De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

15 16 V., Mr. Gerard van Brandwyk, secretaris der stad Gouda,, bijf dode en makinge van den voors. Gerard van Brand­ wyk, zijn vader, mitsgaders volgens zeekere acte van keuse, den 4 Nov. 1762. V., Geortruyd van Brandwyk huisvrouw van Mr. Jan Noortbergh, Raad in de vroedschap en oud-burgemeester der stad Gouda bij dode en overlijden van Mr. Gerard van Brandwyk in leeven Heer van Bleskensgrave, Raad Pensionaris der stad Gouda, haar Broeder, den 6 April 1780. da Boisâ??van 't Wout. I. 'Wat is bekend van de naamsverandering door een Franschman, genaamd â??du Bois' in â??van 'tWout', vol­ gens overlevering geschied in de eerste helft der vorige eeuw door een der voorvaders van de â??van 't Wout's'? II. Waar werd geboren Gabriel van 't Wout? Van zijn huwelijk en kinderen is het volgende bekend: Gabriel van 't Wout, geh. met Anna van Schendel. Hun zoon Johannes Franciscus van 't Wout, geboren in Rotterdam in October 1729, is tweemaal gehuwd: 1°. met Elisabeth Brans, 14 Nov. 1762, 2'. met Mathilda Broens, 22 Nov. 1772, waaruit 3 kinderen: a. Gabriel Theodoris, gedoopt 15 Aug. 1773, R. Kath , 6 Lamberta Johanna, geb. 15 Mei 1775, gestorv. 6 April 1837, c. Theodorus Franciscus, | geb. 28/3 1780, overleden 20/8 1829, gehuwd met Agnes Dorothea Bischoff. Uit dit huw. Mathilda Anna Lambertina Sophia, geb. 3 Juli 1821, gehuwd 31 Augustus 1840 met E. A. Pooi, beiden nog in leven op Java. Het volgende is omtrent het bovengevraagde of in ver­ band daarmede bij mondelinge overlevering in de familie van 't Wout, bekend: De bovengenoemde Gabriel van 't Wout zoude in der tijd de eerste geweest zijn, die dezen â??van' in de plaats van dien van â??du Bois' aannam. Deze (alzoo vóór de naamsverandering genoemde) Gabriel du Bois zoude met zijn twee broeders du Hois in Frankrijk geboren zijn en aldaar gewoond hebben. Die twee broeders nu werden van katho­ liek, wat ze oorspronkelijk allen drie waren, protestant. Gabriel bleef katholiek en keurde de verzaking van hun geloof ten zeerste in zijn beide broeders af, hij wilde sedert niets meer van hen weten en zelfs den familie­ naam niet meer met hen gemeen hebben, zoodat hij zijn naam veranderde in dien van â??van 't Wout'. Hij expatrieerde later naar Nederland (refugié?). Zijn kleinzoon (Theodorus Franciscus), boven in het fragment genoemd, trad in Nederlandschen staatsdienst en fun­ geerde o. a. als onder commissaris onder de bevelen van den Commissaris voor Indische zaken Rooijaards, â?? en wel in OostJava. Hij huwde daar met Agnes Dorothea Bischoff, hun dochter Mathilda Anna Lambertina Sophia (gehuwd met E. A. Pool) is de eenige thans nog levende afstammelinge der â??van Wout's' (althans van de hier behandelde tak) zoodat met haar in deze tak die naam zal uitsterven, behoudens evenwel de aan eenige familie­ leden, â?? (afstammelingen van moeders zijde, van Gabriel van 't Wout) â?? gegeven vergunning dien naam bij den j hunnen aan te nemen (zooals de heer Jacob Hofland van j 't. Wout, op Java gevestigd). J Behalve het in bovengedane vragen bedoelde, zullen alle mededeelingen, die licht kunnen verspreiden over de bloedverwantschap tusschen de familie â??du Bois' en â??van 't Wout' zeer welkom zijn. 's-Gravenhage. H. I. T. Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop. Ao. 1652â??1662. {Vervólg van kolom 192, jaargang 1895 ) 1658. 6 Julij. Jan Sacharias van Amsterdam Jonghman ende vrijburger alhier, oudt 27 jaren, sigh in trouw beloffte begeven hebbende met d'jonge dochter Maria, geboortich van Bengale, oud 20 jaren, ge wesene slavinne van den sieckentrooster Pieter van der Stael, ende door voors. Jan Sacharias tot dien eynde vrijgekocht, volgens transport van vrij copinge heden ons vertoont dewelcke versoeckende metten anderen wettelijcq in den heylichen echten staet te mogen bevesticht worden, enz ... als oocq verseckert dat voorsz. Maria de Nederduytsche tale, volcomentlijcq niet alleen verstaet, maer oocq duydelijcq spreeckt ende al tamelijcke kennisse Christi, na de gereformeerde religie is hebbende etc. zoo is zulks toegestaan. Zijn 19 Julij getrouwt. 1659. 16 Aug. Tielman Hendricxz, van Uyttrecht, jongman out 27 jaren, vrij bouknecht van do Heer com­ mandeur Jan Riebeecq, zich in troubelofte hebbende begeven met Mayken Hendricx van den Bergh, geboortig van Cooltjensplaat, out 34 jaren, weduwe van Jacob Theunrrisse, van Cooltjensplaet, gewezen vrijborger alhier aen Cabo de bon Esperance, welcke versoeckende omme met den anderen in den H. echten staat wettelijcq te mogen worden bevesticht, mitsgaders tot dien eynde te vergunnen dat haer eerste gebod morgen na 't sermoen mochte afge cundigt worden, enz. het welk hun is toegestaen. 1661. 28 Mei. Jochum Blank van Lubeck, dispencier en houder van de soldijboecken deser fortresse de Goede Hoope, zigh in troubelofte hebbende begeven met Johanna Boddijs van Doesburgh weduwe jongst wijlen zaliger Jan van Harwarden, in sijn leven vendrigh in dese fortresse, Ende dus te samen in rade verschenen, versoeckende omme metten anderen, in den heylige echten staet te mogen worden bevestight, enz. zijn in ondertrouw opge­ nomen. {Wordt vervolgd.) INHOUD 1896, 91°. Jt. I Bericht. â?? Inlijving in den Adel. â?? Bestuursvergadering van I Maandag 18 November 1895. â?? Het geslacht Brandwijk van Blok­ land, door M. G. Wildeman. â?? du Boisâ??van't Wout, doorH. I. T.â?? Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop (vervolg van kolom 192, jaarg. 1895), medegedeeld door J. C. v. d. M. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.