De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

123 124 Batavia 29 December 1892 met Jacobus Predericus Toung, geb. te Batavia 26 September 1864, candidaat notaris. 4. Maria Adriana Magdalena van Koetsveld, geb. 3 October 1878, overl. 11 September 1879. 5. Cornelis Paulus Jobannes van Koetsveld, geb. te Maros (Celebes) 4 Januari 1880. V. 1. Lambertus Cornelis van Koetsveld, geb. te Ro bertson 9 Augustus 1888. 2. Pieter Gerardus van Koetsveld, geb. te Robertson 20 September 1889. 3 Constance Aletta Lamberta van Koetsveld, geb. te Robertson 23 Juni 1891. W. 1. Gerardina Anna Catharina van Koetsveld, geb. te Rotterdam 2 Maart 1880. 2. Lambertus van Koetsveld, geb. te Rotterdam 14 Juni 1881. 3. Maria Adriana van Koetsveld, geb. te Rotterdam 26 Augustus 1883. 4. Bernard Christiaan van Koetsveld, geb. te Rotterdam 14 September 1886. 5. Willem Frederik Arius van Koetsveld, geb. te Rotterdam 21 November 1888. 6. Johan Emilius van Koetsveld, geb. te- Rotterdam 12 Maart 1891. X. 1. Cornelis Elisa van Koetsveld, geb. te Usselo 15 Juni 1869, aide-essaijeur bij de goud- en zilverwaar borg te Roozendaal. 2. Zegerus Theodorus van Koetsveld, geb. 13 Februari 1871, overl. te Zevenhuizen 30 Augustus 1875. 3. Anna Maria van Koetsveld, geb. te Beusichem 10 Juni 1872. Y. 1. Antonia Maria Alida Ottolina van Koetsveld, geb. te 's-Gravenhage 16 November 1874. 2. Elisabeth van Koetsveld, geb. te 's-Gravenhage 21 Februari 1877. Genealogische Fragmenten. (1) 2 Duncan. Mij zijn drie families Duncan bekend: 1°. eene fransche, voorkomende in â??Les Montalbanais et le Refuge' van H. de Frace, volgens de recensie in 't â??Familieblad' IV bl. 111, 2°. eene engelsche â?? wapen bij Rietstap, 3°. eene zeeuwsche â?? wapen eveneens bij Rietstap: in rood een vlammend hart van goud. Van dit geslacht ligt de afdruk van een cachet naast mij, naar ik meen, eigen­ dom van den Heer Boer, na te noemen. Het cachet stelt een kwartierstaat voor: hoofdwapen Duncan, waarbij lambrequins en het ontvlamde hart als helmteeken. Rechts: Duncan en Jongeneels. Rietstap meldt: Jongeneel (Rot­ terdam) Ec.: au 1 d'or a trois oiseaux de sa.: au 2 d'azur a une canette d'arg., bq. et m. de gu., au 3 (1) Het fragment-w. Vollenhoven, 1895, blz. 31, is bij vergissing op-, genomen onder â??vragen en antwoorden'. Er werd noch gevraagd noch geantwoord. De eenige vraag was: wie was de vrouw van Salomon Bosch en wat was hij? â?? welke hier herhaald wordt. d'argent a. trois têtes de More, au 4 d'azur k trois crabes d'or. Op den afdruk zie ik (ook met een loup) duidelijk een s achter den naam. Verder zijn er de kwartieren: 2, 1, 4, 3, d. w. z heraldiek rechts boven den canette d'argent, maar duidelijk op rooden grond. Op 1 (2) en 3 (4) (de vogels en de krabben) meen ik stipjes te zien, die dan een gouden grond zouden aanduiden. Wellicht is een en ander een fout van den stempelsnijder of eene foutieve opgave van hem, die het cachet liet vervaardigen Links: van de Walle, niet bij Rietstap: een kasteeltoren in 't water, van drie verdiepingen, de beide bovenste met kanteelen, terwijl, voor zoover ik ontdekken kan, het tweede kanteel (van boven af) aan de randen van 't schild is verbonden door ringen en nog iets, een hand of een staaf. 4de wapen: van Kepbroek, niet bij Rietstap: in goud drie harten naast elkander en daaronder drie zesbladen naast elkander. Bestaan er meer cachetten met kwartierstaten? Dit cachet zou kunnen zijn van (zie â??Familieblad' V, blz. 81), mr. Jacobus Anthoni (Duncan, geboren Brou­ wershaven, gest. 1806 te's Hertogenbosch, tr. Anna Maria Snijders, geb. 9 Mei 1765 te Aarle-Rixtel, gest. 29 April 1840, waaruit: 1° Cornelis Marinus, geb. 29 Jan. 1783, gesneuveld bij Waterloo. 2°. Jacobus Cornelis, geb. 16 Dec. 1783, gest. Maart 1784 3°. Antonius Jacobus, geb. 2 Febr. 1785, gest. 4 April 1785. 4». Wilhelmus Frederikus, geb. 13 Mei 1786, gest. Aug. 1830, boekdrukker te 's Hertogenbosch. 5° Jacobus Antoni, geb. 25 Oct. 1788, gest te'sHer togenbosch, 13 Maart 1853, eigenaar eener fabriek van goud- en zilverwerken. Hij huwde te Delfshaven 31 Mei 1839 Engeltje Wilhelmina van der Horst, gest. te 's-Gra-: venhage 12 Mei 1869, oud 67 jaar. Dochter : Anna Maria Duncan, huwt te 's Hertogenbosch 7 April 1859 Dirk Boer, eigenaar der groote Kon. Bazar te 's-Gravenhage, officier van de Eikenkroon, zoon van Dirk (of Jan?) en van Helena Maria van der Horst 6°. Anna Carolina Louisa, geb. 24 Juni 1790, huwt Herinanus Zonneveld, gest. 1826 te Aarle-Rixtel. 7». Maria Sophia Levina, geb. 27 Febr. 1792. 80. Christina Frederika Wilhelmina, geb 24 Dec. 1793. 9°. Henriette Amalia Daner (sic), geb. 1, gest. 16 Sept. 1795 10o. Henriette Frederika Helena, geb. 3 Nov. 1796, gest. Dec. 1799. 11». Carel Willem Christiaan, geb. 30 Maart 1802, gest. 9 Nov. 1812. Verder zijn mij bekend . Johan Duncan, gewone Raad en Rekestmeester en Raad en Rekenmeester der domeinen van Willem Karei Hendrik Friso. De Engelsche admiraal Duncan, vriend van de Winter., In het doop- en trouwboek der Engelsche gemeente te 's-Gravenhage (Leeuw. 1893, blz 14 en 44), komen voor: George Duncan huwt Anne Mary Isaie. Kinderen: 1. Sophia Elisabeth, ged. 19 Maart 1758.. 2. Charles Alexander, ged. 20 April 1760, huwt in die kerk 30 Oct. 1791 Sophia Albertina Ostheim. 3. Georg William, ged. 20 Mei 1764.