De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie te zen¬≠ den aan den heer M. (i. WILDEMAN, van Speyhstraat 41, te 's-Gravenhage. Aanvragen betreffende de bibliotheek te, richten tot den heer W. baron SNOUCKAEKT VAN SCHA√?BUBO, DaendeliHraat IJ. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar ∆? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad f 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 3. XIV8 Jaargang-. 1896. Bestuursvergadering van 13 Januari 1896. Afwezig met kennisgeving, wegeDS ongesteldheid, de heer R. P. van den Bosch, zonder bericht de heer W. baron Snouckaert van Schauburg. Na eene kleine opmerking van den Voorzitter over zijn niet verschijnen ter vorige vergadering worden de notulen goedgekeurd. Bij den Voorzitter zijn ingekomen brieven van den bibliothecaris en den redacteur, waarin zij beiden den wensen uitspreken, binnen den kortst mogelijken tijd van hunne functie te worden ontheven, alleen de laatste verklaart zich bereid tot het jaar zijner aftreding als bestuurslid (doch zonder verdere functie) werkzaam te blijven. De Voorzitter spreekt zijn leedwezen uit, deze mede deelingen ter tafel te moeten brengen, en hoopt, dat spoedig nieuwe krachten zullen worden gevonden, om de verschillende functi√ęn waar te nemen. Ons lid te 's-Gravenzande, de heer Dingemans van de Kaateele vraagt inlichting betreffende de kleuren van twee wapens, die met een derde [dat der familie Dingemans], voorkomen op een zilveren cachet, in den vorm van een driezijdigen prisma, die om zijn as draait in een beugeltje. Het schild her. links vertoont in? een vogel met uit¬≠ gespreide vlerken, vergezeld in het schildhoofd van her. rechts een zon en her. links een vijfp ster (Dit veld zal dus hoogstwaarschijnlijk van azuur zijn, met gouden ster en zon). Het andere wapen vertoont: schuins gedeeld h. links e√©n loopenden leeuw, h. r. een dubbele adelaar vergezeld van een lelie met afgeknotten voet in den schildvoet. Van den heer Victor Bouton te Parijs, ons Eere-lid, kwam bericht in, dat het 2de deel van zijn belangrijk werk ‚??Le H√©raut Beige' weldra het licht zal zien. Met heilgroeten voor 1896, doet deze 77ste jarige waardige artist tevens toezegging, aan onze bibliotheek eene afl. yan dit nieuwe deel te doen toekomen. De heer Eugen von Ebster te Neuhaus (Nieder-Oester reich) vraagt inlichtingen betreffende eene familie Epster, √?bster, √?pster, Opster, Owster, Bwster, Ebs, Eps, Oebs, Oeps, Epser, enz., die van uit Hannover naar de Neder¬≠ landen zou zijn uitgeweken. Wordt besloten den 22sten Februari a. s. de algemeene vergadering te houden. Even als het vorig jaar zal den. Leden daarvan nader worden kennis gegeven bij afleve¬≠ ring 2, van ons ‚??Maandblad' (1). Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. Fundter de Beauch√™ne. Fundter de Beauch√™ne. Guillaume Francois Michael Fundter, geboren te Roermond den 25sten Maart 1817, overleden te Voorburg 4 Januari 1889, gepensionneerd luitenant-kolonel der cavalerie, zoon van George Fundter, van beroep ? en Wilhelmina van der Worp, trouwt te ? den ? Clara Maria Harris, geboren te Soerabaija den ? 182., overleden te Haarlem 28 November 1854, oud 31 jaar, dochter van Charles Harris, van beroep? en van Petronella Maria Cattenburde, 2¬į. te Zutphen den 2den April 1857 Anna Bert, geboren te Utrecht den 6den April 1828, overleden te ? den ? dochter van. Pierre Ambroise Bert, koopman en van Johanna Schrasscrt. Bij K. B. van 29 Augustus 1880 werd aan G. F. M. Fundter voornoemd, vergunning verleend om bij zijnen geslachtsnaam den naam de Beauch√™ne te voegen, met dien gevolge, dat hij met zijne wettige nakome¬≠ lingen den naam Fundter de Beauch√™ne zal dragen. Zijne kinderen zijn : 1¬į. Willemina Clara Elisabeth, geboren te Haarlem 30 December 1851. 2¬į. Henri George Jacques Anne, geboren te Zutphen 27 Februari 1859. 3¬Ľ. Johanna Ambrosina, geboren te 's-Gravenhage 5 Juli 1860. (1) Zie aangehechte oproeping in dit ‚??Maandblad'.