De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

87 88 den XXVII december 1656 Dit grafi dees vyff besluijt Dien iijsbraeck (f) brack het leve Een bruijdegom met syn bruijt Der broeder met haer neve. Steen N°. 9 (gebroken). A N Steen N 11. Hier leyt be graven fleyndric Elbertspater start den 23 ianuarius anno 1618. Hieronder een wapenschild hoog 0 21 en breed 0.18 meter, gedekt door een half aanziende helm met wrong en eene lelie als helmteeken. Het schild is gevierendeeld: 1. en 4. afgesleten, 2. twee zespuntige sterren in het schildhoofd, 3. eene lelie vergezeld van twee roozen in het schildhoofd. Het daaronder staande merk bestaat uit een vertikale streep lang 0.19 meter, doorsneden van twee dwarsstrepen ieder lang 0.14 meter, de eene gaande door het midden, de andere door het midden van de bovenste helft. Van den top en van het midden der onderste helft van de verti­ kale streep gaan twee strepen schuinrechts en schuinlinks naar beneden, de twee bovenste met de bovenste dwars lijn een driehoek vormende. Steen N°. 12. Hier lijt begraven Gijsbert Gerritsz Majoor en Comies Der stat Naerden En dijckgraf van de Naerder x Meer x gestor ven den 26 Yuli A°: 1638 Sur hoe saxo regua Dei iana antonides QuaMPam gun morte communiavit 1 -+- octo bris anno MDCXXIIII. Steen No. 13. Op deze zerk staat alleen een wapen. Doorsneden 1 onduidelijk, 2 een St. Andrieskruis, waaronder een figuur dat op een toren of poort gelijk. Half aanziende helm met wrong. Helmteeken: een uitkomend beest (leeuw?) Steen No. 14. B^. Schriek. Steen N°. 15. W. I. V. Thiele. Steen N°. 17. J. Vos Steen N°. 20. Gerret Viser en van der Kracht. ?^fiuig ep nes^ef nep Willem de Wit. Steen Nö. 21. Steen N°. 24. Hierop staan deze letters en een merk ' (nm8?er^CA (f) Breken van het ijs. De letters CA staan zoodanig in elkander dat het bovenste einde der letter C komt in de boven driehoek der A. (*) Steen N». 25. ende sijn huisvrou starf den 29 Sep tember 1669. Steen N°. 26. Hier leijt begraven ian iacobsen Coopall is gestorven den 10 aprill anno 1654. Steen No. 29. Dirk de Beus. Steen No. 29o. Mr. Hk. Thierens obiit den 18 Mey 1798. Steen N». 156. IV Del wijn Steen N«. I5d. II H A AA (f) Steen No. 15e. P T. >P V K. Otten Jans. Steen No. 15/. Steen No. 15#. Naarden. Heynrick Aberhams. J. C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL. Archief-sprokkels. Medegedeeld doorW. S. v. S. ? De volgende aanteekeningen zijn door mij ontleend aan de oude-Impost registers van begraven berustende op het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er vier betalende klassen waren. Voor de hoogste of eerste klasse werd 30 gulden betaald, voorde tweede 15 gulden, voor de derde 6 gulden en voor de vierde 3 gulden, terwijl voor de ongehuwd overleden personen het dubbel recht betaald moest worden. Vreem­ delingen, als gezanten en hun personeel, waren vrij van impost, doch werden toch in deze registers aangeteekend. Vervolgens had men nog de nietbetalende of pro deo begraven personen. 1696. 25 Pebr. Helena Boelaart f 3. 30 Maart. Willem Soetens ??3. 26 Mey. Dirck Boulaart ... . . . . p. d. 30 ?? Een kind van auditeur Willem van Assendelft ? 30. 25 Juny. De Hr. procr. Generaal M*. Johan Ruijsch ?? 30. 26 ?? Een kind van adv*. Mr. Daniël de Witte ?? ?? 29 ?? Ida Meershoeck, huisvr. van Dominicus Quackesteijn . ?? 15. 20 July. Agnes Muller, huisvr. van den adv*. Stipel ??30. 11 Oct. Adv*. Mr. Johan Stijpel - ?? 13 ?? Jacob Scheltus ........???? (*) Het huismerk bestaat uit een M en uit een van boven gesloten 4. Deze 4 is geplaatst met zijn voet op en tegen het midden van de M. De rechter arm van de 4 eindigt in een kruis, waaronder het cijfer 3 is gebeiteld. (t) Haam (Ham?)