De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

No. 15 16 1098. bij den baron Larré, De Lormea commandant 23 Reg. de chasseurs a cheval. 1099. bij den advocaat van Twist, een briefje van zijn ' eygenhand gegeven en hier ingesloten. Twee onderofficieren d' een zeggende te zijn Sergeant Major en d' ander fourier. d'Eerst genaamt Cosse, d' andere heeft desselfs naam niet opgegeven, en daar gem. advocaat het niet convenieerde om dezelve ten zijnen huijze te logeeren, als nog twee officieren in die week gehad hebbende, heeft dezelve zig genecesseerd gezien, om aan voorsz. twee onderofficieren, blijkens handschrift van een derzelver de Sergeant Major Cosse vijf en seeventig gis ter hand te stellen, waarvoor gem. Sergeant heeft voorgegeven, zoo voor zig als voor desselfs Fourier logement te hebben betrokken in 't Voor­ hout tusschen de Huyzinge van den Heer Meerman en den Pruysischen ambassadeur en het nieuwe logement of coffijhuijs. de inquartieringe van bovenstaande onder­ officieren zeggende te behooren tot 't Fransche Regiment alhier thans in garnizoen moest zijn voor tien dagen. Zaterdag der 11 dezer maand July 1795 d' eerste dag, dus tot 21 deezer. Pro Memoria. Get. Adv. VAN TWIST Nobelstraat. 1101. bij d'Heer van der Kemp, Proffessor Schagt, van Harderwijk. 1103. bij de wed. 't Hoen en zoonen, Inspecteur A. Josse. 1108. bij d'Heer Slicher, Jaques de Cadre, commissaire des Vivres. Oude Molstraat. 1127. bij Ignatius Vermin, 3 kinderen geb. in Gelderland. 1128. Lambertus van Marrewijck uijt het 'Westland. 1164. Frederik Rant en desselfs huijsvrouw van Heusden. 1175. Bij de juffrouwe Hoeben een frans officier, de Hoofdlieden daar aan huijs geweest zijnde, gisteren en van daag de knegt van de buurt er na toe­ gezonden en niemand daar aan huijs frans konnende spreeken heeft men geen nader rapport konnende bekomen omdat de officier niet thuys was, als dat de selve geboortig was van Duijnkerken. 1181. Bij Willem Wagner, een eygenhandig briefje van de france officier hier ingesloten. Quigaer (?) Employé avec transport militaire 2me division de 1'armée dü Nord Brigade du général Laurent Juffrouw Idastraat. 1135. bij den Heer L. _E. Diert van Meilisant, een briefje vaD zijn eygen hand wie er gelogeerd zijn. Bij den Heer Diert is gelogeert een Musikant genaamt Vink, zijnde aldaar geinkwartiert zedert den 30 Juny laast leeden. nog bij den zeiven gelogeert zijn zwager, de No. Heer Cornelis van Berchum, student in de regten aan de Universiteit van Leyden, zijnde geboren van Ravesteijn en wel zedert den 3 July 1795. 1158. bij Willem Gijsberts, een fransch officier, gisteren en van daag niet thuis zijnde, kan niet opgegeven worden. 1160. Bij de Wede. Munnick, Gombault Natif de Honge (?), marchand est Bourgois de Asselt pays de Liège. Papestraat. 1294. Bij Matthes, sints den 29 Juny 1795 A. de laide (Adelaide) du Neuil gouvernante d'Enfens, Né de la Bris pres Paris pansionair. 1302. Bij d'Heer May, een frans officier van de selve een eygenhandig briefje hier in geslooten. Josse Secretaire du Comm des Guerres .... est logi par billet de la municipalité chez le May, dans le Papestraat, depuis le 20 may dernier jusqu'au jourd'hui 14 July 1795. II est du district de Corbeil, departement de Sein et Oise. Hoogstraat en Dagelijksche Groenmarkt. bij C. W. Rorbert, confiseur in de Hoogstraat, Joseph Roussel, secretaire du Gal Sauviac, natif de Vaucouleur (France.) bij J. Wetters, le citoyen Philippe, controleur des Postes de 1'armée du nord venant d'Utrecht arrivé a la Haije le 2 Messidor, repartant le 30 du même mois pour retourner au quartier general a Utrecht. bij T. Bruijns in de Hoogstraat, Carondélet Noyelles, met zijn familie won te Brussel, nu van Hamburg komende 17 aug. 1795. {Wordt vervolgd). Gemeentewapens. (Zie Maandblad 1896, blz. 47, 8, 146). Bussum. Aan deze gemeente werd bij Kon. Besluit verleend: In blauw vijf boekweitkorrels van goud, geplaatst St. Andrieskruis-gewijs (25 Jan. 1897). Schiebroek. In blauw 8-puntige ster van goud (13 Jan.'97). Wittem (Limburg). In zilver een uitgeschulpt kruis van blauw. Alles geteekend op de diploma's door J. M. Lion, heraldicus te 's Gravenhage. iaïffl©UI9 X £97 , W°. 1. In memoriam Mr. Petrus Lambertus de Gavere. ?? Een Grafschrift in de kerk te Brielle, door C. G. H. ?? Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Belgique, Royaume des Pays-Has, Luxembourg, Allemagne, France) Recueil historiquc et héraldique par J. Th. do Raadt, door M G W. ?? Het wapen Musch, door M. G. Wildeman.?? 8 Kwartieren van Jhr. Louyg de Geer van Jutphaas - Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795, medegedeeld door W. B,n. Snouckaert van Schauburg. ?? Gemeentewapens. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.