De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

ti- MAANDBLAD VAN HET Genealogiscii-heraldiek genootschap ‚??Do Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr. H. 3. KOENEN, Kanaalweg 63, Scheveningen, bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. Gr. WILDEMAN, van Spey&straat 41, te 's-Gravenhage. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer W. baron SNO√?CKAEBT VAN SCHAUBUBO, Daendelsstraat 11. Leden te 's-Graveohage betalen per jaar ∆? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad / 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. Geslacht Boddens. XIV6 Jaargang. 1896, Kort geleden bracht ik de genealogie Boddens in orde ten gerieve van den Heer Jacob Boddens te Apeldoorn, vermoedelijk het laatste mannelijk oir van dit geslacht. Veel ontbreekt, inzonderheid wat betreft de ouders der aangehuwden, doch daar wordt naar onderzocht, en verder wat betreft de aansluiting van den refugi√© met de Belgische familie. Tijdens de Hervorming weken de Prot. geworden leden uit naar Engeland en Nederland. De anderen bleven er. Mij is bekend wat te vinden is in de werken van Le Roux, v. Dijcke, Hellin, de Vlaminck, Goethals, Moens en Hessels. Verder heb ik kunnen aanvullen uit de gedrukte genealogie de la Bassecour (bij Goethals ‚??Miroir des Notab.'), uit het ‚??Stamboek' :‚?Ę Romswinckel, deJoncheere, Veeckens en Gobius, uit het ‚??Patriciaat' voor de paren tages de Vlamingh van Oudshoorn, Pancras, v. Ghesel en Faes, uit den eersten jaargang van het Familieblad voor v. Alphen en uit een M. S. Vos, in bezit van ons medelid,-den Heer van Oordttot Bunschoten, te Apeldoorn. Le Roux geeft copie van den adelsbrief, 30 April 1598 door den koning van Spanje gegeven aan Louis en Pierre Boddens, die zich in zijn dienst hadden onderscheiden. Daarin staat o.a. dat hunne voorouders reeds eene eeuw lang in Tielt in de regeering gezeten hadden, en ‚??Louis s'√©toit noblement alli√© a la maison de Piermont'. Dit laatste komt gedeeltelijk overeen met eene opgave uit eene uitgebreide genealogie Baert (in bezit van ons medelid te Helvoirt): Johan Frans v. Hooghelande, Heer van Hooghelande, wedr. v. Jonkvr. de Wintere, huwt 1614 Maria Boddens, dr. van Pieter (niet Louis!) en Anna de Piermont, dr. van Jerome en Anna d'Yserin. Wie verklaart het verschil? De afstammelingen van Louis schijnen in de Vlaminck's werk voor te komen. Een met hen geparenteerde abt in Tielt'die + 1770 over de genealogie in correspondentie was met een der H.H. B., schreef in een nog bewaarden brief, dat het geld van het bij de VI. laatstgenoemde echtpaar verkwist was door den man. Verder staat nog in dezelfde genealogie : juffr. Boddens huwt Adriaan de la Coste, Hr. van Terstraeten, Burgemr. van Brugge, zoon v. Andr√© f 28 April 1613 en Livine de Valentia f 1620 (beiden begraven in de kerk van St. Dinant te Brugge) ex. matre Bailleul. De genealogie begint met Jean B. f Haarlem 1612, in Vlaanderen. In het poorterboek van Leiden vond ik: 1669, 16.4 Pieter Pietersen Boddens, lindewever van Tielt. De door Moens en Hessels genoemden komen even¬≠ eens uit Tielt. Verder vond ik in de aant. ‚?? B: Cornelis Boddens, f 1545, koopman te Thielt, en een anderen Cornelis, prior of biechtvader der Jacobijnen te Brugge in de 16de eeuw, maar zonder opgave van de bron. Dito: Lodewijk B, Penningm1. van Vlaanderen en zijn zoon Coenraad, Burgemr. van Brugge, beiden Hr. van Strazeele. In de ‚??Interm√©diaire' van 1891 plaatste ik eene vraag waarop 3 antwoorden inkwamen: lo. Jean Baptiste B. geb. Brugge, 20 April 1596, rector van het Jesuitencollege te Maastricht, lOFeb. 1632, werd 20 Juli 1638 onthoofd na de inneming der stad door de Hollanders. Verscheidene zijner brieven zijn te vinden in: ‚??Historia Provinciale Flandro-Belgicae S. J.'. (Gent 1867, bl. 35‚??80 en XXXIV‚??XLIII) en eene andere in ii Onuitgegeven brieven van eenige Paters der Soci√ęteit van Jesus'' door Visschers R. C. Priester (Arnhem 1857). Zie verder om hem een art. van den B>. Schaepkens in de ‚??Messager des Sc. H. de Gand' (1867). Zijne ouders waren: Louis, quaestor generalis van Vlaanderen, en Anne de Piermont. 2o. Loys B. Hr. van Strazeele, bezat bij Brugge een aardig klein buitenhuis ¬ęHet Steentjen' waarvan afbeel¬≠ ding bij Sanderus ‚??Flandria Illustrata' (Keulen 1641, I 332). Conrad B, zijn zoon, Burgemr. van, Brugge in 16...., Jean Baptiste, de Jesuit, met nog deze bron: C. Sommervogel ‚??Biblioth√®que de la compagnie de J√©sus,' Brussel 1890. I col. 1563‚??4. 3¬į. De bewering dat Boddens en Boudens in Vlaanderen van dezelfde origine zijn, met verwijzing naar: Rietstap, Borel d'Hauterive ‚??Armorial de Flandre', Merghelynck (Arthur) ‚??Recueil- de g√©n√©alogies in√©dites de Flandre'