De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

125 126 3. Rijshouwer. Hoe is het wapen? 1». Hendrik Bijshouwer Pieterszoon, eigenaar eener korenmolen te Papendrecht, tr. Jenneke Schorteldoek Ary's dr (Aartszn.) Dochter: Teuntje Antonia, geb. 18 Feb 1824, gest. eenige jaren geleden, tr. Papendrecht 31 Oct. 1849 haren neef Leendert van Duren, geb. Dordrecht 10 Februari 1807, eigenaar eener blokmakerij ald , zoon van Abraham, graanhandelaar te Dordrecht (uit Nicolaas Willem, kas­ sier te D. en regent v. h. H Geest- en Pesthuis te Nieuwerkerk, en Hendrika van der Kevie) en van Helena Cornelia Schorteldoek (uit Leendert Aartszn. en Cornelia Nierharrn). NB. Deze van Duren stamt af van Pieter van Dueren, 1701, schout van Zevenhuizen (boven Rotterdam) Zijn groot cachet (S Pieter van Dueren) uitnemend gegraveerd, toont dit wapen: gekw. 1 en 4 en 8p ster, 2 en 3 drie (2 en 1) ruiten. Helmt de ster tusschen eene vlucht Kleuren zijn mij onbekend. Zijn broeder of zijn zoon (?) deed in 1701 mede aan't schenken der kerkramen. Diens wapen (met onderschrift: â??Adryaan van Dueren Schepen') kwam er in voor volgens 't verslag der comm. der Kon. Ac. van Wetensch. tot het opsporen enz. van oude kunst 1867. Deze ramen werden toen verkocht aan de gebr. Hamburger te Utrecht, die ze in 't volgend jaar te Parijs verkochten in 't Hotel Drouot. Deze heeren konden mij niet melden wie de kooper was. Ze meenden, dat ze naar Engeland zijn gegaan. Nasporingen door middel van fransch en een engelsch tijdschrift, zijn tot nog toe vergeefsch geweest. Ik deed deze nasporingen, omdat mijne tweede grootmoeder eene dochter was van Nicolaas Willem, bovengenoemd. De familie Nierharrn voert, volgens cachet bij den heer L. v. D.: gedeeld, rechts (herald.): een ankerkruis, links: een klimmende gekroonde leeuw. Helmt: een haan. Wie kent deze familie? 2°. Huibert Jacobus Bijshouwer, huwt Sara Heenk, zoon: Huibert Jacobus, gest. Zeist 8 Juni 1871, eigenaar eener steenbakkerij te Leiderdorp, huwt Adriana Hoos, dr. v. Pieter Hendrik en van Cornelia Dirks. Dr.: Cornelia Adriana, geb. Leiderdorp 8 Jan. 1838, gest. Zeist 24 Mei 1869, huwt Leiden 14 Aug. 1862 Pieter Johannes Couvée, geb. ald. 29 Oct. 1835, eigenaar eener olieslagerij en kerkvoogd Ned. Herv. Gem, zoon van Abraham, eigenaar eener olieslagerij en van Elisabeth Jacomina van Buuren. Hij hertr. Zeist 14 Juli 1870 Davelina Adriana Hermina Masthoff, dr. van Ernst Barend, ambtenaar b. d. administratie en van Catharina Jacoba Anna 's Greauwen. 3°. Jan Rijshouwer en Johanna van Vollenhoven heb­ ben (o. a.?) de navolgende kinderen, waarvan mij de volgorde onbekend is: a. Maria Elisabeth, f Dordrecht 2 April 1878, oud 48 ]'., huwt Mr. Willem Jan van Vollenhoven, geb. Rotterdam, f Dordrecht 15 Maart 1886, oud 63 j., pre­ sident der Arr. Rechtbank ald., zoon van Jacob v. V. en Geertruida Johanna Merk. b. Joh. huwt eene Schuurman Schimmel. c. Dochter, huwt P. v Vollenhoven. d. Louisa Jacoba Cornelia Johanna, geb. Rotterdam 2 Oct. 1835, huwt ald. 22 Mei 1861 Adrianus Justinus van Bavesteyn, geb. ald. Dec. 1824, koopman, zoon van Adrianus Justinus Hendrikus en van Soutje van Straalen Monsieur. e. J. A., eene dochter. Æ?. C. J., een zoon. g. Adriana Johanna, tr. Dr. Johannes Adrianus Boogaard, hoogleeraar te Leiden, wiens overlijden op 2 Juni 1877 door de sub bâ??f vermelden (in die volgorde) en te Rot­ terdam wonenden, wordt bekend gemaakt. Zie o. a. Ned, Leeuw 1886 en 87 i. v. en Familieblad I, gen. v. Ravesteyn. 4». Familieblad I. 90, blz. 1 en 4 meldt bij de brand­ weer te Rotterdam als hoofdman in 1867 J. R., als brandweer buiten de stad, eerste wijk in 1854 Johannes R. en dito tweede wijk Jan R. 1835. 5° Ned. Leeuw 1894, blz. 61, C. H. Andreae, tr. te Groningen 15 Juni 1892 H. C. Rijshouwer. 6o. 4 April 1883 f te Rotterdam Wilhelmus, 3 j., zoon van W. Tieman en C. G. Rijshouwer. 7°. Er is een parentage met Offerhaus, waarvan ik de aant. op 't oogenblik niet kan vinden. Van bovengenoemde familie Heenk ken ik alleen: Johannes H., 31 Maart 1871, notaris te Leimuiden, 17 April 1856 secr. van den Vier Ambachtspolder, 5 Mei 1870 penningm van idem, volgens advertentie in een blad in Maart 1895 van zijnen klerk. Ommeren. H. J. SCHOUTFN. Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop. Ao. 1652â??1662. (Vervolg van kolom WO, jaargang 1896.) 1661. 8 Jan. Cornelis Martens, zoon van den vrijtuynier Marten Jacobs, des avonds 9 uur. Louis Isaacqs van Amersfoort, tamboer van 't fort, 's avonds van een schielycke siecte overleden. 2 Febr. Willem van de Graeff, óppefcoopman, aan boord van 't schip Maarsseveen overleden, welk schip 3 Mei aan de Caep aan kwam. 30 April. Pieter Barchout. schipper, aan boord van ge­ meld schip. 12 Junij. Cornelis Hermensz. van Utrecht, timmerman, van de Maarsseveen. 17 Maart. Gerrit van Harn, commandeur, tot vervanger van der Commandeur Riebeeck aen de Caep ge designeert is 17 Maart aan boord van 't Wapen van Hollant, overleden en op 't eylant St. Vincent begraven. 20 Junij. Hendrik Henck ondercoopman van 't schip 't Wapen van Hollant. 25 Junij. Anthonio de Wit, uyt 's Gravenhage, soldaat. Voor 26 Julij. Antonio Lafaille bouckhouder op 't schip 'tRaedhuys van Amsterdam, 11 April uit Texel geseylt en 26 Julij aan de Caep gekomen, is onder­ weg overleden, evenals voor 26 Julij. Salomon Sandra, adsistent op genoemd schip.