De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

19 20 4». Constant Charles, geboren te 's-Gravenhage 22 Novem­ ber 1861, overleden aldaar 24 April 1862. 5°. Constance Charlotte Maria, geboren te 's-Gravenhage 8 Februari 1863. 6°. Caroline Phoebe, geboren te Haarlem 6 Mei 1864. Wie kan mij het ontbrekende in bovenstaand genea­ logisch iragment aanvullen ? Behooren al de Fundter's in Wilbrenninck's Chronologische lijst van Heeren officieren der Nederl. cavalerie tot een zelfde geslacht ? Hierin komt ook voor F. H. Fundter de B., geboren den ? 1759, overleden te ? 7 Juni 1814, 2de luitenant Wie waren zijne ouders en grootouders ? Was hij gehuwd ? Liet hij kinderen na en zoo ja welke ? Bestaat eene vertrouwbare geslachtslijst dezer familie ? Waar komt dit geslacht van daan? Welk wapen voert het? Wie â?¢waren de ouders en grootouders van George Fundter en W. van der Worp ? Welk beroep hadden zij ? Op wat Toor grond vroeg de heer Fundter om bij zijnen naam te mogen voegen â??de Beauchêne' ? Alle inlichtingen omtrent dit geslacht zullen mij welkom zijn. (1) v. D. Uit het Kerkarchief va» Ommeren. (Vervolg.) Boven de reeds vermelde en de nog volgende huwe­ lijken (tot 1723) staat: â??Namen der persoonen door Joannes van der Horst getrowt in den tijd van sijnen dienst'. 1702. 16 Febr. met att. van Ds Chasse: Jurriaen Gerretsen van den Ham j m. van Ochten en Maritie Janssen van Schaik j.d. van Zoelen, beide wonende te Maurik. 12 Maart met att. van Maurik en Zoelen: Wouter Aertsen Tucker wedr. van Teuntie Gerrits van Maurik, wonende te Zoelen en Grietie Willemsen j.d., wonende te Maurik. Met versoek van de heer Martinus Colonius Predikant tot Schoonhoven hebben alhier drie houwelix proclamatien gehadt: Arnoldus Weuninx j.m. en Catharina Dirks j.d. beyde van Arnhem en woonachtigh tot Schoonhoven waar van het laatste gebodt is geschiet op den 25 Junij. 27 Aug. Willem van Wijck, weck van ? wonende in de Marssche met Neeltie Teunis, weduwe van Gerard de Graaw, wonende te Ingeu. 26 Nov. met att. van Ds. Chasse van Maurik en Ds. Laats van Ochten: Peter Ariaense van Toorn j.m. van Maurik en Heesken Jans van Gennerden j.d. van Ochten. 30 Dec. in ondertr. opgenomen Aert van Eek j.m. van O., wonende aan het â??Rienensche Oever' en Hendriks­ ken Jans van Heteren j.d. te O. en zijn 'alhier 1703 den 21 Jan. gehuwd. 1703. 13 Mei met att. van Ds. Georgius UlrichRoemer (1) [De bovengenoemde üeorge Fundter, vader van den overste is één persoon met den bij 'Wilbrenmnck genoemden G. M. Fundter, ridder ïl. 'W. O. (1815), eerst ritmeester later kapitein van kleeding. Hij is tweemaal gehuwd geweest: 1 °. met de bovengenoemde 'W. van der 'Worp, en 2°. met eene Jonkvrouw Speyart van Woerden. Zijn broeder was de kol. J. C. Fundter, ridder M. 'W. O. en Eed. Leeuw. van Tiel: Peter Jansen de KruyfT en Mariken Adriaansen, wonende op Zandwijk. 18 Nov. te IJzendoorn, Thomas Janssen van Breda j.m en Wouterke Woutersen wed. van Hendrick Janssen, beiden ald. wonende. 1704 met att. van Ds Bartens van Echteld op 23 Feb. ald. in ondertr. opgenomen Gerard Janssen Vermeer, laatst wedr. van Sibilla Jans, wonende te O en Andriaenti Hendriks van der Leyde j.d van Leerdam, wonende tegenwoordig te Echteld Bevestigd alhier 7 Maart. 11 Mei met att. van Maurik en Rijswijk: Johannes Franssen van der Eem, wedr van Cornelia Otten van Buren, wonende te Maurik en Bertie Jans van Rijswijk j d. van Rijswijk. 5 Juli in ondertr. opgenomen Peter Montanus, wed1', van Hendrixke Ariens van den Bergh, wonende te Kesteren en Neeltie Hermans j.d. van O., tegenwoordig wonende te Aalst (buurt van Lienden). Bevestigd 20 Juli. 3 Aug. Christoffel Willinski, wedr. van Mayken van Ede en Merritie Jans de Wit, wed. van Jan Hendriksen, beide wonende te Rhenen na vertooning van att. van Ds. v. den Bergh. 1705. 26 Jan. de Hoogh Ed. Welgeborene Heer Philip Diderick de Cock van Oppijnen, vaendrager van Capitein Urck onder het Regiment van de Overste Soudlandt, en de Hoogh Ed. Welgeborene Juffrow Phenenna Elisabeth Vree met attestatie van Ds. Ulricus Roemer, Predikant tot Thiel. 17 Mei met att. van Eek en van Opheusden: Arien Gerritsen van Rijswijck j.m., wonende te Opheusden en Gerritie Verhuedt j.d wonende te Eek. 15 Juni te Drumpt met att. van Tiel en Gouda: Reynier Offerman, wedr. van Jenneken Hendricks, wonende te Tiel en Gerritie van den Rijn j d. van Tiel, wonende te Gouda. 6 Sept. met att. van Rijswijk en Eek: Crijn Willemsen de Vael j m. van Rijswijk en Geertie van Brenck j.d. van Lienden. Op Vrijdagh den 9 Octobr. sijn voor mijn gecompareert Antonie van Schayck j.m. van Rienen ter eenre sijde en Antonis Joosten Oom en Aert Teunissen ter andere sijde wegen j d. Cunera Petersen van Westrenen j.d van Ommeren en sijn deselve Antonie van Schaiyk en Cunera, van Westrenen in ondertrow opgenomen, en dewijle de Proclamatie tot Rheenen als hier gegaen sijn met attestatie van Ds. Menso sijn alhier getrowt den 26 dito. 1706. 26 April met att. van Maurik : Cornelis Phieren j.m en Marike Willems j.d., beiden ald. wonende. 16 Nov.' met att van Ds. Roemer van Tiel: Jan Leendersen van Keyserweert, wedr. van Styntie Roelofs de Wijs en Belia van der Linden, wed. van Andries Hatsen, beiden wonende te Tiel. 1707. 9 Jan. te Ingen met att. van Ds. Oostrum getr. Steven Gijsbertse Vermeulen j.m. van 't Waal en Evertie Jansen van Dorlandt. 31 Maart Ds. Bartens predikant te Echteld heeft in ondertr. opgenomen Peter Aertsen j.m. van O. metHen drickie Jansen Crauwels j.d. van Echteld, ald. getr. 17 April. 28 Aug. te Lienden: Geradt van Grootvelt j m. en Willemijntie Dirksen van Kesteren j.d, beiden wonende te L. De bij 'Wilbrenninck genoemde F., behoorden zeker tot één ge­ slacht. Aan het Departement van Oorlog is dit uit de stamboeken gemakkelijk na te gaan]. EED. 16 Oct. Maria Herberts van Luttelvelt met Gijsbert Gerrits, met mond. att. van Ds. Scherphoff.