De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

189 190 der Dussen brouwer oppnt van exe ter eenre en Cornelis Ariensz van hodenpyl geopposeerd e ter andere zijden wort d'oppnt v claert quaet oppnt en wel en te rechte geprocedeert te zijn tot exc- vant vonnisse in questie Condemneert d'opptn In de costen en boeten van d'oppoc Actum den xiijen Augusti A° xvc xcj, Waer nae terstont cöpareerde In de Secretarye dirck bruynsz voorsz Ende costitueren hun appellt van voorsz vonnisse aen den hove va hollandt. 26 Augusti 1591. Bastiaen Corns uyten Bryel Schipp. Borg: Jan Joosten mede schipper voorn aende gasthuyslaen. lesten Augusti 1591. Jacob iansz van gyssendamme waert buyte die rotterdamse poorte in de roö leeu. Borg: Joris Willemsz brouwer in de Roseam. 6 Sept. 1591. Robbrecht jansz cuyper van Antwerpen Borg Jacob Jansz asynmar. 20 Sept. 1591. Compareerde Mr. Michiel Vosmaer als getrout hebbende Maritgen christiaens dr. ende transporteerde Severeyn Vogelsanck den besegelden schultbrieff ende de somme van ijc xxj gul iiij St. daer aen noch resteren an welckcn brieft spreec kende op Jannitgen claes van baertwijck wede. in date den xxviij dach Junny Anno xvc lvij dese jegenwoordighe Letteren zijn ganexeert, enz. 28 Sept. 1591. Hector cornelisz Sehoèmaecker van geer­ truy denberghe. Borg: Cornelis eeuwartszprootbuyten de 'Watersloot. 7 Oct. 1591. Adriaen Toenemans van Antwerpen laec kenbereyder. Borg: Cornelis testaert laeckeneoep in de coerstr. 16 Oct. 1591 Jan Jansz tafellinden wever van Gent. Borg: maerten marcelisz metselaer woonen aen Susterlaen 18 Oct. 1591. Gillis de maijer backer van mechelen. Borg: jr Stevens cleermar tersyde de nieuwe Kercke. 19 Oct. 1591. Claes jansz van der woudt opte Delfshaven. Borg: Claes Adriaensz van adrichem, burgem1. 25 Nov 1591. Steeven Schotten uyt Ylaenderen Borg: dirck Wesselsz opp brouwer tot Beuckel, Reyersz Egbert Govertsz scheepmaef van Schoonhoven. Borg : Ghys jansz cuyp aen gasthuyslaen. Jan Willemsz, tafellaeckenwever van haerlem. Borg: Corn aryeis zoon pottebackers. den 25 Nov. 1591. Lenert harmansz metselaer van Dor­ drecht Borg: Willem jacobsoon van Voorburg schepen alhier. den 21 dec 1591. Claes henricxs lyndrayer van Meppelen In tlandt van Drent lest gewoont hebben In doude weteringe borg: Arent barentsz. Sprakel. Aan het slot van zijn opstel â?? De Klokkengieters He mony en â??De uurwerkmaker Juriaan Sprakel', â?? zie â??Oud-Holland' X (a°. 1892) aflev. 1, â?? noemt de heer J.- Gimberg (te Zutfen) het kroost op van dien bekenden uurwerkmaker (f omstr. 1668). Tot eenige aanvulling diene het volgende. Aan zijn zoon Jacob, die in 1681 de kleine burger­ schap te Zwolle verwierf [Mr. J. v. Doorninck's â??Geslachtk. Aanteek.' 1871, blz. 627] was door deze stad opgedragen het opwinden van het uurwerk op den toren. en het onderhouden van dat op de Dieserpoort. Den 5en Jani j 1711 ontving hij hiervoor zijne bezoldiging [â??Bijdr Ge­ schied, v. Overijsel' I, 269]. De vraag of hij dezelfde (18 Maart 1657 gedoopte) Jacob Sprakel is, die als echt­ genoot van Aleyda Stours, 13 Dec. 1685 te Zwolle eenen zoon Jurriën doopen liet, â?? worde toestemmend beant­ woord, en wel uit de evengenoemde â??Geslachtk. Aanteek.' t. a. pl., welke leeren dat deze Jurriën, 22 Febr. 1714 te Zwolle aangesteld tot â??het bestellersampt van de Amsterdammer brieven met het veerschip komende' [â??Bij­ dragen', ibid. bl 271], 28 Oct. 1718 voorkomt onder borgtocht van zijn vader Jacob en zijn zwager Joan Stolte, en gehuwd is geweest met Eenrika Westenberg, de 27 Dec. 1691 te Zwolle gedoopte en als zijne weduwe 20 Oct. 1778 in Michaëlikerk ter stede begraven dochter van Johan W , scholte van Ommen en den Ham , bij Margriet Sas of 't Zas [â??Gesl. Aanteek.' bl. 643, 4] Bij haar had hij Jacob Sprakel, gedoopt 18 Dec 1716, begr. 8 Oct. '88 in dezelfde kerk, en Johanna Margriet Sprakel, geb. '25, als gade van den Overste William Lodewijk Turnbull 8 Febr '81 terzelfder stede en plaatse bijgezet. Jurriën (Juriaan) Jacobszn had een broeder Christoffel, ged. te Zwolle 3 Dec. 1G82, f als ordinaris gedeputeerde 21 Mei 1728, hij heet in het Zwolsch Doodboek op 26 Mei daaraanvolgende, Joan Christoffel Deze trad 23 Juni | 1709 in den echt met Catherina Aleida Jaling(s) uit Staphorst, geb. 1686, begr. 22 Dec. 1781 in de Michaëli­ kerk, en was als zoodanig zwager der echtelieden Wil­ helm Hulsken, richter van Enschede, en Elisabeth Jaling. Daar deze (Joan) Christoffel ak ordinaris gedeputeerde overleed, zal hij de Zwolsche burgemeester geweest zijn, vermeld in eene Zwolsche magistraats-resolutie dd. 19 Aug. 1714 betreklijk de begeving van het ambt van pluimgraaf en baakmeester te Genemuiden [â??Bijdragen', I, 178, noot]. Of hier in aanmerking komt Henriette Sprakels, 26 Juni 1695 in de Walekerk te Zutfen gehuwd met Jean Rous selin (â??De Navorscher' XXIX, 490), durf ik niet zeggen. De s achter haren familienaam beslist er niet tegen. Ek-en-Wiel, 25 Aug. '96. JAC. A. Grafschriften in de Hervormde Kerk te Westbroek. {Maandblad 1896, blz. 141) Van â??Willem Vry Vrygraeff zoe Rennenborch etc ' leest men in Matthaeus, Analecta I (Henricae ab Erp Abbatissae Coenobii vulgo Vrouwenclooster dicti in sub urbanis Trajectensibus, Annales Vernaculi), bladz. 119: â??Ann. 1545 sterf Willam Grave van Rennenborch opt â??huys tot Zuylen den 11 Julii. Hij wordt gebalsemt. â??Syn hert begraven tot Zulen in deCapel. Syningewant â??te Westbroek, ende 't lichaam tot Oostbroeck opten 23 â??Julii voornoemt. Ick', zoo vervolgt de Abdis, â??gingh â??mit ons Joffer staen voor onse poort aen de Steenwech. â??Ende wachte mit ons Capellaen, die 't Casuvel aen â??had mit een wyquast in syn hant, ende twe van de â??jongste Jofferen droegen 't Cruys ende'twieroock. Ende