De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

39 40 teer van de n Bosch als gewoon lid in het bestuur zitting blijft houden. Voorts wordt besloten tot den heer Wildeman het verzoek te richten zich vooreerst no g met de redactie van he t maandblad te willen blijven belasten. Tot gewoon lid va n het Genootschap wordt benoemd dé heer W . M . C. de Regt te Nieuwveen. Ingekomen is een schrijven va n Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken waarin wordt meegedeeld, dat gelijk bij onderzoek gebleken is , in het Duitsche Rijk evenmin als in deszelfs afzonderlijke Staten strafbepalingen bestaan tegen he t wederrechtelijk voeren va n eens anders familie­ wapen. Besloten wordt Z. E. den Minister voor deze mede deeling de n dank va n he t Genootschap schriftelijk te betuigen. Niets meer aa n de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering. Het Bestuur is du s thans samengesteld al s volgt: Jaar van aftreding. 150. 151. J. C . VA N DER MUELEN, Voorzitter .... . 1898 . Mr. H . J. KOENEN, Secretaris 1898 . C. P . GIJSBERTI HODENPIJL, Penningmeester . . 1898 . M. G . WILDEMAN, Redacteur vjh. Maandblad. . 1897 . W. baro n SNOUCKAERTV. SCHA?BURG, Bibliothecaris. 1898 . R. P . VA N DEN BOSCH ......... 1897 . Boekwerken enz . ontvangen voor de Bibliotheek en he t Archief. 142. 143. Garrit Etlar. Arabere o g Kabijler, Skildringer. Kjöbenhavn 1868 . 8vo . Van Solus Elvius te Kopenhagen. Garrit Etlar. Gjenorem Ungarn og Siebenbürgen. Kjöbenhavn 1870 . 8vo . Van Sofus Elvius te Kopenhagen. 144. H . R. Hiort-Lorenzen. Livre d'o r des souverains, suite de Tannuaire de s Maisons souveraines. Paris 1895. 16o . Van den schrijver. 145. Mr. L. M. Rollin Couquerque. Ee n huwelijk in de zestiende eeuw. (Overdruk uit de Tijdspiegel, 1895). 146. 147. 148. Van den schrijver. Mr. L . M . Rollin Couquerque. Oude keuren van Vere. (Overgedrukt uit Themis, 1895. No . 2) . Van den schrijver. J. Th . de Raadt, of Brussels. Th e Pleur-de-lis of the ancient French Monarchy. (Overdruk ??British Archaeological Association'). Van den schrijver. J. Th. de Raadt. Documents relatifs a Jean Guillaume comte Palatin du Rhin electeur du Saint-Empire etc. Duc de Bavière, Juliers, Clèves et Berg. Contri bution a 1'histoire de s relations de ce princo avec les Pays-Bas. Dusseldorf, verlag vo n Ed . Lintz, 1895. 8vo . Van den schrijver. 149. P . J. Frederiks. De Pyramide van Austerlitz. Eene Historische Studie. Amersfoort firma A . H . va n Cleeff. 1895 . 8vo . Van den schrijver. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161, 162. 163. 164, Verslagen va n de werkzaamheden der Vereeniging ??Flehité' gedurende he t jaar 1893, 1894 en 1895. Amersfoort firma A. H. van Cleef. 8vo . Van de Vereeniging. Progamma va n Muziekuitvoeringen te Maastricht, in de n winter va n 1791 ?? 1792. Mededeeling va n Mr. L. M. Rollin Couquerque te 's Gravenhage. (Overdruk ui t he t Tijdschrift voor Muziek-ge schiedenis). Van Mr. L. M. Rollin Couquerque. Verslag va n he t Rijks Archief te 's Gravenhage over 1893 en 1894. 's Gravenhage 1894 en 1895. 8vo. Van den Rijksarchivaris. Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij­ der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over 1894??1895. Leiden 1895 . 8vo . Levensberichten va n afgestorven medeleden van de Maatschappij de r Nederlandsche Letterkunde. Bijlage to t de verhandelingen van 1894??95. Leiden 1895. 8vo . Van de Maatschappij. J. Hanegraaff. Opmerkingen naar aanleiding van art. 43 5 va n he t Wetboek va n Strafrecht. Proef­ schrift te r verkrijging va n den Graad va n Doctor in de Rechtswetenschap. Rotterdam 1891. 8vo . Van Mr. J. Hanegraaff. Geldersche Volks-Almanak voor 1896 . Arnhem 1895. 8vo . Aangekocht. Publications de la Section Historique de 1'institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg (ci-devant Société Archéologique du Grand-Duché). Volume XLIIr XLIII et XLIV. Luxembourg 1895 . 8vo . Van de redactie der ??publications'. Th. Morren. Eene epidemie in de 16d e eeuw. (Overdruk Haagsch Jaarboekje 1896). 8vo . Van den schrijver. Mikael Sundt. N y og fuldstaendigere stamtavle over de n Norske, oslandske familje Sundt. Kris tiania 1895 . 8vo . Van de redactie van het Personalhistorisk Tidsskrift. Mr. B . F. W . vo n Brucken Fock. Me t geslacht Mogge meest te Zierikzee, oo k te Amsterdam ge ­ vestigd 1338??1806. Zierikzee 1895 . 8vo . Van den schrijver. Antiquitaten-Zeitung, Zentral-Organ fü r Sammel wesen. 3e Jahrgang 1895. (Weekblad) folio. Stuttgart. Aangekocht. J. A. R. Kymmell. De Drentsche gardes d'honneur van 1813??1814. (Overdruk. Assen, 3 0 Juni 1895). 8vo . Van den schrijver. Henrik Nicolai Clausen Gad. Stamtavle von Familien Clausen. Kjöbenhavn 1896 . 8vo . Van den schrijver. Dr. Emil Fromm. Bibliothekar der Stadt Aachen. Zeitschrift de s Aachener Geschichts-Vereins. 17 e Band. Aachen 1895 . 8vo . Idem Register zu Band VIII??XV, bearbeitet von Philipp Nottbrock. Aachen 1895 . 8vo . (Zie va n deze serie n° . 41) . In ruil. H. R . Hiort-Lorenzen og A . Thiset. Danmarks Adels Aarbog. 1896. 13e Aargang. Kjöbenhavn., 8vo. (Vervolg va n Cat. blz . 4, no. 26) . Van den schrijver.