De Nederlandsche Leeuw, jaargang 14 (1896)

185 186 lesten Juny 1588. Pieter Jacobsz van Goedereede seyl maecker, borg Heyndrick Jansz Cops op Delffshaven. 1 July 1588. Jacques de Waeijer van Gent Vlascoper, borg: Jan Cornelisz schipper op ten houck van de breetsteech, Int swarte lam. 4 July 1588. Claes Ariensz marctschuytvoerder op Am­ sterdam, geboren van Leyden. Borch Claes Maertensz Swaertveger aen d'ouden Delfflnt onset van Leijden. 7 July 1588. Joost van der Eist en Adriaen Luck beyde van Dordt. Borger Jan dircxze Screweling en Jacob Jansz apothecaris. 2 Aug. 1588. Hillebrant Arrientz schoëmaeck van Soetermeer. Borg: Barthelmees henricxs Schoëmaec In Jacob gerritzstraet. Aug. 1588. Antonis Willemsz Lyndewever geboren van Doessy In de Kempen, gewoont hebbende tot Antwerpe en tot Arnemuyden In Zeeland borg. Tonis pietersz lynewever an de Geerwech. xiij Aug. 1588 Pz. Pietersz backer uyt den haghe Borg: Thunis Jansz Kistemaecker woonen Int noerteynde. xvj Aug. 1588. Bamoen Jansz schipper van Crimpen, borg: Jacob Arientz schuytvoerder opt Delfshaven 7 Sept 1588. Pr Arentsz metselaer van Westeynden. Borg. Jan Ambrosiusz backer. 10 Oct. 1588. Louris de Raet van Nyeupoort In Vlaen­ deren Borg: Daem yzaacqz br. lesten Oct. 1588. Jacob Everart va Antwerpen linde­ wever. 1 Nov. 1588. Govert Willemsz, douckvercooper van Goch Borg: Vranck Claesz coornvercop aen d'oude Delft. ij Nov. 1588. Engebrecht Henricxs van Reynsaterwoude, cuyper borg: Corn. Cornsz leestmaï woon bij Sint Annen convent. iv Nov. 1588 Jacob Jaspertz smit van Sgravesande lest gewoont hebbende tot Wateringhe. Borgen: Symö Jacobsz schoenmaecker ande voorstraet en mr. Jacob alewijnsz Ouwendijck Inde blauwen hont. 23 Dec 1588. Liwen van der Voorde van Brugge tinne gyeter. Borg oth henricxs In den cleynen helm ant marcktvelt. 30 Jan. 1589. Bastiaen eeuwoutsz stuerman van Sche veninge, Borg: Cornelis corsz wonende In St Jan. 14 Marty 1589 Aryen Jansz Sehoèmaecker van Brussel Borg: Willem Cornsz cleermaecker besyden d'oude Kerck. 15 Aprilis 1589 Pieter Blaserus metselaer Ut den haege. Borg: Leendert dircxsz, Lindewever wonen Int rietvelt. 27 Aprilis 1589. Joos van Brecht pasteybacker van Ant­ werpen Borg: Jan Jansz Seyl, cruydenyer 27 Aprilis 1589. Heyndrick anthonisz Kistemaf van breda Int Ste Jacob. Borg: Pr Jacobsz paep corendrager. 28 -Aprilis 1589. Gillis Vermeulen Couckebacker van denremonde in Vlaenderen. Borg: hartman adriaensz Notaris woii alhier. 10 Mey 1589. Gillis Cornelisz Bleynckvlyet wt Suutlandt Borg: Jan Jorisz van der Burch. 16 Mey 1589 Willem Woutersz metselair van hooch straten In Brabant Borg ? Pr hendricxz cruydenier Inde papesteech Inde metaelen vysel. 19 May 1589. Jan pietersz backer van Nuetbergen in tlandt van Gulick. Borg: Daniël van den Berch Jacobsz Seylmaef bij de Zuytpoorte. 29 Mey 1589. Jan van halmael, van wezel coopman. Borg: Sebastiaen Cornsz van den Berch. 6 Juny 1589. Sybrant jorisz yzercramer van leyden. Borg: arend gysbrechtsz Schoemaf in Jaep gerritsz Straet 6 Juny 1589 Pf maateusz Schoelapper van Callae ut Vlaenderen Borg: Bastiaen prs Schoelapper an noortzyde van nyeuwe Langendyck. den 12 Juny 1589. Govert Thielmansz van Stralen Cramer en Inwoonder bynnen deser Stadt. ?? Borg : Pieter van Stralen Cramer, en Adriaen Jansz. Cramer naest de Granaetappel 16 Juny 1589 Barthelemees ferwers (?) Jacobs. Borch Jacob Alexandersz. balbyaen. 11 July 1589. Franchoys Willems Lindewever van Ant­ werpen. Borg: Jasper Jansz. ballemar int Riet velt. 1 Sept. 1589. Aert Barthelmeesz. Schipper geboren van Schoonhoven, alhier van Jonx op gewoont hebbende. Borg : Borger Jansz br. id. id. Jan Wels Leenertsz. linnenwever van hellemont. Borg Willem Roelantsz. Cuyp woonen Int ryetvelt. % 10 Sept. 1589. Abel Jansz. van Thienen In Brabandt, Sloetmar Borg: Hack thysz. hopcop 6 Oct. 1589 Huych gerritsz Cool van Rotterdamme. Borch Jacob eeuwoutsz. van Leyden 9 Oct. 1589. Corstijaen Michielsz. Linde wever van Seven huysen. Borg: Cornelis Denysz. lindewr wonende ande Oude Vareken marekt. 11 Oct. 1589. Yeman Thomasz. speciael azynmaecE van Middelburg. Borg : Pr. Cornsz. broertge woonen : Int Zuyteynde. 28 Novembris 1589. Cornelis Zymonsz timmerman van Naeltwyck. Borg: Jacob jorisz. van Cootgien Schoenmaecker opt houck van de Choerstraet. 29 Decemb. 1589. Nicolaes deuremans gebooren van Bruyssel. Sergeant onder de compagnie van Jan van der Dussen In dyenste deser stadt. Borg: Aryen harmansz. trommelslagher van Schutterye woonen Int Rietvelt. xiij'. february 1590. Gilles de berch van Gent seyl maecker wonende byde zuytpoorte. borg: Daniël jacobsz de berch seylmaecker wonende mede aldaer. 16 february 1590. Jacob Aryensz mosselman van Sant­ voort Borg: Willem Jaenen In Vlamingstraet vischcoop 12 Marty 1590. Aelbrecht Symontz Stoeldraeger van Groeninghen lest gewoont hebbende tot Amsterdam en alhier bynnen Delff Borg: Guille-Vlaminx steen- ! houder Int vesteynde. 24 Marty 1590. Claes direkz Uten haech mandemaecker. Borg: Zacharias hendricxz coorencoper. 12 April 1590 Andries de Sonnick geboren van Cortryck. Borg: huych prsz droechscheerder in de colff. 25 «ipril 1590. Aelbrecht gerritsz. cleermaecker van Amersfoort Borg: Cornelis rosinus cleermaecker wonen in de molsteech. laesten April 1590 Jacob Stevensz cleermaecker van Antwerpen. Borg: Corn Jansz Vennecool bouck vercoop In de Vette hen.