De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

11 B. Keurenaar, Willem Brijlink (den 7 Julij 1795), Clercq op de Secretarij van Holland, geb. van Ter Heide, van Geffen, Myery van den Bosch. de wed». Norh, een officier de Santé, de naam onbekend, vermits de zelve zig thans te Rotterdam bevindt. Delo, met vrouw en vijf kinderen, zedert de komst der Franschen, Predikant, van Maastricht. O. H. de Krieger, A. Vermeer (zeedert gepass. week), Clercq bij het Comm. van Marine, van Rotterdam. Ni evens (zeedert eenige maanden), geen kwaliteit, van Brussel. den Adv*. Gallé, L. van Heide (zeederd 30 meij), Capn. adjud. in het Batt. Chass. Tirailleur divis de Peaux. Jansen (zeedert Meij 1785), zijnde geweest Chirugyn major in het pesthuys te Rotterdam, van Rotterdam. . Aansorgh, H. du Diffnes, musicien dans la Compagnie attachée au quartier General en Chef de 1'armée du nord pres les répresentants du peuple fraugais. de weduwe Rosmulder, A. Brederode, gepd. capitain, Van Vugt (Myery v. d. Bosch). Procr. van der Meulen, deszelfs moeder de wede. v. d. Meulen en zuster J. W. v. d. Meulen, huisvrouw van D. de Mijn (zeedert den 5 Julij 1795), van Amsterdam. Molenkamp, Christiaan Vorstman, student, van Leijden. W. J. Rotteveel, Frans van der Rijk (zeedert mey 1795), wever, uit Brabant, en H. W. B. van Liesvelt, Luit. van de Cavallerie, van Mattha. Bolderman, van Geurke, Collonel, vertrekt eerstdaags na Nymweegen. Raad de Thomeze, Een fransch officier, de naam on­ bekend doch is buijtens huys besteed. C. A. Sprengers, J. v. Lentz en zijn knegt, chirugijn major bij het 2e Batt. ligte troepen in fransche dienst, van Antwerpen. Nicolson, L*. Coll. bij de armee, van Breda. Uit naam van Deeken en Hoofdlieden voorn., Nrs der Huizen. (R. P.?) VAN DER MEULEN, Secretaris. Lijst van de Veenestraatbuurt. 38. bij Joseph Gesbeek, galanteriewinkel, (op de kamer): de Heer de George, gekoomen van Bergen op Zoom in April 1795. 41. bij de Koopman Haagen, (geinkwartiert): Twee Bataaven, zich noemende dé knegts van den Commandant David Chassé, logeerende bij Bultos in het Korte Voorhout. 42. bij J. Stein, musicant, (geinkwartiert): Arnold Maes, Brabander van geboorte, kapitein in Franschen dienst. Nra der Huizen. 12 47??48. bij Hendrik van Diest, spiegelkoper, (op de kamer): de Heer Jacobus Anthonisse, Provoost-generaa van de Marine, geb. te Bergen op Zoom, en gewoond hebbende te Bergués in Frankrijk, ingekoome met Mai 1795. (geinkwartiert): Peru, kapitein in het 3de bataljon van de 143J/2 Brigade in Franschen dienst, gekoomen van Wassenaar. 50. de Wede. A. Le Maitre, glaswinkel, (op de kamer): de Heer J. Sells, vice-admiraal bij de Marine, ingekoomen Mai 1795. de Heer Reuvens, Secretaris van de Marine, ingekoomen Juny 1795. 54. bij de pruikmaaker Loye op de kamer woont: de Heer Adv. Stuurman bij wien thans logeert de Heer C. Prediker Secrets. van 't Committé van Waakzaamheid. 2524. bij Petrus Okke, Tabakkooper, (geinkwartiert): Leonardus Flink, Bataaf met zijn vrouw, gekoomen uit S*. Omer in de maand Juny 1795, 2530??31. bij Johan van Hoogstraten, ijzerkoper, (geinkwartiert): Beaudier, officier der genie in Franschen dienst, gekoomen van Rotterdam. 2537. J. Kappé, galanteriewinkel, (ingekwartiert): Magniee, Employé dans les Hopitaux Militair de 1'Armee du Nord. De bovenstaande lijst ter requisitie van het Committé van Waakzaamheid van de Haage, geformeert door deken & Hoofdluiden der Veenestraats-buurt den 15 July 1795. Mij tegenwoordig J. v. HOOGSTRATEN Secretaris. Lijst van de Groote of Dagelijksche Groenmarkt. Groenmarkt. bij Procureur van der Spijk, de Heer Troussaar, officier de 1'état major general et domestique. bij Gordijn, kruijdenier. Een officier van de dragonders, de naam ombekend en is thans uijt den Haag, dog bij zijne terugkomst zal voorts de naam laten zeggen. bij d' Wedue Emrich. Een aide Garde, genaamd Michalet is er voor 5 dagen. bij C. Vinju, een gend d'armes van den generaal gend. Ettienne Betsin. bij E. Berteaux, een gen d'armes gend. Oas.