De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

141 Gebohrene Princessin zu Nassau gebohren 14 Februari 1770 gestorben 8 Juli 1808 en van Karei Ludwig Farter, Ritter der Königlicbe Nieter landischen Militair-Willemsorde ^geboren te Dillenburg den 26 Merz 1772 gestorben te Wiesbaden 17 Merz 1825. Sonnenberg bij Wiesbaden. R. P. VAN DEN BOSCH. Grafschriften etc. in de Hervormde Kerk te Westbroek. In 't koor bevindt zich de graftombe van den 29en bisschop van Utrecht: Balduinus van Holland. Deze graftombe is eigenlijk alleen het bovenste stuk, n. 1. het (geschonden) beeld met deksel, dat in de zuide­ lijkste der drie koornissen is nedergelegd. 't Kan zijn dat de verheven tombe door een der 2 hooge banken bedekt is. Verder hangen er twee rouwborden, die door den molm geheel zullen vergaan, tenzij een belanghebbende zich hun lot aantrekt 't Eene heeft een gedeeld schild, rechts (herald) in ? een zwarte leeuw met gouden kroon en nagels, links een keper: vergezeld van 3 merels, zwart op rood. Daaronder 19 Novemb. 1679 en de kwartieren: v. der Vecht. Waal v. Vianen Crayink. Winssen. Werden. Zandwijk. Schimmelpennink. Snellenberg. Zuylen van Nyevelt. Weerdenborg. Wassenaer v. Duvenvoorde. Zuylen. Zuylen van Nyevelt. Erp. Renesse. Tuyl. 't Andere heeft als hoofdwapen: in rood (noteerde ik, wellicht goud) een zwarte adelaar met onderschrift: 16 Mei 167(2?) en de kwartieren: Livendal. Corler. Ittersum. Wtterwik. Verbrae. Oldenaller. Dort. Wayer? (een faas vergezeld van drie merels, blauw op goud). In 't koor is een hardsteen ingemetseld met dit opschrift: Dit jaer óns heeren MVC en XLVI den XVfflde dach in julii offlyvigh gheworden dê edelen en waelghe borë heere heer Willem vrij vrijgra aff zoe Rennenberch heer tot Zuylê en Westbroeck en heer tot Olden hoerne daert hart Zuylen in die Cappelle is begraven ende het inghewant hier in de Westbroeck het lichaem tot Ostbroeck begraven. Daarboven in hardsteen een wapen: in zwart een linkerschuinbalk van blauw. Wie is deze man? De kerk der abdij van Oostbroek bestaat niet meer, zooals men weet. Een slechts ten deele leesbaar opschrift (ik meen (*) deels onder de banken) (1) 'tla lang geleden, dat ik 't noteerde. 142 olliter hac seniorre quiesco Harlingius urna errat egit corpus. Mens super astra volat [ob] iit 21 Nov. A«. 1684 aetat. 70 wellicht van een predikant? Harlingius? (van Harlingen) Verder: â??Dirck Anselmus', en nog een paar zonder belang en een met gothische letters, uitgesleten: Ghijsbert ? Loende(rsloot?) Ommeren. H. J. SCHOUTEN. Lejresueffing aan het Amsterdamsch archief. De door den heer H. J. Schouten te Ommeren in dit Maandblad gemaakte opmerkingen en gevraagde inlichting betreffende de door mij onderteekende en aan belang­ hebbenden gerichte Circulaire over de toepassing van de hier geldende legesverordening op de nasporing in de oude Kerk- en Puy-Registers, wil ik gaarne beantwoorden, dewijl ik den heer S. toestem dat genoemde circulaire wat de derde alinea betreft, inderdaad verduidelijking behoeft en deze in dit vakblad van heeren Genealogen hun en mijzelf, naar ik hoop van nut kan zijn, zoolang de voorraad dier gedrukte circulaires althans nog een betere redactie opschort. De gewraakte 3°. alinea dan, waarin staat dat bij opgave van juisten datum én het Register, slechts f 1.â?? voor afschrift wordt verlangd, wil zeggen dat, behalve opgave van jaar, maand en dag, bij een gevraagde doopacte: het Register der Kerk behoort te worden vermeld en dus welke kerk van de 11 Ned. Gereformeerde, welke van de 27 Roomsch-katholieken, welke van de beide Luthersche en welke van de beide Engelsehe. Overigens of het Register der Doopsgezinde, Remonstrantsche, Griek sche of Israëlitische Kerk de gevraagde acte moet inhouden. bij een gevraagde acte van trouw, inteekening of vol­ trekking : moet worden opgegeven of deze in Kerk- of Stadkuis Register is te vinden. bij een gevraagde begrafenisacte: moet worden vermeld het Register der Kerk of van het Kerkhof waar de begrafenis plaats had. Eerst als aldus de opgave wordt gedaan, is nasporing uitgesloten. De klapper onzer Registers geeft dan rechtstreeks het nummer van het boek aan en dit geeft al of niet op den gemelden datum, de verlangde acte waarvan het afschrift Æ? 1.â?? legesgelden kost. Overigens meldt, dunkt mij, de circulaire duidelijk dat over ieder jaar onderzoek vooraf f 3.â?? wordt betaald en niet die som wordt betaald per acte in dat jaar gevonden. Hierbij wil ik nog dit voegen : Wordt een onderzoek verlangd over een zeker aantal jaren, dan geldt dit onderzoek over alle Registers van die jaren. Wordt een acte gevonden van doop, trouw of begraveiLjrcwwew het aantal jaren, waarover het onderzoek is betaald) dan wordt gerestitueerd voor die jaren waarover de nasporing onnoodig is geworden. Ik maak van deze gelegenheid gebruik tot de mede deeling, dat slechts bij uitzondering de Kerk- en Puy Registers aan den belanghebbende tot onderzoek worden in handen gesteld en dat overigens eigen onderzoek de betaling van de legesgelden niet opheft.