De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

121 122 6de Generatie. O. 1. Maria Cornelia Catharina van Koetsveld van Ankeren, geb. te Utrecht 3 Juni 1834, overl te Norg, provincie Drenthe 8 Juni 1870, trouwt met Jacobus Christiaan van Dooremaal, officier van gezondheid 2de klasse bij de Marine, tijdelijk gedetacheerd te Veenhuizen, gemeente Norg, later, na 1870, oogarts te 's-Gravenhage. 2. Johannes van Koetsveld van Ankeren, geb. te Utrecht 9 November 1835, officier van gezondheid lste klasse, belast met het toezicht over de kweekelingen van de destijds bestaan hebbende Rijkskweekschool voor mili­ taire geneeskundigen te Utrecht, nadat die school werd opgeheven en de studenten aan de Universiteit te Amster­ dam verplaatst werden mede naar Amsterdam verplaatst tot het geven van onderwijs en het houden van toezicht. Bij Koninklijk besluit van 6 September 1874 benoemd tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Ongehuwd 3. Johan Philip van Koetsveld van Ankeren, geb. te Utrecht 15 Mei 1838, overl. te Amsterdam 7 Januari 1888, trouwt met Petronella Geertruida Munnik. Kinderen S. P. 1 Elise Philippine Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. te Groningen 8 September 1845, trouwt 19 Augustus 1877 met Johannes Backer, geb. te Dordrecht 10 Augustus 1836, zoon van Jan Dam Backer en van Anna Christina Adolfina Stenbith. 2. Sara Catharina Frederika Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. te Groningen 14 Januari 1849. On­ gehuwd. 3. Louise Johanna Leopoldine Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. te Groningen 17 Januari 1851. Ongehuwd. 4. Maurits Bernard Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. te Gouda 26 Maart 1859, lste luitenant der infanterie bij het instructiebataljon te Kampen, gehuwd aldaar den léden Juni 1891 met Henriette Cornelie Pauline de Vries, geb. te Amsterdam 23 November 1865, dochter van Robertus Jan de Vries en van Henriette Auguste Prantzen. Kinderen T. Q. 1. Cornelis Paulus Johannes van Koetsveld, geb. te Rotterdam 31 Januari 1848, overl. te Koetei (Borneo) 9 September 1889, assistent resident te Koetei (Borneo), trouwt te Maros (Celebes) 28 Juni 1871 met Christina Elisabeth Bax, geb. te Maros (Celebes) 7 October 1852. Kinderen V. 2. Constance Aletta Lamberta van Koetsveld, geb. te Rotterdam 27 Mei 1843, overl. te Rambatam 30 Maart 1880, trouwt te Rotterdam bij volmacht 22 Februari 1872 met Johan Emilius de Meijier, Hoofd-Ingenieur bij 's Rijks­ waterstaat in Nederlandsch-Indië, geb. te 's-Gravenhage 7 November 1848, zoon van H. J. de Meijier, referendaris aan het Ministerie van Koloniën, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en T. Vitringa Coulon. 3 Pieter Marie van Koetsveld, geb. te Rotterdam 6 Augustus 1850, beambte aan de Transvaalsche spoorweg­ maatschappij te Johannesberg, trouwt te Robertson 9 Augustus 1887 met Maria Margaretha Swart, geb. te Eobertson 15 Juni 1859. Kinderen V. 4. Bernard Christiaan Constant Louis van Koetsveld, geb. te Rotterdam 28 Juli 1855, thans te St. Louis te Noord-Amerika, trouwt te Rotterdam 29 Mei 1879 met Maria de Boer Vervoorn, geb. te Herwijnen 21 Juni 1852, dochter van Arie de Boer Vervoorn, geneesheer aldaar en van Magdelena Maria Deileman. Kinderen W. 5. Cornelis Elisa van Koetsveld, geb. te Rotterdam 2 November 1853 , overl. te Rotterdam 24 April 1854. 6. Lambertus van Koetsveld, geb. te Rotterdam 29 Januari 1857, overl te Rotterdam 30 Januari 1857. 7. Cornelis Elisa van Koetsveld, geb. te Rotterdam 15 Januari 1859, overl. te Rotterdam 29 Mei 1859. R. 1. Elisabeth van Koetsveld, geb. te Westmaes 30 September 1832, trouwt te 's-Gravenhage 12 September 1860 met Hendrik Willem Balthasar Croiset van Uchelen, geb te Utrecht 19 Mei 1823, overl te 's-Gravenhage 8 Februari 1883, officier der artillerie, zoon van Hendrikus Wilhelmus Johannes Agathus van Uchelen, majoor en plaatselijk commandant te Ilellevoetsluis, ridder der Mili­ taire Willemsorde en van Cornelia Esther Croiset. 2. Cornelis van Koetsveld, geb. te Westmaes 30 Sep­ tember 1835, kandidaat in de theologie 1867, 19 April 1868 predikant te Usselo, 1871 te Beusichem, 1872 te Zevenhuizen, thans te Goes (1), trouwt te 's-Gravenhage Mei 1868 met Petronella Hendrica de Jongh van Arkel, geb. te Opheusden 17 Augustus 1837, overl te Halfweg bij Haarlem 6 Februari 1891, dochter van den predikant Zegerus Theodorus de Jongh van Arkel en van Machtelina Hendrica van Luttervelt. Kinderen X. 3. Otto Christiaan van Koetsveld, geb. te Berkel 10 i Januari 1838, overl. te 's-Gravenhage 10 Februari 1883, ambtenaar aan het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, trouwt te Haarlem 13 Juli 1871 met Alida van der Eist, geb. te Haarlem 12 Mei 1842, dochter van Pieter van der Eist, griffier der Gemeente Secretarie te Haarlem en van Anthonia Huijgens. Kinderen F. S. 1. Petronella Geertruida van Koetsveld van Ankeren, geb. 26 Juli 1870. 2. Jannetje van Koetsveld van Ankeren, geb. 29 Sep ' tember 1872 3. Christiaan Albertus Johannes van Koetsveld van Ankeren, geb. 31 Juli 1883. 4. Michiel Adriaan van Koetsveld van Ankeren, geb. 13 Januari 1885. 7de Generatie. T. 1 Henriette Auguste Mengel van Koetsveld van Ankeren, geb. te Kampen 2 Mei 1892. U. 1. Lambertus van Koetsveld, geb. te Takalar (Celebes), 28 April 1872. 2. George Simon van Koetsveld, geb. te Takalar (Celebes) 15 December 1873, 3de commies bij de Post en Telegraphie te Cheribon. 3. Bernardine Christine Constance Louise van Koets­ veld, geb te Takalar (Celebes) 28 Mei 1876, trouwt te (1) Hij gaf in 1895 gedichten uit in een boekje getiteld voor oog en hart, in 1896 een werk getiteld karakterbeelden van het lijdens tooneel.