De Nederlandsche Leeuw, jaargang 13 (1895)

157 158 zijn schoonzoon op nieuw voorlichten, dat volgens authen­ tieke stukken het aloude stamhuis der Bonaparte's uit Treviso dagteekende. Men bedriegt zich, hernam Napoleon lachende: â??mijn adeldom dateert van Marengo!' Zooals bekend, kwam na den slag van Marengo (14 Juni 1800) het Consulaat op hechte grondslagen te rusten evenals naderhand het Keizerrijk door A.usterlitz het overwicht op het vaste land van Europa bevestigde. Er heeft ook een tak der Bonaparte's in Spanje bestaan: o. a. Hugo B. geboortig van Majorka werd in 1411 door den koning van Arragon tot Gouverneur benoemd van het eiland Corsika, dat toen tot Arragon behoorde In haar boek: â??Un hiver a Majorque' verhaalt George Sand, dat in de Bibliotheek der stad Palma op de Balearische eilanden een wapenboek aanwezig is, waarin vele gekleurde wapens van den Spaanschen adel voor­ komen, benevens de blazoenen der adelijke familiën uit Arragon, Majorka en Languedoc. In datzelfde werk komt ook voor het wapenschild der familie Bonaparte Bij haar bezoek aan de bouwvallen van het klooster van San-DomÏDgo te Palma vond George Sand een grafsteen, waarin het wapen der Bonaparte's stond gebeiteld. Zij beschrijft dit als volgt: 1 azuur met zespuntige gouden sterren. 2 keel met een gouden klimmende leeuw. Tot helmteeken een stijgende arend van sabel. Op een anderen keer zeide Napoleon eens, dat hij nimmer een enkel oud stuk, dat op zijne familie be­ trekking had, heeft bewaard. Hij schonk ze alle aan zijn broeder Joseoh, die hij gaarne noemde den geslacht vorscher zijner familie. Meer dan eens liet de keizer zich de dwaze phrase ontvallen, dat hij, evenals Alexander de Groote van zich zelf had beweerd, van een God meende af te stammen. Maar na Napoleon's huwelijk met Marie Louise begon zijn ster van lieverlede aan te verbleeken, wegens zijn grenzelooze eerzucht om zich op den zetel der Grieksche Kerk te Moscou tot Keizer van het Westen der oude wereld te doen kronen. Men weet de rampspoedige dagen, die volgden, door de retraite uit de Russische sneeuw­ velden, hetgeen voor het keizerrijk het begin van het einde werd. 's-Gravenhage. C. GIJSBEKTI HODENPIJL. Uit het kerkarchief van Ommeren. Hieronder laat ik volgen wat ik vond in de oude boeken van mijne kerk, en wel de lijsten der gehuwden. Waar geen familienamen vermeld stonden heb ik de copie achterwege gelaten. H. J. SCHOUTEN. 1673, 26 Oct Antonis Joosten, wedr. van Cuynera Hendricks van Westrenen en Dirckie Teunissen wede. van Bernt Dircksen. 1674, 9 Oct Peter van Heteren,jm. v. Rijswijk (Betuwe) en Baatie Janssen van Hooff, weck van Jan Woutersen, beide wonende te Ek, met att. van Ek. 1675, 17 Maart Jan Coenen van Heteren, jm. van Rijswijk en Neeltie Jans van Hoof, jd. van Ommeren. 9 Mei met att van Tiel, Everd de Reuver, wedr. van Hermina van Zulichem met Grietie Barten, wede van Gerard de Reuver. 15 Sept. door Ds. Henricus a Laer, pred. te Ek, Ds. , Joannes van der Horst, pred. te Ommeren met Judith van Laer vede., van Claas van Wijck, wonende te Lienden. 1676, 17 Sept met att van Wijk, Jan Prederickse van Wijck, wedr. van Teuntie Adriaans en Teuntie Roelofsen van Hemert, jd. van Lienden. 1677, 8 Juli. Roelof Barten van Hemert, wedr. van Anna van Breuck en Aaltie Jacobs, beide won. te Lienden. 1678, 24 Maart. Jan Hermanssen, jm met Maria Jans van Westrenen ondertr., getr. 14 April. 20 Mei. Christoffel de Vries jm., van Amst en Neulleken Heil, jd. â??Heer Jacobs Heil Ceurv.(Keurvorstelijke)Boschmr. Ehelicke dochter' met att. van Ds. Abraham van Biessen, pred. te Kleef. 27 Aug. met att. van Ds. Pieck, pred. te Rhenen, Adriaan van Wijck, wedr. van Belia van Hoeven en Maria van Cleef, wede. Van Paulus Andringa, in leven predikant aldaar 24 Nov. met att. van Lienden, Antonis van Breuck, wedr. van Gijsbertie de Wit met Jantie Hendrix, wede. van Aart Gevertsen. 1679, 13 April. Oth Wijers, jm. en Anna van Breuck jd., beiden te Lienden geboren. 27 April, met att. van Utrecht van Ds. van Rijp, te Ek getrouwd, Antonis van der Borgh en Elisabeth Christina van Giessen, dr. van den secr. Nicolaas v. G. 21 Dec. Leendert Pauwelsen, wedr. v. Jenneke Willems en Hendrickie Hendrix van Schaiik. 1680, 1 Jan. Hieronimus Andriessen van Suchelen, jm. van Ingen en Neeltie Jacobs, jd. te Lienden 18 Jan. (ondertr. 27 Dec. 1679) Tijs Hendricksen, wedr. van Beeleke Elsmus met Jantie Cornelissen, jd. van Ommeren, beide won. te Eist (Over-Betuwe). 20 Maart. (getr. 12 Apr. Paaschmaandag) Jan van Grootvelt, wedr. van Beatrix Verbrugh van Maurik met Maria Hermans, jd. van Ommeren. 25 April. Jan Jaspersen, jm. van Zoelen en Hendrickie Gerards van de Perck, jd. van Kesteren, won. te Ingen. 13 Juni te Ingen. Hendrick Jerephaassen Verlee, jm. van Beusichem en Neeltie Cornelisse van Zeulichem, wed6 van Gerard van Hattem. 20 Juni. Jan Teunissen van Westrenen , jm. van Meerten (eene buurt van Lienden, op de grens van Ommeren), wonende op den Engh en Willemyntie Adriaens sen Krekel, wede. van Adriaan van Wijck op de Weert te Venhuysen 29 Aug. te Ingen. Teunis Dircksen Craauwel, wedr. van Hendrixken Gijsberts met Heyltie ? 26 Sept. Jan Rutgersen, wedr. van Willemken Jans met Grietie Jans, wedfl. van Cornelis van Manen, beiden van Lienden. 1681, 20 Febr. met att. van Ingen. Jan van Achtevelt Vonck, jm. en Geurtie de Leeuw, beiden won. aldaar. 27 Febr. Hendrick Janssen van Domselaar, jm. â??uit het Venendael' met Charlotte van Breuck, jd. van Zoelen. 1682, 12 Febr. Cornelis Janssen, wedr. van Willemken van Hien en Bartie van Hoof', wede. van Peter van Heteren. 30 April met att. van Ds. Beek te Rhenen en Ds. Wachtendorp te Maurik, Adriaen Reyniersen van Wijck en Aaltie Woutersen van Hattem, jd. van Maurik, won. te Rhenen.