met d'eerbare jonge dochter Catharina Antonia, van Salagon in Bengale, gewesene slavinne van d'heer Bogaert, ende dat in openen raedtcamere na 't eijn digen des sondaeghs gelesen sermoen s, als per resolutie daerover genomen. 28 Dec. Evert Dircxz. van Emmerik, burger alhier, zich in trouwbeloffte begeven hebbende met d' eerbare jonge dochter Cristina Does van Doesburch, dochter van Zr. Velten Does en Jannetje Boddis, getrouwt met Jan van Harwarden, sargeandt deser fortaese, versoeckende met consendt ende van deselve haer ouders voorsz om metten andere in den heylichen echten staet te mogen laten bevestigen, enz. zijn in ondertrouw opgenomen ten einde op Sondagh eerstvolgende afgekondigd te worden. Zijn getrouwd op Zondag 13 Jan. 1658. 1658. 6 April. Hendrick Hendricxz. van Surwurde, jongman ende vrijborger alhier oudt 23 jaren, sigh in trouw­ beloffte begeven hebbende met d'eerbare jonge dochter Grietge Fransz. Meechoff, geboortich van Steenwijcq, oudt 19 jaren, in dienst ende onder vooghdije staande van den oppercoopman Willem Reijersz., bescheyden op 'thier ter rheede leggende schip Wapen van Amsterdam, ende versoeckende, mits toestaen .van denselven oppercoopman, metten andren wettelijcq in den heyligen staet te mogen bevesticht worden, mitsgaders te dien eynde te vergunnen, dat de geboodon souden mogen binnen dese twee navolgende dagen werden afgecundicht, doordien bovengemelte schip jegenwoordigh ten naestenbij vaerdigh leght, om metten eersten te vertrekken, ?? zoo is dit verzoek toegestaan op­ dat zij Dingsdag smorgens konden trouwen. Zijn getrouwd op Zondag 14 April. 30 Juny. Wouter Cornelisz. Mostaert van Utrecht, jong­ man ende vrijborger alhier out XXIII jaren, sich in trouwbeloffte begeven hebbende met d'eerbare jonge dochter Hester Weyers van Lier out XXIIII jaren, in dienst en onder voogdije staende van den oppercoopman Willem Bastincq, bescheyden op 't alhier ter rheede leggende schip Prins Willem, ende versoeckende mits toestaen van denselven oppercoopman, metten anderen wettelijcq in den heylich echten staat te mogen bevesticht worden, enz. is zulks toegestaan, deze morgen de eerste af­ kondiging te laten doen Zijn 14 Julij getrouwt. (Wordt vervolgd.) IHHOD9 1895, '°. i 2. Uit het kerkarchief van Ommeren, door H. J. Schouten. ?? Mal linckrodt, door Jac A. ?? Het Rijkswapen mishandeld, door H. ?? Von Attems, door Jac. A. ?? Elsevier, door Jac. A ?? Archief sprokkels, medegedeeld door W. S. v. S. ?? Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop. Gedrukt bij Gebr. J. & H van Langenhuysen te 's-Gravenhage.