De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

127 128 31 Julij. Claes ter Maet, uyt 's Gravenhage, soldaet. . 5 Aug. Lubbert Olphertsz. Tettens, bottelier van 't cchip het Raetbuys, heel swack, beneffens meer andere aen landt verbleven. 5 Sept. Jan Teunisz. van Muyden, matroos van 't schip 1t Huys te Swieten, hier sieck verbleven. 7 Sept. Jan Quever van Hammerbergen, knecht van den vrijborger Frans Gerritz. van den Uythoorn, voorleden nacht overleden. 12 Sept. Joost van Cortvelt van Gent, soldaet van 't schip, 't Huys te Swieten, hier aen lant sieck verbleven. 19 Sept. Wiggert Saacken van Leeuwarden, soldaet, een van de siecken van 't schip de Paerl, alhier verbleven. 14 Oct. Barent Waender van Varik, een vrij man. 15 Oct. Olaes Salomonsz. van der Gouw, twee (sic) bootsgesellen, beyde jongst van de Parel en de Princes Royael hier siek aen landt verbleven. 9 Nov. Isaacq de Graeff van Leyden, adelborst. 21 Nov. Pieter Egbertsz uytter Dam, baas smith, een fray nuchter en goet werckman. 24 Nov. Pieter Roman, gekwetst bij het jagen op een oliphant, dat hij ongeveer 2 uyren daerna is comen te overlijden, op een tocht in het binnenland. 1662. 2 Maart. Jacob Huybertsz. van Rosendael, baas hovenier (een expertman in sijn thuynsaecken) van een seer corte sieckte overleden,, achterlatende eene bedroefde onbemiddelde weduwe met twee kinderen ende van noch een swanger gaende. 5 Maart. Jan Mathijsz. van Geertruydenberg, een vrijmans jongen, sijnde met West Friesland jongst hier gekomen. 8 April. Jacob Jansz. van Antwerpen, soldaet. 17 April. Huybert Roothof, van Sluys in Vlaanderen, tamboer. voor 28 April. De president Olij overleden aan boord van 't schip de Nagelboom van de Camer Hoorn, 9 Januarij uit Texel geseylt. De commandeur van Riebeeck vertrok in Mei 1662 naar Batavia alwaar hij 18 Januari 1677 is overleden. Zijn lijksteen is na het afbreken der groote Kerk te Batavia, onder het bestuur van Daendels opgeruimd op een onwaardige plaats terechtge­ komen en later terug gevonden. De steen droeg dit opschrift. Hieronder ligt Begraven Den E. Hr. Johan van Riebeeck Eerste stichter der Colonie ten Cabo de Bona Esperance en pudt Prae sident van Malacca, jongst secretaris van de Hooge Rege Ringe van India. Obiit 18en JaNuary Ao. 1677 oud 58 Jaaren. NOG EENIGE ANDERE BIJZONDERHEDEN. 1652 Zondag 12 Mei. Is alhier in het nog ongedekte stuk van het huis binnen het ongemaakte fortjen staande, door Dommiené Boukerius, predikant per den Walvisch hier gekomen, de eerste predikatie gedaan en het Heilig Avondmaal des Heeren gecelebreerd. 15 Mei. Deze middag hebben het fort den naam gegeven van de Goede Hoop, na order van onze Heeren Meesters, en de bolwerken of panten, na de schepen hier ter reeds leggends, als namelijk: De zuidpunt genaamd den Drommedaris, de Oostpunt Walvisch, de Westpunt Oliphant, de Noordpunt Reiger. 1653 13 Jan. Op dato hebben onse afgesneden ende hier aen de Caep allereerst gewassen tarw beginnen te dors sen, sijnde redelijck vet en de groff van corll ende na alle apparentien hier nae ('t lant wat gemest zynde) beter te succederen. 2 Febr. Op dato hebben d'eerste witte kool voor onse tafel gesneden, soo extaordinaire vast gesloten, mitsgaders mals en delicaet van smaecke, als in 't vaderlant can gevonden worden worden, gelijck mede de roode cool, emmers alzoo vast ende rede­ lijck groot vallende. 16 Nov. Hebben van dage d'eerste blomcool uyt onse thuyn gesneden, soo schoon ende delicaet vallende als in 't vaderlant. 21 Mei 1656, Den hovenier bracht van dage een Spaensche radeys thuys die ö1^ pond zwaer woegh, welke soorte hier treffelijck aerdt, enz. 10 Oct. 1656. Verleden week syn 'd eerste hollantse esparges (1) (verleden jaer gesaeyt) gesneden welcke dit eerste jaer sommige wel een groote duim ende ordinaire een vinger dikk waeren tot groote ver wonderinge, sulcx nae alle apparentie die versnaep peringh mede gansch goeden aert sal hebben, etc. 1 November. 1659. is op dato d' eerste hollandsche roos aen de Caep gepluckt, van roseboomen Ao. passato hier gecomen, ende staen de kerse- ende mispel boomen jegenwoordigh mede al fraey te bloeyen, item oock eenige lemoenboomtjes, etc. 9 Dec. 165 Heden is de eerste rijpe kers aen de Caep gepluckt, van een kersseboom die stijff 3 jaeren hier in de thuyn gestaen heeft. 25 july 1661. S'namiddags heeft den Commandeur Riebeeck met sijn huysvrouw d' eerste 2 lemoenen van een boompjen in Compiea thuynen staende afgepluckt, synde fray geel gecouleurt ende al moy groot St. Heienas slagh. van jonge boompjes voor dato van daer doen haelen, en is te hopen datter haest meer sullen beginnen te dragen. 17 April 1662. Heden zjjn de eerste 2 rijpe Hollantse appelen afgepluckt in CompieB fockboomgaerd van een boomtjen niet boven 5 voeten hoogh, genaemt wynappel, waereu tusschen de 11 ende 12 loot d' een' d' ander geen aes overwegende ende dicht bij molcander gewassen, sijnde tot vollen wasdom, mispelen sijnde aen verscheide boomtjes mede al bijna rijp. (1) Aspergies. Medegedeeld door J. C v. d. M. INHOUD 1896, M». S. Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van Koetsveld, door J. M. van Kuyk. â?? Genealogische Fragmenten, door H. J. Schouten.â?? Aanteekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden aan de Kaap de Goede Hoop, A° 1652â??1662, medegedeeld door J. C. v. d, M. (Vervolg van kol. 110, jaarg. 1896 ) Gedrukt bij Gebrs. J. en H. van Langenhuysen, te 's Gravenhage.