De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

13 14 Pieter Arentsz. Brantwyck ten behoeve van Assuerius van Blocklandt van achtien duysent gul.-, ses duysent gul.- gereet ende de reste op twee navolgende jaren den '18 Marty 1616, patet lib°. Hypotecatien fo. 4 vso Repert. B 79.] V., Pieter Aertsz. Brantwyck by opdrachte van Assue rus van Blocklandt den 18 Marty xvjc sestien. Bij acte van koop en verkoop den 15 Februari 1616 gepasseerd voor den Notaris Jan Fransen Bruinings te Amsterdam werd door Assuerus van Blokland aan Mr. Pie­ ter Brandwijk overgedragen: ??De heerlykheid van den dorpe genaamd ??Neder-Blokland, gelegen in den Alblas- ??serwaard tusschen Dordrecht en Schoonhoven, daar len­ denen van zijn de Baronnije van Liesveld, mitsgaders ??zekere heerlijkheid van elf morgen lands (die door den ??Heere van Blokland van den Heere van Giesenburg ter ??leen gehouden wordt), aan de Oostzijde, item de Ambachts­ heerlijkheid van Meulenaersgraaff en Gybeland aan de ??Westzijde, de heerlijkheid van Giessenburg aan de Zuid­ zijde en de Ambachtsheerlijkheid van Brandwijck aan ??de Noordzijde, in hooge en lage jurisdictiën met thynsen, ??tienden en anders alle zijne toebehoiren, zoo dezelve bij ??den verkooper en zijne voorzaten in der tijd van de ??Graafflijkheid van Holland te leen gehouden is, als te ??weten: het bailliuwambt, schout-, secretaris- eri bode ??ambten aldaar, nog hennipthienden, korenthienden en ??smalthienden onder de voorn, heerlijkheid en verder niet, ??met het recht van een thynde van een derde deel van ??een nobel, daar jaarlijks voor betaald wordt vijf en ??twintig stuivers, staande op de huizing van Aart Adriaansz. ??aan den Yuilendam, mitsgaders zoodanig recht van na ??koop, als de verkooper zoude mogen hebben op de landen ??binnen de voorz heerlijkheid, daarvan de verkooper en ??eenige zijner voorzaten in possessie zijn geweest, gelijk ??ook de verkooper in de possessie is van de voorn, heer ??lijkheid te hebben zwanendrift en jacht, enz. Den 18 Maart van 't zelfde jaar 1616 had de verlijding op Pieter Aertsz. Brandwijk plaats. Liba. Trefues B. Cap. Zuid-Holland fo. III. Die Ridderschap &c. Doen condt allen Luyden, dat voor heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere Van Berckel, Rodenrijs, Stoutenburch &c. Stadthouder van onse Leenen, ende den Leenmanen hier nae genompt gecomen ende gecompariert Is in properen persoone Assuerus van Block­ landt, ende heeft (achtervolgende seecker schrifteliek contract van coop gedateert den xven february Lestleden beneffens desen In onse Leenregister van Hollandt gere gistreert ons mit halm, hande ende monde opgedragen overgegeven en quytgeschonden zonder eenich recht acta, ofte toeseggen daer meer aen te behouden als onse Leen­ manen, wysdese dat recht was, die heerlicheyt van dat dorp geheeten dat neder blocklandt gelegen bij den Vuy lendam In hooge ende in lage mit thynse, thienden ende anders allen synen toebehooren mit andere hoeve Lante mitte huysinge ende timmeringe daer op staen, ende dat ten behoeve van Pieter Aertsz. Brantwyck, soo ist, dat wij d'voorsz. opdrachte overdrachte ende quytscheldinge believende ende danckelick nemende (behoudens, enz.) verlyt ende vleent hebben, verlyen ende verlenen mit desen onsen brieve den voorn Pieter Aertsz. Brantwyck, d'voorsz. heerlicheyt van dat dorp geheeten dat neder- blocklandt, enz Gedaen in den Hage, den xviijen Marty Anno xvjc ende sestich. De verdere aanteekeningen in het Repert. der Leenen melden: ! V., Aernt Brantwyck van Blocklandt, bij doode van., Pieter Brantwyck syn vader den 23 Mey xvj'- veertigh. V., Willem Brantwyck van Blocklandt, bij doode van Arent van Brantwyck voornoemt syn broeder den 27 No­ vember xvj° ses en veertigh. V, Mr. Pieter Brantwyck van Blocklandt woonende tot Dordrecht bij overlijden van Willem Brantwijck van Blocklant voornoemt syn vader den 30 Meij xvjc ses ent negentich. V., Anna Wilhelmina Brandwyck van Blokland, bij dode van de voorn. Mr. Pieter Brandwyk van Blokland haar vader, den 13 Decemb. 1731. V., Mr. Gerard Beelaerts, Heere van Blokland en Wiel drecht, oud schepen in den Oud Raed der Stad Dordrecht en Secretaris der Provinciale Rekenkamer van Hollandt en Westfrieslandt bij dode en makinge van de voors. Anna Wilhelmina Brandwyk van Blockland zyn huisvrouw, den 15 Juni 1769. V., Mr. Pieter Beelaerts, Raad en Burgemeester der stad Dordrecht bij doode en makinge van voorsz. Mr. Ge rart Beelaerts zijn vader den 9 December 1790. Rep. Zuid-Holland D, fo. 212 e. v. Die helft van de Arabachtsheerlyckheyt van Bles- kinsgrave mit thienden, veeren, visscheryen, ende anders allen heuren toebehooren. V., Aerndt Heeren Cornelisz. bij overgifte van Claës van Assendelft. Anno 1561. V., Adriaen van der Myle bij twee dispositien van,, uytterste willen van wylen Heer Aernt Cornelisz. voors. A°. xvc taghtigh. V., Cornelis van der Myle bij doode van Heer Adriaen van der Myle syn vader den 8 Augusti xvc tnegentigh. V., Adriaen van der Myle bij dode van Cornelis van der Myle sijn vader den 18 July 1643. ?V., Johan van der Myle bij doode, en maeckingevan Jos. Adriaen zijn vader den 30 Dec. xvjc vier en sestigh. V., Vrouwe Petronella van Wassenaer, Douarière van der Myle, bij doode ende maeckinge van Jos. Johan vanr der Mylle haer soon den 10 January xvjc drie en seventigh^ V., Jonckvrouwe Marie Agata van der Myle tot Mar quette bij donatie inter vivos van Vrouwe Petronella van, Wassenaer haer moeder den 14 February xvjc een en tnegentigh. V., Juffrouw Swana Maria van Schyffelbergh bij op-i dragte van Joncvrouwe Marie Agata van der Mylle tot Marquette den 20 February xvjc een en tnegentigh. V., Gerard van Brantwyck oud ontrent 35 Jaeren' wonende tot Gouda bij dode en overlijden van Swana' Maria van Schyffelberg vóornt. syn moeder, den 7 Sept. 1706. -?? V., Gerard . van Brandwyk, secretaris der stad Gouda bij dode van Mr. Gerard van Brandwyk syn vader den 26 January 1726.