De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

207 208 Jacob Ryman, onderrentm, ob., (1) Arndt van den Wall, Gerrit van Broickhuisen, Arndt van Vordeo, Johan van den Wall, Gei rit van Voirthuisen, Johan Kreijnck, Arndt Slindewater, Gerlich Stuirmau.' Raden: Henrick Kaelsack, Gaerdt Barner, Henrick Berck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirloe, Andries Leerinck. Secr.: Mr. Derrick van Stienre, Tijlman Schuil. 1504 . . . overrentm., (zie Raden) Johan Schimmelpenninck, (2) onderrentm., Henrick Kaelsack, Gaert Barner, Henrick Berck, Derrick Kreijnck, Gerrit van Buirloe, Andries Leerinck, Gerrit van Broeckhuysen, Arndt ten Walle, Gerlich van der Capellen Claess, Gerlich Stuerman. Raden: Jacob Schimmelpenninck, overrentm., (3) Arndt van Vorden, Johan Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Gerrit van Voirthuisen, Arndt Slindewater. Secr.: als boven. 1505 Johan Kreijnck, overrentm, Arndt Slindewater, onder­ rentm , Gerrit van Bourlo, Gerrit van Voirthusen. Raden: Gerrit van Broickhuisen, Arndt ten Walle, Johan van dén Walle, Reiner van Aswin, Johan Schimmelpenninck Cönraedss, Gerlich van den Capellen Jacob Schimmelpenninck, Andries Leerinck, Henrick Kaelsack, Andries Schimmelpenninck, . Johan Kreijnck, Gerlich van der Capellen Henrickss, Gaert Barner, Gerrit Schimmelpenninck, Henrick Berck, Claess, Secr.: Meister Derick van Steenre, onser Stat Secretarius, Telman Schuil, onser Stat Stuelschrijver. 1506 Johan Kreijnck, overrentm., Berndt van Ruirlo (of Ro derlo), onderrentm, Gerrit Schimmelpenninck, Ailt Iseren, Arndt Slindewater, Gerlich van der Capellen _ Claess, Gerrit van Broickhuisen, Gerlich van der Capellen Henrickss, Gerrit van Voirthuisen, Lenze Veer, Arndt van den Wall, Johan Kreynck, Henrick van Voirthuisen. Raden: Henrick Berck, Gerrit van Buirlo, Andries Leerinck, Andries Schimmelpenninck. Henrick Barner, Otto Keije. Secr : Meister Derick van Steenre, Telman Schuil. 1507 Andries Leerinck,overrentm., Gerlich van der Capellen Claess, onderrentm, Andries Schimmelpenninck, Henrick van Voirthuisen, Arndt van den Wall, Otto Keije, Gerrit van Buirlo, Berndt van Ruirlo, Henrick Berck, Lenze Veer, Gerrit van Broickhuisen, Henrick Barner. (1) Tadama vermeldt ten onrechte als onderi,entmeester Alphert Pijll (2) Tadama voegt hierachter: Conraadsz, zooals Kreynck ook onder 1505 heeft (3) Tadama noemt ten onrechte als overrentmeester G. Stuerman. Raden: Johan Kreijnck, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerrit van Voirthuisen, Gerlich van der Capelle * Henrickss, Ailt Iseren, Secr.: Meister Derieh van,Steenre, aversecret., Tilman Schuil, ondérsecret. 1508 Johan Kreynck,'overrentm , Gerlich van dei- Capelle Henrickss, onderrentm , Henrick Berck, Gerrit van Bourlo, Andries Leerinck, Andries Schimmelpenninck, Henrick Barner, Otto Keije, Gerrit Schimmelpenninck, Arndt Slindewater, Gerrit. van Voirthuisen, Aalt Iseren. Raden: Henrick van Voirthuisen, Arndt van den Wall, Gerlich van den Capelle Claess, Berndt van Ruirlo, Lenze Veer, Gerrit vau Broickhuisen. Secr : als boven. â?¢ (Wordt vervolgd.) Vragen en Antwoorden. Hegeman. In 1650 kwam Adriaan Hegeman met zijne vrouw Catharina N. N. en drie zoons, vermoedelijk uit Holland, naar Amerika. Zij, dié in 't bezit mochten zijn van eene genealogie of andere papieren betreffende deze familie, worden be­ leefd verzocht daarvan mededeeling te doen aan den redacteur, Zijlweg 28, Haarlem. Wapens gevraagd. Welke familie voerde .of voert 't volgende wapen? Gevierendeeld: 1. In keel een leeuw van zilver, 2 in zilver .een schuinsopvliegende arend, 3. in zilver een boom van sinopel, 4. in azuur een lelie(bloem) van zilver. 's-H. , v. d. S. Op een portret uit het laatst der 16e eeuw, komt 't volgende wapen in ruitvorm voor. Gedeeld: a. van sabel met 3 aaneengesloten ruiten van zilver (en barre), ver­ gezeld boven van een zespuntige ster van goud, onder van een wassenaar van 't zelfde, b. Gevierendeeld 1 en 4 van keel met een leeuw van zilver, 2 en 3 van goud(?) met 3 molenijzers van sabel (2 en 1). Hartschild van zilver met 3 jachthoorns van sabel, geopend en beslagen van goud (?) Op het raam aan de achterzijde leest men de volgende, met potlood neergeschreven legende: Maria van Lalijn, Gravin van Holland, Hertogin van Bourgondien! ? P. v. B. z. W. INHOU D 1897, 12. In Memorïam. â?? Bestuurs-vergadering van 27 September. â?? Boek­ werken, enz. ingekomen voor Bibliotheek en Archief. â?? Beschrijving van het geslacht en de familie van Kien, door Fred. Caland (vervolg van kolom 166) â?? Geslacht Mersen. (Fragment.) Met een wapenplaat. Fragment Maire. â?? Nog eens Qntwerp-'Wapen H. M. de Koningin, door M. G. 'Wildeman. â?? Iets over het wapen van Haarlem, door M. G. 'W. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 176), door J. Gimberg. â?? Vragen en Antwoorden. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.