De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

47 48 ‚??(het blijkt niet duidelijk) en onder: twee klaverbladen ‚??naast elkander, wellicht geen adellijk wapen. Zou het ‚??kunnen zijn het wapen van Sierk Lieves toe Douma' (wiens naam als kerkvoogd op de klok voorkomt) ‚??en het bovengenoemde dat van zijne vrouw, eene Ozinga?' Met de bedoeling die vraag, zoo zij nog geen afdoende beantwoording vond, in herinnering te brengen en althans gedeeltelijk op te lossen, merk ik op, dat zich in den bezit van den heer M. Engers, gemeentebode te Assen, een servet bevindt, in welke op twee der hoeken wapens met onderschrift en jaartal zijn geweven, waarvan het eerste vertoont in het schildhoofd een ster en in den schildvoet twee klaverbladen nevens elkander, terwijl het helmteeken op den aanzienden gekroonden helm een uitkomende leeuw schijnt te zijn en het onderschrift luidt: ‚??Jr. Sicco van Rinia, 1651', het tweede wapen prijkt met een roos, vergezeld boven van een ster en beneden van een lelie, draagt op den schildrand een kroon, waaruit een omgewende eenhoorn oprijst en heeft tot onderschrift: ‚??Juffer Eelkia van Aylva, 1651'. Nu kan men in Rietstap's Armorial (He editie, 1884) deze wapens vinden: ‚??Rinia. ‚?? Prise. Parti: au 1 d'or a la demi aigle ‚??de sable, mouvant du parti, au 2 coup√©: a. d'azur a, ‚??une √©toile d'or, b. d'argent a deux tr√®fles accost√©s ‚??de sinople. Cimier: un lion issant d'or'. vAylva. van Witmarsum. ‚?? Prise. Parti: au 1 d'or ‚??a la demi-aigle de sable, mouvant du parti, au 2 ‚??d'azur a la rose d'argent, accompagn√©e en chef d'une ‚??√©toile d'or et en pointe d'une fleur de lis du m√™me. ‚??Cimier: Une licorne assise d'argent'. De klok te Hyeslum, evenals Cornwerd en Witmarsum behoorende onder Wonseradeel, draagt volgens de Vrije Fries 1892, bl. 101, o a. een wapenschild, waarop voor¬≠ komen ‚??boven een ster, in de midden een roos en onder een knop van een speer', met de woorden ‚??Den Wel¬≠ geboren Here J¬į. Tjaard van Aylva, Grietman van ‚??Wonseradeel', geheel in overeenstemming dus met een der wapens van het servet, hoewel bij dit, evenals zulks het geval is bij 't zoo juist vermelde wapen van JT. Tjaard van Aylva, de bekende Priesche adelaar werd weggelaten. De gissing van den heer van Borssum Waalkens is dus slechts gedeeltelijk gegrond, wel is het door hem aan de Ozinga's toegekende wapen conform Rietstap's Armorial: ‚??Parti: au 1 d'or a la demi-aigle de sable, ‚??mouvant du parti, au 2 coup√©: a d'argent a une rose ‚??de guelues, b de gueules a une fleur de lis d'argent. ‚??Cimier: trois plumes d'autruche d'or, d'argent et de ‚??gueules', maar het tweede wapen is, dunkt mij, niet van Sierk Lieves toe Douma, doch klaarblijkelijk dat van ‚?Ęde Rinia's Mag ik vragen of aan een der lezers van dit blad een huwelijk tusschen Sicco van Rinia en Eelkia van Aylva bekend is en of hij de goedheid hebben wil ‚?? ik ben niet in de gelegenheid het stamboek van den Prieschen adel te consulteeren ‚?? het een en ander over beide personen, speciaal over hunne woon- en geboorte¬≠ plaatsen, hunne geboorte- en sterfdata, alsmede over de maatschappelijke positie van den man mede te deelen? Assen. J. A. R. KIJMMELL. Snippers. Een paar aanteekeningen uit de ‚?? Appointementen van de Rekenkamer des Graefelickheits'. (Rijksarchief 's Gra¬≠ venhage). 1640. f¬į. 215 verso. Consent gegeven aan den Colonel Gleser om zijn overleden moeder Anna van Swieten, wede. Jor. Pieter van der Meulen te mogen be¬≠ graven in de Capelle alhier op het hof ‚?? den xvij Meij 1640. als boven, Consent gegeven omme Jor. Philips Soete heere van Villers, gouverneur van de Willemstad, dat hij op 'tgraff in de Capelle van het hoff, daar zijn vader begraven is, een uitgehouwen sark sal mogen doen leggen. (XI<> boek. f¬į. XLIX verso). S. De kerk te Oostvoorne. Deze kerk bevat slechts √©√©n grafzerk met opschrift, indien er zich nl. geen bevinden onder den planken vloer die vele steenen bedekt. Het opschrift luidt: De Heer Jacobus Braet In Sijn Ed: Leven Vrij Heer Van Zevender Overleden Den 2. Novem 1745 In Den Ouderdom Van 63 Jaren 4 maanden en 27 dagen. ‚?Ę De meeste ramen van de kerk vertoonen in gekleurd glas wapens van leden van de families Quack, Man in 'tVeld en verscheiden andere, een ambachtsheer Van Leyden, den polder Rugge, enz. Gebroken ruiten zijn door ruiten van wit glas vervangen. Herstel van den vroegeren toestand is niet alleen wenschelijk, maar zal in de meeste gevallen, wat de aanvulling .van wapens en opschriften betreft, ook geen moeielijkheid opleveren. Het raam dat zich het dichtst bij gemelde zerk bevindt, vertoont onder een wapen het opschrift: Heer Jacobus Braet Vrijheer van Zevender etc. etc. en het raam daarnaast: de Heer Adrianus Braet Secretaris van Oostvoorn Rugge en Oosterland. A¬į 1744. De wapens op de ramen zijn: in blauw 3 zilveren duiven, helmt. een opvliegende zilveren duif, doch op de zerk: 3 duiven, in een hartschild 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken, helmt. een duif tusschen een vlucht. 's- Gravenhage. Peter van Meurs INHOUD 1S95 WO. 3. Ernst Friedrich August 'Warnecke. ‚?? Johannes Diderieus Gijsbertus van Epen. ‚?? Benoemingen. ‚?? Bestuursvergadering van 19 Februari 1895. ‚?? Dertiende Algemeene Vergadering van het Genootschap, gehouden op Vrijdag den 22 Februari 1895 in het Groot Keizershof.‚?? Geschiedenis der gemeente Schelle, door Mr. J. E. van Someren Brand. ‚?? Les Seigneuries du pays de Malines, door M. G. W. ‚?? De grafschriften der voormalige St Lievens-Monsterkerk teZierikzee, door P. D. de Vos. ‚?? Nog eens- Een standbeeld van Prins 'Willem I in Amerika, door M. G. w. ‚?? De wapens op de klok te Cornwerd, enz., door J. A. R. Kymmell. ‚?? Snippers, door 8. ‚??De kerk te Oostvoorne, door Peter van Meurs. . Gedrukt bij Gebrs. J. en H. van Langenhuysen, te 's Gravenhage.