De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

47 48 1748 tot SK Catharina 1749. Burgemeesteren. M*. Jacob van Assendelft. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Slinge landt. Schepenen. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Pieter Dierquens. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lüle. Mr. Hendrik van Ourijk. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. George van Diest. Jan van Heemskerk. Hendrik van Heeteren. Dr. Cornelis van Hoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacques Turnhout. Johan Vollevens. Tresorier. Mr. Francois van der Hoop. 1749 totSKCatharina 1750. Burgemeesteren. Mr. Jan Hudde Dedel. MT. Johan Pieter Dierquens. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Schepenen. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Pieter van der Cracht. Johan Vollevens. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van Hoey. D1'. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Tresorier. j Mr. Francois van der Hoop. 1750 tot SK Catharina 1751. Burgemeesteren. Mr. Johan Hudde Dedel. Mr Johan Pieter Dierquens. Mr. Willem Anthony Pieter- son. Schepenen. Mr. Jacob van Assendelft. Mr. Adriaan van der Goes. Mr. Carel de Lille. Jacobus van Neck. Mr. Hendrik van Ouryk. Mr. Hendrik van Slinge- landt. Voor Scheveningen. Jan Harteveld. Vroedschappen. Pieter Baartmans. Arnoldus Borwater. Johan Vollevens. George van Diest. Jan van Heemskerk. Dr. Cornelis van ffoey. Dr. Sebastiaan Middelbeek. Lambertus Mulder. Pieter Rottermond. Dr. Thomas Schwenke. Jacob Turnhout. Johannes Jacobus du Val. Tresorier. Mr. Francois van der Hoop. (Wordt vervolgd.) De Gemeentewapens door Bn. d'Ablaing, v. Giessenburg-. vervolg zijn de wapens opgenomen, die sedert de uitgave van het eerste vervolg door den Hoogen Raad van Adel verleend zijn, waarvan voor de provincie Limburg alleen 29 stuks, zoodat het werk tot heden bijgewerkt is. De wapens zijn door den wapenschilder J. M. Lion naar het officieele register vervaardigd. Bij de toenemende belang­ stelling in alles, wat de heraldiek betreft, zal deze uit­ gave ongetwijfeld aan velen welkom zijn, te meer daar de wapens zeer artistiek geteekend zijn. In dit werk komen thans 1019 wapens voor. Naar wij vernemen zal weldra bij den Uitgever P. Gouda Quint, te Arnhem, een tweede vervolg het licht zien op het bekende werk van Baron d'Ablaing van Giessenburg, dat de afbeeldingen der wapens bevat, welke hier te lande door de verschillende gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en corporatiën gevoerd worden. In dit Vragen en Antwoorden. Geslacbt van 'r Wout (du Bois). Bij mijne vragen in N°. 1 (1896), verzuimde ik nog het' wapen door de familie van 't Wout gevoerd, op te geven. De hieronder volgende afbeelding is genomen naar een lakafdruk in mijn bezit. De beschrijving luidt als volgt: Van sinopel met een zilveren arends- of valkenkop, vergezeld van drie jachthorens van 't zelfde, waarvan 2 in het schildhoofd en 1 in den schildvoet. Mag ik ten slotte mijn verzoek om opsporing der familie-relatie tusschen van 't Wout en du Bois en de bewijzen daarvoor, herhalen! 's-Gravenhage, H. J. TYDEMAN, Januari 1 896. (oud-Resident van Tegal.) INHOUD 189 0, JV°. 3. In Memoriam Joost van der Baan. ?? Benoemingen. ?? Algemeene Vergadering gehouden in het Groot Keizershof te 's Gravenhage op Zaterdag 22 Februari 1896 ?? Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Februari 1896. ?? Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief. ?? Roermondsche zegels. ?? De Haagsche Magistraat, door Mr. J. E. van Someren Brand. ?? De Gemeentewapens door Baron d'Ablaing v. Giessenburg. ?? Tragen en Antwoorden. Geslacht van 't 'Wout (du Bois), door H. J. Tydeman. Plaat: 40 Roermondsche zegels. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.