De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

MAANDBLA D VAX HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSOH E LEEUW . 14e Jaargang 1H9Ã? .