De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

MAANDBLA VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden vau het genootschap gezonden. Brieven te. zenden aan den Secretaris den heer Mr H. J. KOENEN, Kanaalweg 63, Scheveningen, bij­ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspoudentie aan den heer M. G. WILÃ?EMAN, Wagenweg Ic te Haarlem. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer W. baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBUKG, DaendehHraat 11. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar Æ? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen Æ? 6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad Æ?6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N». 9. IXUTV^ Jaargang. 1896. Boekwerken enz., ontvangen voor de Bibliotheek en het Archiet. 166. Vaderlandsche Gedenkstukken opgericht in de beide Groote kerken te Delft, met zeven afbeeldingen. Delft, bij P. de Groot, 1829. 4to. Van B. P. TAN DEN BOSCH. 167. Dr. E. Laurillard. Op Uw Stoel door Uw land. Bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaats­ namen. Met wapen- en zegelafbeeldingen. Amster­ dam, D. B. Centen. 1891. 8vo. Van B. P. VAN DEN BOSCH. 168. H. J. Allard. Elisabeth Maria Musch en hare be­ graafplaats in de kerk van St. Cyr. (Overdruk uit de Katholieke Illustratie) Van M. G. 'WILDEMAN. 169. Eigen Haard. 1896. aflevering 9 en 10, waarin: Het huwelijk van Constantijn Huijgens. 's Graven­ hage, Dec. 1895. Van A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN. 170. Johan Gram. 's Gravenhage in onzen tijd. Uitgave van het â??Nieuws van den Dag'. Van R. P. VAN DEN BOSCH. 171. J. van der Baan. Kerkhistorische Beschouwing van de -Hervormde Gemeente van Kerkwerve gedurende haar 270jarig zelfstandig bestaan. Zierikzee, 1896.8vo. Van den schrijver. (Sedert overleden, zie kolom 33 en 34 van het Maandblad.) 172. Oud-Holland. Wegwijzer met printverbeeldingen (Wereldtentoonstelling van het Hotel- en Reiswezen. Amsterdam, Meiâ??1895â??November.) Uitgegeven door het bestuur van Oud-Holland. Amsterdam, 1895. 173. A. Loosjes Pz. Lauwerkroon voor de Nederlandsche Zeehelden bij hunne betoonde moed en dapperheid in den Zeeslag voor Algiers den 28sten van Oogst­ maand 1816. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz, 1817. 8vo. 174. J. Ter Pelkwijk, lid der Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel. Beschrijving van Overijssels Watersnood in Februari 1825. Te Zwolle bij Clement de Vri en van Stegeren, 1826. 8vo. (Dit werk is opgedragen aan B. H. Baron Bentinck tot Buckhorst, gouverneur der Provincie Overijssel.) 175. Hendrik Harmen Klijn. Gedichten aan het Vader­ land gewijd. Uitgegeven ten voordeele van het Vader­ land. Te Amsterdam bij Johs. van der Heij en Zoon. 1830. 8vo. 176. Petronella Moens. De Roemvolle dood van J. C. J. van Speijk, dichtstuk Te Koevorden bij D. H. van der Scheer, z. j. 8vo. 177. Catalogus der Tentoonstelling-Bosboom, voorafgegaan door eene Autobiografie van den Schilder, 's Gra­ venhage, 1891. 8vo. (Johannes Bosboom werd geboren te 's Graven­ hage den 18 Februari 1817 en overleed aldaar.) Nrs. 172â??177 van Mr. P. H. P. VAN MARLE. 178. Rapport Annuel de la Commission de Thistoire et de la Bibliothèque des églises Wallonnes, présenté aux deputés des églises Wallonnes réunis a Haarlem le 27 Juin 1895 et jours suivants. Leyde, le 4 Juin 1895. 8vo. Van M. G. 'WILDEMAN. 179. Atlas zum Katalog der im Germanischen Museum vorhandenen zum Abdruck bestimmten Geschnit teuen Holzstöcke vom.XVâ??XVIII Jahrhundert. XII. tafeln. Nurnberg, verlag des Germanischen Museums, 1896. Losse platen plano. Van het Germ. Museum. 180. Marie de Man. Gildepenning van Abraham Hilder nisse, deken van het timmermansgilde te Middel­ burg. Amsterdam, 1896. 8vo. (Overdruk uit het Tijdschrift van het Nederl. Genootschap voor Munt­ en Penningkunde.) Van de schrijfster. 181. M. G. Wildeman en W. F. A. van de Blocquery e. a. Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten, geteekend door J. M. Lion. 's Graven­ hage, 1896. Aangekocht.