De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

73 74 NB. De tot nog toe medegedeelde huwelijken staan in twee folianten, waarin de gedoopte kinderen, lid­ maten, kerkeraadsacten, rekeningen etc. etc. De overige huwelijken etc. zijn door Ds Rutgers en opvolgers aangeteekend in een afzonderlijk -boek, dat niet in het archief te vinden is, en evenmin in het gemeente archief van Lienden. Errata. Men leze overal voor V. Breuck, van Brewck. Id. bij 1714. 29 April D'. Zaalliffer. 1735, 7 Aug. Fiere (dr van Fier). Ommeren. H, J. SCHOUTEN. Predikanten in Noord Holland te platte lande, anno 1609. Volgens register der resolutien van gecomitteerde Raden der Staten van Noord Holland Deel n<>. 11: 1607â??1611, fo. 153 â??Ten voorsz. daghe' (24 July 1609). â??Aen Ed. Heeren Staten va Hollt en Westvrieslandt. â?? Welgeborë E. Alsoo de Gedeputeerden des Synodi dezer quartiere uwe E: Mo. In Januario lestleden zeker vertooch hebben gedan ten eynde de kerckendienaren ten platten lande alhier, in hare Stipendium souden moghen werden ge tracteert, als die va Hollandt, Ende uwe E: M°. by hare brieuen alsdoen hebben belast ons te Informeren wat elc va kerckendienaren ten platten lande tot zij. Stipendie is | genietende, daer van te maken pertinente Lijste, en uwe ! E: Mog d'selue bijde eerste gelegenth* ouer te zenden omme daer op geleth en daerop zulcx gedisponeert te worden als uwe Mo: E: in alle gelyckh*bevinden zullen te behooren: Soo hebben wij dien volgende ons daer op gelnformeert en daer van pertinente lyste gemaeckt ouer | elcke Classe, die wij uwe Mo: E by dezen ouerzenden, j dienstelicken en vruntlicken verzouekende daerinne soo fauorabelicken te willen disponeren dat die Dienaren in deze diere ende costeln tyt een redelk en eerlk onderhout sullen moghen hebben voor haer en hare familie. â?? Hier mede etc.' Lyste van. namen der dienaren ten platten lande Mitsgaders ooc vaü groote haërder familie, en tegenwoord. tractament ouer haren dienst sorteren onder t''classis van Alcmaer. Jan Jansz. Stengrast, bedient Scermer, Scermerhorn en de Capelle te Mysen heeft een vrouwe en drie kin­ deren zijn stipendium is 350 gul^ ontvangt van Scermer en Scermerhorn 275 gl. en va Capelle te Mijsen 75 gl. Adriaen Claesz van Raephorst, bedient Schoorl enBerghen heeft een huysvrou ende vijff kindern. Syn stipendium is 450 guldens, ontfangt de zelue vvt de kercke1 goeder in die plaet2: moet van die penninghen een huys buyren of coopen. Andreas volcardi Winsuni, bedient Valckooghe i heeft een vrauwe en 4 kinderen : heeft in alles tot I noch toe geen meer gehadt tot zijn beloni11 dan 250 guld. t'welc dan ooc groote1. dient tot zijn achterdeel, wort van de plaetze zelue betaelt. Wouter Adriaensz vander Molen, bedient Graft, e5 deRijp heeft een huysvrou met thien kinder, en een oude moeder van 82 jaren die tot zijnen laste is. Sijn Stipendium is 450 guld., ontfangt van Graft 400 gl. en van Rijp 50 gl. volgen d'ordonnan van E. M. heeren Staten. Cornelis Albertsz, bedient Outcarspel, en noortscarwoud op langedijc. heeft een vrou en 2 kinderen, zijn Stipendium is 400 gl. ontfangt van elc der zeJuer plaetze 200 gl. Jacques de Schauteet, bedient Groede, Camp, eiiHeringhen heeft een huysvrou en 6 kindn, Syn Stipendium is 450 gl. ontvangt zij. betalinge van de E. Rentmr Doctor Adam van foreest. Francois de Beurse, bedient St Maerten en het ooghe heeft 10 kinderen, en nu onlange is zy huysvrauwe int kinderbed gestoruen. Ontfangt 400 gl. van de kerckmrs tot St. Maerten en 100 gl. va rentmr D. Adam va. foreest. Vincentius Muysevoet, bedient Schaghen, heeft een huisvrou en drie kinderen. Sijn Stipendium is 500 guldens die hem van weghen zijn Edelh* den Heere van Scaghen van Casteleyn tot Scaghen betaelt worden Hercules Jansz, bedient op Wieringen o'rdinaris 3 dorpen, Oosterlandt, den Oeuer en Stroe, heeft een huisvrou we, een kindt, en een oude moedr, Syn Stipendium is 400 guldens, en wort vande Rentmr die op Wieringhen gestelt is, betaelt. Euert Jacobsz, bedient 2 dorpen op Wieringhen, Hypo litushoff en Westerlandt heeft een huysvrou en 2 kinderen. Syn Stipendium is 450 guldens, die hem mede van de Rentmr op Wieringhen betaelt worden. Anthonis direxz, bedient Warmenhuysen, heeft een vrau en vier kinderen, eïi ooc last van eenighe kinderen zjjns ouerleden broeders. Syn Stipendium is 400 guldens, en wort van' kercmrs aldaer bett. Jan Euertsz, bedient Egmondt op zee en op de Hoeue, heeft acht kinderen sonder huisvr. Syn Stipendium is 450 guld. en wort betaelt van Rentmr Doctor Adam van foreest. Aris Polckertsz, bedient Outdorp en Ooterleeck, heeft een vrauwe en een kindt Syn Stipendium is 400 gulden en wort van plaetzen zelue bett Herberty Henrici, bedient Winckel, heeft een huysvrou en drie kinderen. Syn Stipendium is 350 guldens, ontfangt zijn betalinge van Kerckmrs der zeluer plaetze. Albert Jacobsz, bedient Oudenierop en Veenhuysen, heeft een huisvrou en 2 kinderen te voren vyue, Syn Stipendium is 450 gl , hij wort van dorpen na elcx gelegentheyt betaelt. Abraham Direxz, bedient Nieuwe Nierop, heeft een huysvrau en vier kinderen. Syn Stipendium is 400 gl. die hij van kercmrs aldaer ontft. Aris Goossensz, bedient op Texsel, den Burch en deC'ooghe, heeft drie kinderen sonder huysvr. Syn Stipendium is 450 guldens wort van kercmrs aldr bet* Willem Barentsz, bedient op Texsel, den Hoorn en den Westen, heeft een huysvrau, drie kinderen, en een oude moedr die tot zijne laste es. Syn Stipendium is 450 gl wort vande kercmrs betaelt Frans Fransz van liurck, bedient Harinc Carspel en Eenigen-burch, heeft een huysvrou en acht kinderen. Syn Stipendium is 450 gl. wort aldaer van kercmra bet* ontfangende van Harincarspel 300 gl. en van Eenigenb. 150 gl. Pieter Janssoo. bedient Egmont binnen en Heyloo, heeft een vrau, een kindt en het tweede verwachtende en zijns huysvr. Moedr. Syn Stipendium is 400 gulds die hij ontfangt vande Scout loeff van Harier. Matthys Gerritsz Coussi, bedient Bersingerhorn, heeft een Huysvrou en drie kinderen en bij zelue wort door versceyde Accidenten en Swaricheden dicwyls bezocht. Syn Stipendium is 400 guldens, die hij van weghen zijn