De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

19 20 Ibidem bl. 363 telt de Bruyn Gerardus Verbeet (sic, ‚?Ęwederom in 't namen-register t. a. pl. Verbeet) a¬į. 1754, op onder de personen, die in Nederl. O.-Indi√ę van zieken¬≠ trooster tot proponent of predikant bevorderd zijn. Ek-en-Wiel, 23 Nov. '96. JAC. A. v. Lelyveld. (Zie Maandblad XIV 1896, bl. 191). Onzeker, of hier behoort Huybert Leliveld, 25 April 1723 gehuwd met Trijntje Edel, Lourisdr. Maar gewis komen in aanmerking: Paulus v. Lelyveld, f 21 Juni 1721, wint bij zijne 2de gade (sedert 6 Febr. 1701) Sara v. Doorn. Pieter v. L., geb. te Leiden 3 Jan. 1702, heer van Banken, f 12 April 77, tr. te L. 6 Juni '23 Maria de Witt, geb. ald. 19 Sept. 1701, f ald 14 Jan '75, bij wie: Sara v. L., geb. ald 30 Nov. '34, f te Rotterdam 2 Juli 1823, geh. ald. 11 Dec. '54 met Rudolf Mees te Rot¬≠ terdam, zoon van Gregorius bij zijne 2de gade Johanna v. den Bergh. Zie J. H. Scheffer's, ‚??Familiearchief' in ‚??Algem. Nederl. Familieblad' 1883/84, n¬ę. 48 bl. 5, n<>. 59 bl 1, 2, 3, 65 bl. 4, 73 bl. 3, 83 bl. 6 en 112 bl. 3a. Anthonia Elisabeth v. L., geb. te Leiden, tr. 18 Jan 1766 Abraham Voorhoeve, zie ‚??De Navr.' XXX, 583. Vgl. ook ibid. bl 522 en XXVIII, (a¬į. 1878 bl. 585) B. B v. Lelyveld. In zijne plaats werd op 20 Febr. 1795 tot commies ter vergadering van H.H. Hoogmogend√©n aangesteld Dani√ęl Mr. Willemszoon v. Laer (Mr. J. v. Door ninck, ‚??Geslachtk. Aanteek.' 1871, bl. 633). Mr. Pieter v Lelyveld, oud-burgemeester van Leiden, dijkgraaf van Rijnland, onder wiens bestuur de sluizen van Katwijk werden gebouwd. Gehuwd met Cypriana Anna Margaretha v. Royen (insgelijks uit eene burge¬≠ meestersfamilie van Leiden), won hij Maria Margaretha v. L, gade van Mr. Hendrik Kluit, 1814‚??18 student te Leiden, daarna advokaat te Am¬≠ sterdam, weduwnaar van Henriette Talbot. In het familiehuis der v. Lelyveld's op de Hooigracht te Leiden, het laatst (19 Dec. '96) bewoond door helaas, nu wijlen Dr. W. N. du Rieu als echtgenoot der eenige dochter van Mr. Hendrik Sautijn Kluit, prijken, naar de gewoonte van weleer, de wapens Van Lelyveld en van Van Royen in stucco in het trapportaal (Zie onder de ‚??Levensberichten der afgestorven medeleden van de Mij der Nederl. Letterk. te Leiden' dat van ‚??Mr. Willem Pieter Sautijn Kluit' door Dr. W. N. du Rieu, 1896, bl. 3, 4. Omstr. 1845 vond men te Deventer v. Lelyveld van Cingelshouck (waar gelegen PJ , vgl. ‚??Nav.' XXIII, 143. Ek-en-Wiel, 27 Maart 1897. JAC. A. De Kesschietre van Havre. Zie Maandblad, 1896, N¬ę. 11 en 12. 1714. Alexandre van Havre, S√©cr√©taire de la ville d'Anvers fut maintenu dans sa noblesse, annobli si besoin, √©toit cr√©√© Chevalier du Saint Empire, lui et tous ses des- cendants males, avec pouvoir d' ajouter h leurs armes une couronne d'or au lieu de bourlet, par Diplome de 1'Em pereur Charles VI, donn√© a Vienne le 8 Juillet 1714, enregistr√© dans la Matricule de 1'Empire (Nobilaire des Pays Bas, blz. 641, Leuven, 1760). 1716. Les enfants de feu Henri van Havre et de Ther√®se de Wesembeke ont obtenu confirmation de noblesse, chevalerie, supports et couronne au lieu de bourlet par lettres du 4 Mai 1716. Armes: d'azur, au chevron d'or, accompagn√©s de trois quinte-feuilles de m√™me, au chef d'hermines charg√© de trois pais de gueules (id. blz. 651.) v. B. Geslachtregisters van familien aan de Kaap van Goede Hoop. In de proceedings of the Huguenot Society ofLondon, November 1894 to May 1895, blz. 205‚??250 komt voor een artikel van Captain W. H. Hinde, gelezen op de vergadering van genoemd genootschap op 9 Januari 1895, getiteld: ‚??The Huguenot Settlement at the Cape of Good Hope'. Onder meerdere belangrijke mededeelingen omtrent de vestiging van de Fransche HugenoteD aan de Kaap de Goede Hoop, is daarin door hem vermeld, dat door wijlen Mr. Christoffel Coetzee de Villiers, sedert 1882 begonnen is de familieregisters van de Kaapsche hugenoten samen te stellen. Eerst met die van zijn eigen familie en de daaraan verwante geslachten begonnen zijnde, besloot hij ten laatste zijn werk meer algemeen te maken en er al de goed bekende oude kaapsche familien bij op te nemen. Door zijn onverwacht overlijden na een korte onge¬≠ steldheid, op 4 Sept 1887, is hij niet in staat geweest zijn werk te voleindigen, en het voor de pers gereed te maken. Na veel moeite om fondsen te bekomen voor het werk verder in orde brengen en uit te geven, is in 1892 door het koloniaal gouvernement een voorschot gegeven om een deel er van uit te geven. Dit deel bevattende de geslachten waarvan de familie¬≠ namen met de letters A ‚??J beginnen, is dientengevolge in 1893 in druk verschenen en getiteld: ‚??Geslacht Register der oude Kaapsche Familie', en uitgegeven door C. Mc. Theal, de bekende schrijver van een aantal werken over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Op zijn doodbed had Mr. de Villiers den wensch ge¬≠ openbaard dat Mr. Theal zijn werk zoude voortzetten en voleindigen. Als de verkoop van dit eerste deel de onkosten der uitgave dekt en men het voorschot van het gouverne¬≠ ment kan terug betalen, zullen de volgende deelen ook in druk kunnen worden uitgegeven , zoo niet, dan zal het bezwaar om de noodige fondsen, te bekomen, opnieuw weder ontstaan zijn. Als bronnen gebruikte hij behalve de kaapsche archieven, de registers der acten en de kerkelijke registers der huwe¬≠ lijken tot 1813, ook persoonlijke inlichtingen van de¬≠ leden der verschillende familien en verschillende hem ver¬≠ strekte geslachtlijsten. Het le deel bevat de geslachtlijsten van 214 familien. Als Mr. de Villiers tijd gehad had om zijn arbeid te kunnen voleindigen, zoude hij zijne na¬≠ sporingen nog in vroegeren tijd hebben voortgezet en de