De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie te zen¬≠ den aan den heer M. √∂. WII,UEMAN, vm Speykstraat 41, te 's-Gravenhage. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer W. baron SNOUCKAERT VAN SCHATJBUKG, Daendeltstraat 1). Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar / 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad ∆? 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ. 1. XlVe Jaargang. BERICHT. De leden van het genootschap worden beleefd verzocht, ten einde alle noodelooze onkosten op het innen hunner contributie te vermijden, deze per postwissel te willen overmaken aan het adres van den penningmeester den heer R. P. VAN DEN BOSCH, Koningsplein 47 te 's-Gravenhage. Na 15 April zal over de nog niet voldaan zijnde contri buti√ęn worden beschikt, ook van de in Nederland wonende leden, met verhooging der kosten daarop vallende. Tevens worden allen dringend verzocht, om bij ver¬≠ andering van woonplaats hun nieuw adres op te geven. HH. Secretarissen van de Genootschappen welker tijdschriften aan het onze in ruil worden gezonden, worden beleefdelijk doch dringend verzocht, alle vervolgwerken en andere nitgaven ~te doen toekomen aan den bibliothecaris den Heer W. Baron SNOUCKAERT TAN SCHAUBURG, 11 Daendelsstraat, 's-Gravenhage. HET BESTUUR. 1896, AVIS. Dans Tint√©r√™t d'un service r√©gulier, nous prions nos membres, d'envoyer, le plus tot possible, le montant de leur abonnement pour 1'ann√©e 1896, a Mons. R. P. VAN DEN BOSCH, tr√©sorier de notre soci√©t√©, Koningsplein 4il, la Haye. Pass√© le 15 Avril, nous ferons pr√©senter les quittanees a domicile. M.M. les membres sont instammant pri√©s de nous com muniquer tout changement d'adresse. Messieurs les Secr√©taires des Soci√©t√©s, qni donnent en √©change lenrs oenvres et revnes, sont instammant pri√©s d'envoyer lenrs pnblications a notre bibliothecair'e, Monsieur le Baron W. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 11 Daendelsstraat, La Haye. LE COMIT√? DIRECTEUR. Zij, die lid van het Genootschap wenschen te worden, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. De -contributie bedraagt buiten 's-Gravenhage ∆? 6.‚??, binnen die gemeente / 10 ‚??. Voor leden zijn de verschenen Jaargangen van het Maandblad verkrijgbaar voor de volgende prijzen: 1883 ad' f 5, 1884 ad ∆? 4, 1885 tot en met 1891 ad ∆? 3, 1892, '93, '94 eo '95 ad ∆? 6.‚??. Inlijving in den Adel. Bij Kon. besluit van den 19 December 1895 is Jacobus JLp,thon,y, Adolph von Schmid te Amsterdam, met al zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in ‚?Ęden Nederlandschen Adel ingelijfd met de praedicaten ‚?Ęvan jonkheer en jonkvrouw. Het Bestuur. Bestuursvergadering1 van Maandag 18 November 1895. Afwezig zonder kennisgeving de HH. Voorzitter en Penningmeester. De Heer Gysberti Hodenpyl presideert. De notulen der voorgaande vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Redacteur brengt ter tafel twee mededeelingen van ZExc. den Minister van Buitenlandsche Zaken, i. d. 9 en 17 October 1895, gericht aan het bestuur en het bericht inhoudende, dat blijkens een bij den tijdelijken zaakge¬≠ lastigde der Nederlanden te Rome ontvangen nota van