De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

191 192 â??wy ginghen buyten die Vrenckpoort ende bleven staen â??by de wagen wech, daer men na Oostbroeck vaert â??s.o langh dat al die wagens verby waren. Doe ginghen â??wy wederom'. , , . Aangezien data en maand van sterven en begraven in de â??Annales' kloppen met de opgaven van den heer Schouten, komt het mij voor, dat wij hier met boven­ bedoelden Willem van Rennenborch te doen hebben , wat het laatste betreft zou ik, op grond der chronologische aanteekeningen van de Abdis Henrica van Erp zeggen, dat de graaf in 1545, dus niet in 1546 stierf: ook v. Lènnep en Hofdijk noemen in hun â??Merkwaardige Kasteelen', in d,e beschrijving van 't Kasteel te Zuylen op bladz 317, als sterfjaar 1545 en als sterfdatum 18 Juli. Zuylen is aan Jhr. Willem van Lalaing Vrijgraaf van Rennenberg gekomen door zijn huwelijk met Cornelia van Culenborch, blijkens haar grafschrift (V. L. en H. Kasteelen, bl 316) overleden 23 Juni 1541, ala derde dochter van Jasper van Culenborch en Johanna van Bourgondie. De wapens van Willem van Rennenberg en Cornelia van Culenborch komen voor op het praalgraf in de kerk te Midwolda, opgericht voor Carel Bieronymus von Inn und Kniphausen en Anna van Ewssum. De overgroot­ ouders van dezen Carel Hieronymus waren Tido von Inn- und Kniphausen f 1566 en Eva van Rennenberg (in 't Register op 't Archief in Groningen 1575, n°. 39 en 1578 nos. 28 en 31, voorkomende als â??Eva geboren zu Rennenbergh, Prau zu Inhausscn uud Knipentz '), op haar beurt dochter van Willem Graaf van Rennenberg en Cornelia Culenborch Eva's zuster Anna van Rennen­ berg huwde Philips Graaf van Lalaing en Hoogstraten, in 1543 Stadhouder van Gelderland. Assen , 17 Nov. 1896. J. A. R. KYMMELL. Van Lelyveld. Nicolaas Jacobszn verleende wapen aannam, nadat hij zich 12 Juli 1741 door den griffier van de rekeningen der domeinen een authentiek afschrift op perkament van diens, wapenbrief, welken wij in â??Herald. Bibl.' 1880, blz. 175 â??178 lieten afdrukken, had doen afgeven. De heer W. M. C. Regt, (te Nieuwveen) die mij op de donnée uit het trouwboek te Nieuwveen opmerkzaam maakte, bericht tevens, dat hij uit de Nieuwveensche aktenboeken mededeelingen kan verstrekken omtrent de familie v. Swieten, weleer eene der aanzienlijkste ge­ slachten ter plaatse. Onbekend is mij, of gezegde Nicolaas Jacobszn ook de stamvader was van H. v der Valk, Aug. 1880 als adjunkt-secretaris bij de Wees- en Boedelkamer te Sema rang geplaatst. Alsmede van Cornelis v. der Valk te 's-Gra­ venhage, gehuwd met S. M. E. Wegman (wier zuster, de wed. J. A Watering, geb Wegman) f te Haarlem 6 Febr. '82. Aan Nicolaas Jacobszn (Nicolaus Jacobi), onderschout en ontvanger te Monster-Ambacht, werd 17 Dec. 1549 door keizer Karei V als wapen toegekend, Gedeeld: 1. in goud uitkomende leeuw van goud, 2. in blauw een valk van zilver met opgeheven rechterpoot, gesnaveld en geklauwd van goud, aanziende helm, dekkleeden: blauw en rood, wrong van dezelfde ikleuren, helmt.: de leeuw van 't schild. Ingevolge dit wapen nam hij den naam Van der Valck aan. Zijne dochter won (bij Jacob v. Swieten) Belitje Jacobsdr v. Sw, echtgenootë van Pieter v. Lelyveld, geb. omstr. 1620. Deze Pieter wordt als de stamvader van het geslacht v. Lelyveld beschouwd. In tusschen vindt men in het oudste trouwboek van Nieuw veen (bij Alfen a/d. Rijn): â??Getrouwd te Leijderdorp 2 Juli 1656 Belitie Jacobs v. Swieten, j. dr van Nieuw­ veen, met Pieter Pouwelissen'v. Lelivelt, j. m. van Rot­ terdam, . wonende te Leyderdorp'. De genealogie v. Lely­ veld kan dus met Paulus v. L. aanvangen, en kan men te Rotterdam denklijk de voorzaten van dezen Paulus opsporen. Blijkens de Wapenkaart der Veertigraden van de stad Leiden, kwartileerde v. Lelyveld met (Nicolaas Jacobszn) v. der Valck. Maria, dr v. evengenoemden Pieter v. L , won (bij Jacobus v. der Bell) Mr. Abraham v. der Heil, geb. 20 Jan. 1698, secretaris van het zee gericht der stad Rotterdam, die het aan zijn voorvader Ek-en-Wiel, 10 Sept. '96. JAC. A. Unenia-State. Het kasteel Unema State te Blija, in den herfst van het vorig jaar aangekocht door den heer T. Poelstra te Heeg, zal eerstdaags in een ruïne zijn herschapen. Een steen in een der muren houdt het jaartal 1587 en de afgekapte familiewapens der Unema's in. Onder den vloer is gevonden een oude steen met graveer- of beeld­ houwwerk Op de plaats van bedoeld buitengoed stond weleer een ouderwetsch kasteel of stins, omgeven door een zwaren muur en diepe gracht, bewoond door Janke van Unema, die leefde tijdens Friesland onder heerschappij stond van den Hertog van Saksen. Onder een keurig bewerkten grafsteen ligt Janke van Unema in de kerk te Blija begraven. Op dien steen is hij in volle wapenrusting afgebeeld. Rondom dien zerk staat te lezen: â??In 't jaar onses Heeren 1540, den 13e Novembris sterf den edelen eerentfesten Heerschap Janke van Unema. Ende Tet syn wyf starf in 't jaer 1542 den 2e Octobris hier begraven', terwijl in de Latijnsche taal onder het voetstuk afgebeiteld is Psalm 143, vers 2. Eenige voorvallen uit het leven van Janke van Unema zijn beschreven door wijlen dr. Cannegieter in een opstel, 't welk voorkomt in den nieuwen Frieschen Vólks-Al­ manak van 1861. Bovenvermelde steen is afgebeeld op plaat 2 van de Friesche oudheden [Friesch Genootschap van geschied oudheid en taalkunde te Leeuwarden 1875] waar op pag. 44 meer bijzonderheden van hem voorkomen. IKHODD 1896, W°. 11 en 13. In memoriam Frederik Daniël Otto Obreen. door M. G. W. â?? Benoeming tot lid. â?? Bestuursvergadering van November 18516. â?? Familien de Kesschietre van Havre en Barbou, door van Beurden. â?? Eene wapenteekening uit de XVIe of hoogstwaarschijnlijk XVe eeuw, door J. U. v d. M. (Met eene plaat) â?? Hesse(n) van Piershil, door Fred. Galand. â?? Geslachtkundige aanteekeningen, door v. Door ninck. -â?¢ De predikantenfamilie Weyers, door W. M. C. Begt. - Uit het Kerkarchief van Ommeren, door H. J. Schouten. (Vervolg.) â?? Delftsche poorters, door M. G. Wildeman. â?? Sprakel, door Jac. A.â?? Grafschriften in de Hervormde Kerk te Westbroek, door .). A. R. Kymmell. â?? Van Lelyveld, door Jac. A. â?? Unema-State. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.