De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

171 172 qui fait robjet des vceux de votre auguste personne pour Ie bien être de vos sujets fidéles au nombre desquels mes administrés se flattent d'être comptés. ??J'ai 1'honneur d'être avec les sentiments de la plus haute vénération et de respect le plus profond, Sire! ??De votre Majesté Impériale et Royale ??Le tres humble et trés obéissant ser viteur et tres fidele et trés soumis sujet, ??(signé ) W. P. BARNAART. ' Na een kort debat zonder verdere beteekenis werd het voorstel van den Maire aangenomen en dus bepaald : dat 14 geheel uitgeruste en gewapende ruiters zouden worden aangeboden, dat de hrief van den Maire werd goedgekeurd en opgenomen in de notulen van den Raad, terwijl al de presente ledeu van den Raad dit besluit met hun handteekeuing bekrachtigden, We vinden op het oorspronkelijk stuk: W. P. Barnaart, J. G. B. Bernard, adjoint, Gildemeester, adjoint, Enschedé, ad joint, J. B. Sibmacher, Jac. van der Hout, P. Quarles, II. A. Crommelin: Caudere, J. P. de Wilde, M. van Marum , Balkenschoten, H. Kuenen, V. Loos van Wester kappél, 1. J. Berkhout, J. I. Verkruysen , Jan van Mulukom, de Gavere, Guepin, I. Schouten, Scholting. Nauwelijks zijn er tien maanden verloopen of de slaafsche onderworpenheid heeft plaats gemaakt voor eene zekere mate van zelfvertrouwen, al zijn alle teekenen nog niet daar, door daden de gehechtheid te toonen aan het Huis van Oranje. Er is veel in het geheim gecorrespondeerd met de groote mannen, die de wederherstelling onzer onafhankelijkheid voorbereidden, en door wier doorzicht en onwankelbare trouw de nazaat van een gelukkig bij­ tijds gevluchten Oranje-telg zijn rechtmatige plaats weder kon innemen. Reeds den 19den November, 's morgens om zeven uur, verschenen op verzoek van Johannes Enschedé, comman­ dant-en-chef van het corps ter bewaring der publieke rust alhier, de heeren van der Schaft, Pauw geb. Hoeufft, Gildemeester, van der Vlugt, Scholting, Vermeulen, Chry sostomus, Bernard v. Wickevoort Crommelin, de Wilde van Tets, m?. J. Enschedé, J. P. Teding van Berkhout, en verklaarde voornoemde chef ten overstaan van de heeren Enschedé, van der Aa, Bookmaker, van Kops, van Lee en Hasselaar, als provisioneele hoofdlieden van 't voornoemde corps, dat de 'onderprefect van het arron­ dissement aan den maire had kennis gegeven, dat hij zijne functiën had gestaakt, dat daarom ook de maire meende zijn ambt te moeten neerleggen, en daarvan aan de adjunct-maires had kennis gegeven, dat de maire vervolgens van zijn besluit had kennis gegeven aan den chef van het corps ter beveiliging van de stedelijke rust, ten einde in 't bestuur van de stad te voorzien, dat in eene gecombineerde vergadering van voornoem­ den chef en hoofdlieden was besloten, voorzeide heeren te verzoeken, zich tot eene provisioneele Stadsregeering te constitueeren, om daardoor de noodlottige gevolgen van regeeringloosheid en wanorde te voorkomen. De heeren namen hun mandaat aan, en benoemden uit hun midden tot president den heer David Hoeufft en tot secretaris Jacob Scholting. Van alle deze beschikkingen werd aan de burgerij door middel van een publicatie kennis gegeven, waarin zij werd aangemaand zooals tot heden bij aanhoudendheid loffelijke pogingen aan te wenden, om de rust en orde te handhaven, met dankzegging voor de diensten reeds aan burgerij en stad bewezen. Zoo ging alles langzaam maar zeker en tamelijk rustig tot den 24sten, toen men er ernstig over begon te denken om de Oranjevlag op den toren te plaatsen. We vinden daarover in de Resolutiën van den Provi sioneelen Raad 't volgende: (Verg. 24 Nov.) ??In deliberatie gebragt zijnde of niet, de oranje-vlag alhier zoude behooren te worden opgeheischt en in aan­ merking nemende, dat het naburig Port te Halverwege Amsterdam door Russische troepes bezet is, dat volgens even bekomen Informatiën die troepes naar herwaards op marseh zijn en welligt dadelijk kunnen inrukken, gehoord voorts de dringend verzoek van de gewapende burgers, welke zich ter wagt bevinden om geen oogenblik in dezen te verzuimen maar integendeel met de meeste spoed die vlag op te heisschen is goedgevonden en ver­ staan zooals goedgevonden en verstaan werd bij dezen uit aanmerking van alle die omstandigheden, en uithoofde ook, dat zooeven berigt is ingekomen dat niet alleen op de torens van alle naburige steden en plaatsen maar ook inzonderheid van die te Amsterdam de oranje-vlag wappert, dat voorbeeld te volgen en de kamer van Fabricage te belasten met de uitvoering van dit besluit. ??Is gelezen een missive van 't Algemeen Bestuur in den Haage, daarby toezendende eenige exemplaren van eene Notificatie en Proclamatie by 't zelve gearresteerd, met last, dezelve te doen publiceeren en affigeeren. ??En in aanmerking genoomen zijnde al de omstandig­ heden welke dezen raad hebben doen besluiten tot het opheisschen der oranje-vlag is geresolveerd ook in deezen te cederen en dezelve stukken te publiceeren en affigeren ' Dit besluit van de vroede mannen is niet van eenige* weifeling vrij te pleiten. Te recht of ten onrechte zijn de ??deliberatiën' die het besluit voorafgingen uit het notulen-register weggelaten. Men kon nog niet weten, hoe de wind zou loopen! Acht dagen later evenwel (2 Dec.) werd Z. H. de aanstaande Souvereine Vorst op zijn doortocht naar Am­ sterdam verwelkomd, en bij zijne aankomst aan de Groote Houtpoort, waar evenals bij het Stadhuis een eereboog was opgericht, gecomplimenteerd door de heeren van der Schaft, Hoeufft en Sibmacher. De klokken werden geluid, trompetters bliezen fanfares, de Damiaatjes weergalmden, en op uitnoodiging van het stadsbestuur illumineerde de burgerij van 8 tot 10 uren. Zoo kan het verkeeren! Honderden, die in den aanvang des jaars tot brullen s zouden geroepen hebben ??Vive 1'Empereur', wilden thans de eersten zijn om hun wettigen Vorst hulde te bewijzen. M. G. W. Haarlem, '97. Geslacht van Lom (aanvulling.) In een vorig artikel over de familie van Lom (Katho­ lieke tak), gaf ik in de rij der opvolgende stamouders als VI aan: Johan van Lom, schout te Venlo , huwde