De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

143 144 Het ligt niet op mijn weg hier te beoordeelen in hoe­ verre deze Legesverordening te hooge of te lage tarieven voorschrijft en Burg. en Weth. v. Amsterdam al of niet met deze legesheffing de beoefening der genealogie, voor het onderzoek alhier, tot wat de heer S. noemt, een dure liefhebberij hebben gemaakt. Alleen hoop ik van harte dat de heeren liefhebberen van het boven verklaarde wel deugdelijk kennis willen nemen. Mag ik hun beleefd een ??zegt het voort' verzoeken! 25 Augustu s 1896. MR. W. R. VEDER. Gem. archivaris te Amsterdam. Arbeid adelt. In een onlangs verschenen dienstvoorschrift voor het Oostenrijksch-Eïongaarsch leger worden de volgende be­ palingen aangetroffen. Ieder officier van het actieve leger, die voor den vijand gediend en zich daarbij steeds goed gedragen heeft, bovendien wijzen kan op 30jarigen onaf­ gebroken dienst bij den troepen, de staven, de garde of de gendarmerie, wordt op zijn verzoek door den keizer naar gelang van zijn nationaliteit kosteloos in den Oosten rijkschen of Hongaarschen adel verheven. Hetzelfde voor­ recht wordt toegekend aan die officieren, welke gedurende 40 jaren onafgebroken gediend en zich daarbij steeds goed gedragen hebben. Vragen en antwoorden. Geslacht Fockens. In de genealogie Witteveen in 't ??Stamboek', mis ik: Witteveen, koopman te ?, huwt Egberdina Catharina Fockens, geb. 1883 te Grijpskerk of. te Twijzel, gest. te Ylst 1885 kinderloos, dr. van Lucas, pred. laatst te Sneek en van Anna Wilhelmina Bavingha. Zij hertr. Willem Hotzes Ringnalda, burgemr. van Ylst, wedr. Richtje Kornelia Oppedyk. Gaarne ontving ik aanvulling: datums, ouders van W. en R, wapen ?? R. etc. Kan iemand mij uit Valentijn melden wat er staat van Gerardus Verbeek, 1755 pred. te Batavia? Hij huwt Femina Fockens, welke hertr Blom ijzerhandelaar te Amst. In 1672 moet er een Jur. Prof. Henricus Veltman zijn geweest, waar ? zijn dochter .. . ? huwt.... Clop penburg, sec. van den laatsten vorst van Oost-Friesland. Hunne dochter....? huwt Lucas Fockens f 17 . Hoe is het wapen Cloppenburg ? (3 boomen naast elkander ?) Heeft iemand iets over de familie Gesner ? Nav. 1888, blz. 75 meldt iemand (wie ?) in 't bezit van huwelijks­ gedicht: Johannes Fockens, pred. Ransdorp, tr. 4 Aug. 1750 Susanna Gesner. Daarbij staat: zie wapen G. in Rietstap ?? alwaar eene Zürichsche familie van dien naam wondth genoemd. Indien de eigenaar van 't gedicht dit leest, Vgelieve hij te melden of het wapen Fockens daarop staat en welke kleuren het heeft. Hij noemt kwartier »2 : Froon. Ik geloof: Cloppenburg (moeder). Hoe zijn de wapens Havingha en Ippias? Zijn er wapens Vlink te Sneek, Heeringa, (twee e's) te Spannum, v. Rees te Franeker, en de Mare te Leiden. Een en ander vraag ik ter aanvulling van eene genealogie Fockens, die in dit blad zal verschijnen. Wellicht weet een onzer Friesche medeleden menige vraag te beant­ woorden. Wil men zoo goed zijn mij rechtstreeks te schrijven ? Steeds tot wederdienst bereid. Ommeren, bij Tiel. Pa9torie. H. J. SCHOUTEN. Wapens : van Dnivelan d (?) en Smits . De heer Smits, Burgemr. van Jutfaas, vond in den inboedel van zijnen vader, notaris te Gouda, een oud zilveren cachet met dit wapen: parti-émanché. Rietstap geeft in zijn Armorial (2e ed.) als voorbeeld (pl IV, n». 8) v. Rhoon, maar op 't cachet (op den afdruk nl.j loopen de 5 geeren omgekeerd, nl. van (herald.) rechts naar links Sehildh.: 2 klimmende leeuwen. Het schild is gedekt door een gravenkroon (fantasie?), waaruit een opkomend schaap of lam, of een hond, met naar rechts (herald.) gewenden kop. Kleuren niet aangegeven. Van welke familie is dit? De moeder van dien notarjs heette Plemp van Duiveland. Is Plemp daarbij wellicht bijge­ voegde naam? Rietstap geeft: v. Duiveland Zél. Parti émanché de cinq pièces de sa. et d'arg. C.: un vol a 1'antique, de sa. et d'arg. [v. Adriani de Duiveland dit Monel]. Dit laatste wapen is: Flandre (Conf. de nob. 5 Oct. 1622) Parti-émanché d'or. et de gu. de dix pièces. C.: un chien iss. de gu. entre des fleurs de lin au nat. ??Lin' zal moeten zijn: lis. Wie weet iets van die com­ binatie Plemp v. Duiveland? De familie Smits is uit Gouda. Genealogie is niet voorhanden, althans niet in dezen tak. Weet iemand er iets van? 't Wapen herinnert aan: Schmid Edle au f Holz hammer, Bav. (An. 5 fév. 1796) Coupé: au 1 d'azur a trois bandes ondées d'arg., ch. chacunes d'une anguille au nat. la tête en bas, au 2 de gu. a une ancre d'arg. posée en bande. Smits voert, volgens cachet: in goud: Schmid auf Holzhammer, als zee, waaruit bovenkomt een getand rad van zwart (?) Helmt.: 2 olifantstrompen. Over beide wapens en familiën ontving ik gaarne .in­ lichting. Ommeren. H. J. SCHOUTEN. VERBETERING. De hoed op het wapen Hessels (zie mijn ??geslacht Craffort' alhier, 1894, afl. 6 en 7), is geen tournooihoed, maar een hoed met omgeslagen rand. O. H. J. S. I1VHOU» 1896, ~S°. 9. Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief.?? Amsterdamsche Ooms, door Mr. H. J. Koenen. ?? Genealogische Fragmenten, door H. J. Schouten. Van Bodegem (Bodegom), door Jao. Anspach. ?? Kuser, door Jac. A ??Aebinga van Humalda, door R. P. van den Bosch. ?? Grafschriften etc. in de Hervormde kerk te 'Westbroek, door H. J. Schouten. ?? Legesheffing aan het Amsterdamsche archief, door Mr. W. R. Veder. ?? Arbeid adelt. ?? Vragen en antwoorden. Geslacht Fockens. ??Wapens van Duiveland ? en Smits, door H. J. Schouten. ?? Verbetering. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, te 's Gravenhage.