De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

Kolom. Borduurders, enz . Recensie door J. C. v. d. Muelen 92 . De spelling van vóórnamen en van geslachtnamen, door H. J. Schouten 94 . Geslacht Keuchenius, door A. J. E. v. d. Crab » 98 Genealogie Vierling, door P. D. de Vos 99 . Hee(s)el(t), door Jac. Anspach 99 , üe familie Vorsterraan te Amsterdam, door J. G. Prederiks 104 . Een nieuw bisschoppelijk wapen (me t wapenafbeelding), door M. G. W 109 . Een meubel met wapens versierd, door Mr . J E. v. Someren Brand en M. G. Wildeman (me t twee platen) . . 110 , 127. Genealogische Kwartierstaten. Recensie door Jac. A 111 > 141 , 166. Genealogie de Dieu, door Mr . B. van der Feen H5 Nog eens Haagsche predikanten, door W. S. v. 8 H 8 Une branche de la familie van Soest en Belgique ?? van Soust de Borckenfeldt par Pred. Caland 123 , 139. De kunstschilder Johan Vorsterman en diens geslacht, door v. B. v. d. B 134 . Bijzonderheden over de afkomst van Napoleon I, door C P. Gysberti Hodenpyl 143 , 156. Feestuitgave 145 . George Clifford 1624??1680, door J. G. Prederiks 147 . De Veersche familie Honigh, door P. D. de Vos . . , 133 . Uit het kerkarchief van Ommeren, door H. J. Schouten . 157 , 177 . Het geslacht Binkhorst, door H. J. Scharp 162 . üe familie Anspach, door J. A 165 . Mallinckrodt, door M. G. W 175 . Advertentiën 176 . Mallinckrodt, door Jac. A. . .' . 179 . Het Rijkswapen mishandeld, door H 180 . Van Attems , door Jac. A 181 . Elsevier, door Jae. A l 8^- Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop A°. 1662??82. door J. C. v. d. Muelen. 188 . Alphabetisch e naamlijs t der Ds. Jac. Anspach. J. van der Baan. T. T. H. E. v. Benthem v. d. Bergh. J. F. van Beurden. J. G. H. R. Bönhoff. Fred. Caland. A. J. E. van der Crab. Mr. B. van der Feen. W. F. Gaymans. C. F. Gysberti Hodenpyl. Mr. J. Hanegraaff. J. A. R. Kymmell. Mr. P. A. N. S. van Meurs. medewerker s in jaargan g 1895 . W. J. C. Moens. J. C. van der Muelen. Fred. D. O. Obreen. J. Th . de Raadt. H. J. Scharp. H. J. Schouten. A. J. Servaas van Rooyen. W. baron Snouckaert van Schauburg. Mr.'J. E. van Someren Brand. H. de Voogd v. d. Straaten Hzn . P. D. de Vos . J. van Wagenihgen thoe Dekama. M. G. Wildeman.