De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

75 76 Ed. den Heere van Snagen vvt de pastorie van Barsinger hom ontfangt, Gelyck mede de plaetze va' Harinchuysen j onder zijn Ed. geleghen zyn de betalinge die de leegste is doet vvt de pastorie, en ooc vvt de kercke1 goede r. volgen voorgan t'accoort, byde zelue met Consent van zyne Ed den Heere van Scaghen. Jacoby Alberti Camp bedient Coedych en pancraes, Heeft een Huisvrou, maer noch geen kindt. Syn Stipendium is 400 gl. ontfangt van die van Coedyck 112 gl. en 10 St. en de reste vande E Rentmr doctor Adam van foreest. Ambrosius Johannis, bedient Petten, heeft een Huisvrau met een kindt. Syn Stipendium is 400 gl., ontfangt 200 gl. tot Petten en ooc 200 gl. van E. Rentmr doctor Adam van foreest. Vaceren van Dienaren tegenwoordich: Suytscherwoude en. Brouc op langedyck. Huysduynen. De Wale en Oostereynde op Texsel. Lijste vande namen der dienaren ten platten lande, Mitsgaders ooc vande groote haerder familie, en tegen­ woordige tractament ouer haren dienst sorterende onder het Classis van Hoorn. Swaech. â?? Arnoldus Henrici, belast zijnde met een Huysvrou, en vier weeskinderen, zijne nagelaten weeskens van zijne ouerleden twee dochteren, hebbende tot zijnen laste de huyshuere, ontfangt jaerl. voor Pension 350 gl. Hauwert. â?? Jan Adriaensz hebben vrau en een sone ontfangt jaerl. vvt de kercken goederen van voorsz. dorpe ter some va. 400 gl. Woggenum Wadwey. â?? Joannes fleurkens, hebben een vrau, en twee zijnes broedrs weeske s tot zijnen laste, ontfangt van voorsz. kercken ter some van. . 400 gl. Berchout Schaerwout. â?? Albert Jansz. hebben een vrau en vier kinderen ontfangt jaerl. vvt de kercken goederen van voorsz. dorpen ter some van . . 450 gl. Grosthuysen Auenhorn. â?? Theodorus Christiania Besten, hebben een vrau en 2 kind11 ontfangt jaerl. vvt de kercke goederen der voorsz. dorpen 400 gl. Schellinchout. â?? Cornelis Jansz, hebbend e vrau en drie kinderen, mitsgads. noch een oude moeder ontfangt jaerl. tot pension vvt de kercke goederen van voorsz. ' dorpen te same van 400 gl. Ooster-, Wester blocher, â?? Euert Michielsz hebbende vrau en 8 kinderen, doch ten meesten deele gehylickt, ontfanct jaerl. tot pension vvt de kercke goederen der voorsz. dorpe de some van 450 gl. Oostwout. â?? Pauwéls Pauwelsz, hebben tegenwoordich geen vrau, maer acht kinderen doch meest gehylickt, en daer en bouen beswaert zijnde, met weeskens zijner ouerleden dochter, ontfangt wtte kercke goederen der voorsz. dorpe de some van 365 gl. Midwout, vaceert, hebbende tot noch betaelt d1 ordonnan van Ed. Mogen Heeren Staten van Westvrieslandt. Bennincbroeck. â?? Henric Jarichsz, hebbend e vrau en ses kinderen, ontfangt jaerl. tot pension wt de kercke goederen der voorsz. dorpe de somme van . . 400 gl. Sybecarspel. â?? Gijsberty a Schoten jongman ontfangt tot pension . 350 gl. Spanbrouc Opmeer. â?? Vacat. Word den dienaer betaelt vvt de kercke goedn volgen d'laeste ordonnan van E. Heeren Staten va Westvrieslant. Hensbroeck Opdam. â?? Jan Debbitsz hebben vrau en vijf kinderen ontfangt jaerl. tot pension van de kercke yoochden der voorsz. dorpen de some va 362^2 gl-, eQ vvt t'comptoir van 't landt de some van 87 gl. 10 st. maken te samen ter some va 450 gl. Vrsem Mysen. â??â?¢ Dauid Martensz potterau, hebben vrau en 7 kinderen ontfangt jaerl. tot pension van voorsz. kercke van Vrsem de somme van 225 gl. en noch vanden Comptoire deze s landts de some van 200 gl. makende tsamen jaerl. ter some van 425 gl. Hoochtwoude. â?? Isaac Gerritsz, hebben vrau en ses kinderen, ontfangt jaerl. tot pension vvt de kercke goe ­ deren der voorsz. dorpe 400 gl. Aertswoudt. â?? Vacat. betalen volgens de E. Heeren Staten ordonnantie vvt haren kerckengoederen. Abbekerck lambertscaghen. â?? Willem Segersz, hebbende vrau sonder kinderen, ontfangt jaerl. vvt kercken goe ­ deren van voorsz dorpe de some va ... . 400 gl. Twisch. â?? Bippertus Sixti, hebbende vrau maer noch sondr kind11 ontfangt wtte kercke goederen der voorsz. dorpe tot jaerl pension de somme van . . . 350 gl. Opperdoes â?? Gerrit Pietersz, hebben vrau en kindt ontfangt jaerl. tot pension wtte kercke goederen der voorsz. dorpe de some van 250 gl. en van 't comptoir des landts noch hondert gl. maken tzamen de zomme van 350 gl. Lyste vande namen der dienaren ten platten lande: Mitsgaders ooc van groote haerder familie, en tegen­ woordige tractament ouer haren dienst sorteren onder t'Classis van Enckhuysen. Willem Willemsz, Dienaer in Bouencarspel, met vrou en vijf kinderen trect van zijn Dorp naer de ordonnan vande H. Staten 400 gl. Nicolaus Wilhelmi, Dienaer in luttekebroeck, met vrou en drie kinderen trect van zijn Dorp naer de Ordonnan van H. Staten 350 gl. Petrus Jacobi, Dienaer in Hoochcarspel met vrou en 3 kinderen treckt van zijn Dorp naerde Ordonnan van H. Staten 350 gl. Fredericus Brueckerus Dienaer in Binnewysent, Ende Westwoude. noch joncgezel zijnde trect van zijne dorpen naer de ordonnantie va H. Staten 400 gl. Heyndrick Pietersz Dienaer in Veenhuysen met vrou en vier kinderen (onder de welcke een soon is van 24 jaren geheel Innocent) trect va zijn dorp naer de Ordonnantie van H. Staten 400 gl. Frans lucasz Dienaer in Hem met vrou en 3 kinderen, trect van zijn dorp naer de Ordonnantie vande H. Staten 350 gl. Wilhelmus Nicolaj, Dienaer in Wydenes en Oosterleeck met vrou sonder kindn trect van zijne dorpen naer de ordonnan van H. Staten 400 gl. Otto Gerritsz, Dienaer in Wervershoue met vrou en 2 kinderen, trect van zijn dorp naer de ordonnantie van H. Staten 350 gl. Grootebroeck vaceert tegenwoordich doort overlyden vanden Dienaer. Alsoo de dienaren vande Eylanden onder onsen Classem ouermits de ongelegenth* vande Wintertyt niet en conden tegenwoordich verschijnen hebben wy naer onse beste gissinge en weten hare gelegentheyt aldus gestelt Abraham Boytius, Dienaer op Oostende van VUelandt, met vrou en vijff kinderen trect vant landt. . 450 gl. Wouter Beynersz, Dienaer op Westende van fliélandt, met vrou en 2 kinderen trect soo vant dorp als vant landt 450 gl.