De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

43 44 het leger van dea Staat, hun Staat, waarvan Engeland's Koning de ambtelijke dienaar was. Zoo is alles, wat die regeeringsgeslachten betreft, van zeer groot belang, ook voor ons, de naneven, die het verledene erkennen als den grondslag van het tegenwoordige. Hoeveel geslachtslijsten, vertrouwbare en andere, er ook in de laatste jaren in het licht verschenen zijn, het zal vooreerst wel tot de onmogelijkheden blijven behooren een volkomen juist overzicht te verkrijgen van de onderlinge vermaagschapping van alle vaderlandsche patriciërs onderling. Zelfs de allereenvoudigste genea­ logische gegevens betreffende de regeerders van afzon­ derlijke steden, of van een afzonderlijke stad, bestaan niet anders dan fragmentarisch en zijn, zoo ooit, niet dan uit allerlei verschillende bronnen op te diepen. Reeds sedert lang is door enkele leden van ons ge­ nootschap de wenschelijkheid besproken in dezen een begin te maken en zelfs is iets, maar niet veel, in deze richting gedaan. Men stelde zich voor alles bijeen te zoeken, wat er te vinden zou zijn betreffende de regenten van een enkele stad en hunne maagschap, niet twijfelende of het zoo­ doende bijeen te brengen materiaal zou misschien enkele vragen oplossen, die bij geschiedvorschers somtijds ge­ rezen zijn en andere doen stellen, die de lust tot verder navorsclien zouden prikkelen. De keus viel op de regeering van Den Haag, waar het Genootschap gevestigd is, en de leden die het plan opperden het gemakkelijkst tot de uitvoering konden komen. Het eerst diende wel de lijst der magistraatspersonen, zooals die bij de Riemer tot 1735 voorkomt, aangevuld te worden tot op den tijd waarop de familieregeering een einde nam. Die lijst, door den heer M. G. Wildeman uit de archief­ stukken ten stadhuize bijeengebracht, wordt hier achter afgedrukt. Het werk van de Riemer wordt daarmede, op dit punt, voleindigd. Al wie nu omtrent de regeerders van Den Haag, zooals die, al of niet, genoemd worden öf door de Riemer, öf in dit vervolg op de lijsten door hem opgesteld, eenig genealogisch gegeven kan verstrekken of aanwijzen en dit aan het Bestuur van ons genootschap mededeelt, zal daarmede de opperaars van het plan, hierboven uiteen­ gezet, bijzonder verplichten. Blijkt het mogelijk iets bijeen te brengen, dat eenig licht geeft in de duisternis, waarin de verhouding der leden van de Haagsche magistraat onderling en met die der regeerders van andere steden tot nu toe gehuld is, en dat de moeite van het openbaar maken waard is, dan zullen die resultaten van de samen­ werking van (laat ons hopen) velen, in dit Maandblad ter gelegenertijd worden uitgegeven en waarschijnlijk aantoonen dat de geslachtrekenkunde eene niet te mis­ kennen nuttige hulpwetenschap is voor de Geschiedenis. Amsterdam, 5 December 1895. mr. J. E. VAN SOMEREN BRAND. Namen der Heeren Bnrgemeesteren, Schepenen, Vroedschappen, en Tresoriers van 's-Gravenhage, die sedert den jare 1738 tot 1794 in dienst zijn geweest. Een vervolg op de lijst van MR. JACOB DE RIEMER in het tweede deel van zijn Beschrijving van 's-Gravenhage, opgemaakt naar gegevens verstrekt door M. G. WILDEMAN. n$8totSte. Catharinaïld9. Burgemeester en. Dr. Jacob de Bye. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Willem Anthony Pieter- son Schepenen. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Pieter de Bye. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Jan ten Hove. Mr. Hendrik van Slinge- landt Van Scheveningen. Simon Teunisse Berken­ bosch, Vroedschappen. Hendrik van Heeteren. Fran$ois Laurentius. Willem Middelbeek. Jacobus van Neck Pieter Rottermond Leonard Scheltus. Dr. Thomas Schwenke. Adam van der Smaling. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Johan Wolfgank. Tresorier. Mr. Nicolaes Dierquens. 1739 tot Ste.Catharina 1740. Bnrgemeesteren. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Jan ten Hove. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Dr. Jacob de Bye. Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slinge- landt. | Van Scheveningen. i ! SimonTeunisseBerken ' bosch. Vroedschappen. Hendrik van Heeteren. Francois Laurentius. Willem Middelbeek. Jacobus van Neck. Pieter Rottermond. Leonard, Scheltus. Dr. Thomas Schwenke. Adam van der Smalingh. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan Vollevens Johan Wolfgank. Tresorier. Mr. Nicolaes Dierquens, 1740totSte. Catharinall'41. Bnrgemeesteren. Mr. Willem van Assendelft. Mr. Jan ten Hove M'. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen Mr. Pieter de Bye. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Van Scheveningen. Simon Teunisse Berken­ bosch. Vroedschappen. Hendrik van Heeteren. Michiel van Hoecken. Fran§ois Laurentius. Willem Middelbeek. Jacobus van Neck. Pieter Rottermond. Leonard Scheltus. Dr. Thomas Schwenke. Adam van der Smaling. Cornelis van Thiel. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Nicolaes Dierquens. 1741 totSte Catharina 1742.