De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

MAANDBLAD VAN HET (Jenealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leenw.' Dit blad verschijnt omstreeks liet midden van iedere maand, en wordt alleen aan de ledeu ran het genootichap gciondrn. Bij¬≠ dragen voor het Maaudblad, en do daarop betrekking hebbende correspondentie te /en¬≠ den aan den beer M. U. WILDEMAN, tan Speykttraat 4.1, te 's-Gravenhage. Aanvragen bctrelTende de bibliotheek te richten tot den heer W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBUBQ, baendelitltaat 11. I.eden te 's-Graveuhagc betalen per jaar. . . . ∆? 10.00 /.ij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆? 6.00 Dc vorige jaargangen liju voor de uienwe leden le bekomen ad ∆?6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummer* xijn niet verkrijgbaar. De redactie van hot Maaudblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakoljjk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 1. XIVC Jaargang. 1H96. BER1C1 IT. De leden van het genootschap worden beleefd verzocht, ten einde alle noodelooz e onkosten op het innen hunner contributie te vermijden, deze per postwissel te willen overmaken aan het adres van den penningmeester den heer R. P. VAN DES Boscii, Koningsplein 47 te 's-Gravenhage. Na 15 April zal over de nog niet voldaan zijnde contri buti√ęn worden beschikt, ook van de in Nederland wonende leden, met verhooging der kosten daarop vallende. Tevens worden allen dringend verzocht, om bij ver¬≠ andering van woonplaats hun nieuw adres op te geven. HH. Secretarissen van do Genootschappen welker tijdschrifton aan hot onze in rnil worden gezonden, worden beleofdolijk dooh dringend verzocht, allo vervolgwerken en andere uitgavon te doon toekomen aan don bibliothecaris den Heer W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. 11 Daondelsstraat, 's-Gravenhage. HET BESTUUR. AVIS . Dons 1'int√©r√™t d'un service r√©gulier, nous prions nos membres, d'envoyor, le plus t√≥t possible, le montant de leur abonnement pour 1'ann√©e 189(5, a Mons. R. P. VAN DEN Boscii, tr√©sorier de notre soci√©t√©, Koningsplein 47, la Ilaye. Pass√© le 15 Avril, nous ferons pr√©senter les quittances a domic√ľo. M.M. les membres sont instammant pri√©s de nous com muniquer tout changement oTadresse. HesBionrs los Socr√≥taires des Sooi√©t√©s, qni donnont on √©ohango lenrs oonvreB et revues, sont instammant pri√©s d'onvoyer lenrs pnblications a notre bibliolh√©caire, Monsieur le Baron W. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 11 Daondelsstraat, La ilaye. LE COMIT√? DIRECTEUR. Zij, die lid van het Genootschap wenschen te worden, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. De contributie bedraagt buiten 's-Gravenhage f 6.‚??, binnen die gemeente /' 10 ‚??. Voor loden zijn de verschenen Jaargangen van het Maandblad verkrijgbaar voor de volgende prijzen: 1883 ad f 5, 1884 ad ∆? 4, 1885 tot en met 1891 ad ∆? 3, 1892, '93, '94 cn '95 ad ∆? 6.‚??. Het Bestuur. Inlijving iu den Adel. Bij Kon. besluit van den 19 December 1895 is Jacobus Anthony Adolph von Schtnid te Amsterdam, met al zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijko afstam molingen in den Nederlandschen Adel ingelijfd met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw. Bestunrsverjraderin√Į van Maandag 18 ovemuer 1895. Afwezig zonder kennisgeving de HH. Voorzitter en Penningmeester. De Heer Gysberti Hodenpyl presideert. De notulen der voorgaande vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Redacteur brengt ter tafel twee mededeelingen van ZExc. den Minister van Buitenlandsche Zaken, i. d. 9 en 17 October 1895, gericht aan het bestuur en het bericht inhoudende, dat blijkens een bij den tijdelijken zaakge¬≠ lastigde der Nederlanden te Rome ontvangen nota van