De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

11 12 ,oud-acht en veertig-raad van Dordrecht, dijkgraaf van Oud-Beijerland, trouwt te Overschie 19 April 1693 Geer truida Franken, geb. te ?, den ?, overl. te ?, den ?, (dr. van Gerard, bij Adriana van der Hulk). Zij winnen 3 kinderen, en wel: 1. Maria Brandwijk van Blokland, geb. 10 Aug. 1693, overl. 29 Aug. 1749, huwt 17 Mei 1719 Mr. Abra­ ham Pompe van Meerdervoort, geb 22 Juli 1678, overl. 21 Juli 1733 (zn. van Cornelis en van Alida van Beveren), heer van Zwijndrecht, Domheer van Utrecht 1704, veertig-raad te Dordt 1720, tresorier 1725, schepen 1728. Uit dit huw. zijn kinderen geboren. 2. Mr. Gerard Brandwijk van Blokland, geb te ?, den ? 1695, overleden te Batavia 12 April 1755, als gou­ verneur vau Ternate. Hij huwde te ?, den ?, Maria Veenendaal, geb. te ? den ?, overl te? den ?, dr. van?. 3. Adriana Brandwijk van Blokland, gedoopt te Dor­ drecht 17 Juli 1697, overleed ald. in Febr. 1779 (begraven 20 Februari) (1). Zij huwde te Dordrecht den 17 Mei 1719 (2) Mattheus Onderwater, geb. te Dordrecht 28 Nov. 1627, overleden ald. in Aug. 1754 (zn. van Pieter, bij Maria van den Brandeler). Hij was aehtereenvolgens 1717 in den 8-raad, 1719 ' . raad, thesaurier 1728, raad ter admiraliteit van de Maas 1745, terwijl hij in 1738 het burgemeester­ schap van Dordrecht had waargenomen. B ij 1 a g e n. Repertorium der Leenen (Zuid-Holland), f°. 328. Die Heerlicheyt van dat Dorp geheten dat Erfleen. Nederblocklandt, gelegen bij den Vuylen- Heergew dam in ho0Se ende in la8e' mit Thynse> Thiende, ende anders allen heuren toebe- EenschX7°Se h°oren, mit eenre Hoeve landts, mitte huysinge, ende timmeraige daer op staende. Verlyt Bronis Witte Woutersz. bij opdraghte van Jan van Bueren Jansz. Anno xiiijc vier, patet libro ss, f°. 52. Het Leenboek 1401 ?? 1404 (Hertich Aelbrecht) cas E, fo. 52?°. vermeldt: ??Aelbr. ec doen cond allen luden / want Jan van bueren Jans soen voer onse getrouwe Rade ende Lienmane, als Walravë heë tot brederode, Willem van brederode ge­ broede Ende Jan van harlair van d'Guel / ons opgedgeu eïï oügegeven heeft / tot behoef bronijs witte woutë soene / alinge alsulke liengoede / als hier na gescreven staen Item in den eersten dat derdendeel van der hlicheit ende 'gerechten hoge ende lage van blocklant biden vulendame, en van ofwegen mit allen goeden die dair toebehoën Item een halve hove lants mit alsulk tymeringen als dair op staet gelegen inden selve heerlicheit opt oest-eynde van (1) (Reg. begraven Groote Kerk te Dordrecht). 20 Febr 1779 Vrouwe Adriaena brandwijck van blok Lant, wed. van de heer Borgemr. Mat­ theus Onderwater, laat kinders na, bij de blauwpoort, hoogste boete met 10 koesse extra en met een wapenbort. ?? 'S morgens i, 's mid­ dags Z uur Luije. (2) (Reg. van huw. proclamatiën der Augustijner Kerk te Dordrecht) 80 April 1719 Mattheus Onderwater jongman van Dordregt geassisteert met de Heer Pieter Onderwater in den Out Raedt deser Stadt syn heer vader met Adriana Brandwyck van Bloklandt jonge dogter, van Dordt geassisteerd met de heer Pieter Brandwijk van Bloklandt in den Agten en veertigen deser Stadt en Ve Geertruit Francken desselfs heer vader en T' moeder. Den 17» Mey 1719 alhier getrout door Ds. Hauthoff. bloclant op die lange zide an die kae tegens ottenlant an die Oistzide En an een halve hoeve lants die Jans van bueren voirscrë plaeh te wesen an die westzide / Item dat derdendeel van tienden groot en smal in bloclant dat gelegen es tusschen gibenlant en molenersgve op die westzide en ottenlant Int tlant van brederode, en dat after-ent op die oistzide Item dat derdendeel van allen den choén tyenden en dat zestendeel van allen dese smaelre-tyende die gelegen siin op die zuytzide van alle ofwegen buten den Wvën / Item dat vierendeel ende dat zestendeel van allen den tyenden groot ende smal op die zuytzide van blaskensgve van abtgiins Doel / tot ofwegen toe / Item dat zestendeel van allen den tyenden groot en smael van blaskensgve, op die noirtzide van abdgiins Doel tot ofwegen toe / soe hebben wi alle voirsz. goede / bronijs voirz. wed verliet en verlien mit desen brieve be houdelic ons en evenygelike syns Rechts. Te houden van ons ende van onsen nacomelingen bronijs en sinen naco melingen tot enë onsterfelicken erflien. In alre maten als die br. inhouden en begripen die bronys voirsz. dair af heeft sprekende op Jan van buerë voirscr eïï onse lieve broed hartoge Willem, en onse lieve neve Jan van bloys dien God zeelich gedencken moet dair of gegeven en besegeit hebben en dese voirn. goede sal men alle wege alsoe menichwve als dat gebueren sal uit heergewaden als in voirleden tiden gewoenlic geweest is na den principalen br. Hier waeren ov. onse getrouwe der burchgve van Leiden en Willem van brederode heë van steyn en van der Mwede In oirc. ec. Geg. in den hage opten vijftienden Dach in Mey Anno duzent vierhondt en vier. Verder het Repertorium der Leenen raadplegende, blijkt ons het volgende: V., Bruenis van Blocklandt, anno xiiijc seven. V., Wouter van Blocklandt bij doode van Bruenis van Blockland syn vader, a°. xiiijc dertigh. Litera sequenti duwaire syn Huysvrouw Jonkvrou Baerte van der Kercken, nota hic een derde deel. V., Wouter van Blocklandt, Anno xiiijc vier en dertigh. Vide duwarie Baerte Willems gemaeckt bij Wouter van Blocklandt, Philippus A, fo. 26. Rept. A, f°. uts. Nota Lysbeth van Blocklandt duwarie, gemaeckt bij Wouter van Blocklandt haer vader, A°. xiiijc negen en veertigh, pt. lib. Principium, cap. Suythollant f°. 23. V., Bruenis van Blocklandt bij doode van Wouter van Blocklandt syn vader, anno xiiij' acht en sestigh. Nota duwarie Jonkvrou Beatris syn Huys-vrouw ibidem. V., Joncfrou Agniese van Blocklant, bij doode van Bruenis van Blocklandt haer vader. A°. xvc drie. V., Wouter van Blocklant, bij doode Jonckvrou Agniese van Blocklandt syn moeder. Vide ibidem fo. 48 duwarie Joncvrou Johanna Pycx die Huys-vrouwe van Wouter voorss. V., Mr. Marten Blocklandt bij doode ende maeckinge van Wouter voorschreve synen neve. Anno xvc drie en seventigh. V., Assuerius van Blocklandt, bij doode van Mr. Maerten van Blockland voorss. synen vader den 24 February xvc ses ent negentigh. [Hier staat in margine: Een schultbrief verleden ,bij